Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konserwacja i naprawa dźwigu osobowego w Budynku Ochrony Zdrowia SP ZOZ w Szamotułach

 

24.11.2017r.

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

I. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 123, faks 61 29 27 102

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:

KONSERWACJA I NAPRAWA DűWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU OCHRONY ZDROWIA SPZOZ W SZAMOTUŁACH

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.

Nazwa, wytwórca

Udźwig [kg]

Nr fab.

Ilość przyst.

Rok prod.

1.

Dźwig osobowy

1350

P17E2722

4

2017

 

Przedmiot obejmuje:

 

 

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Pan Erazm Tarczewski dta@szamotuly.med.pl tel. 61 29 27 123

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 w Sekretariacie do 08.12.2017r. godz. 10:00.

- złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konserwacja i naprawa dźwigu osobowego w budynku ochrony zdrowia SPZOZ w Szamotułach.”

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

A= 50% wartość przeglądu

Wzór:

A=(cena najniższa spośród złożonych/cena badanej oferty) * 50 pkt

 

B=50% wartość roboczogodziny.

Wzór:

B=(cena najniższa spośród złożonych/cena badanej oferty) * 50 pkt

 

C=A+B

 

Za najkorzystniejszą ofertę będzie uważany Oferent, który uzyska najwyższa ilość punktów C.

 

 

VIII. Informacje o formalnościach

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 1. Przedmiotem postępowania jest prowadzenie prac w zakresie konserwacji i napraw dźwigu osobowego zamontowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

  • wykonanie bieżących przeglądów i czynności konserwacyjno-naprawczych dźwigu szpitalnego nie rzadziej niż raz w miesiącu,

  • utrzymanie dźwigu szpitalnego w sprawności technicznej tj. w ruchu przez 24h/dobę,

  • w przypadku wystąpienia wypadków nagłych, w których zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi, w tym m. in zacięcie ludzi w dźwigu, przesłania w miejsce użytkowania dźwigu pogotowia technicznego w ciągu jednej godziny od zgłoszenia,

  • wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych,

  • inne prace, które są lub będą stanowiły część konserwacji dźwigów szpitalnych, a których przeprowadzenie będzie wynikało z zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego lub z przepisów powszechnie obowiązujących

  1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

  2. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV:

  • 50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

  • 50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

  1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
   wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego przedstawiony w załączniku nr 1,

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

  3. Zaakceptowany przez oferenta projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 2.

  1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy tj.: 7.30-14:00

  1. Kryterium wyboru

  1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
   za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

  2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

  3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

  4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

  2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
   o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

  5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. Formularz ofertowy

  2. Projekt umowy

  3. Instrukcja użytkowania i konserwacji dźwigów bez maszynowni

  4. Instrukcja sprawdzenia systemu kontroli zadziałania hamulca wciągarki sterownik PLW 1000

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Skan - Protokół z postępowania - dźwig.pdf (PDF, 331.26Kb) 2017-12-12 08:05:35 389 razy
2 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 51.50Kb) 2017-11-24 13:20:41 371 razy
3 Zał. nr 2 - Projekt umowy.doc (DOC, 90.50Kb) 2017-11-24 13:20:41 414 razy
4 Zał. nr 3 Instrukcja użytkowania i konserwacji dźwigów bez maszynowni.pdf (PDF, 1.58Mb) 2017-11-24 13:20:41 1649 razy
5 Zał. nr 4 Instrukcja sprawdzenia systemu kontroli zadziałania hamulca wciągarki sterownik PLW 1000.pdf (PDF, 225.19Kb) 2017-11-24 13:20:41 490 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 24-11-2017 13:20:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 24-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 12-12-2017 08:05:35