Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dzierżawa powierzchni na zainstalowanie, uruchomienie i eksploatację w salach chorych odbiorników TV oraz zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się na System Telewizji Szpitalnej w SPZOZ w Szamotułach

 

OGŁOSZENIE

 

na dzierżawę powierzchni na zainstalowanie, uruchomienie i eksploatację w salach chorych odbiorników TV oraz zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się na System Telewizji Szpitalnej w SPZOZ w Szamotułach

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 (zwany dalej: SPZOZ w Szamotułach) ogłasza przetarg na dzierżawę powierzchni na zainstalowanie, uruchomieni i eksploatację w salach chorych odbiorników TV oraz zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się z Systemu Telewizji Szpitalnej w SPZOZ w Szamotułach.

 2. Szpital odda w dzierżawę powierzchnie do zainstalowania 55 odbiorników telewizyjnych oraz urządzeń do poboru opłat o łącznej powierzchni dzierżawy do 50 m2.

 3. Wszystkie prace związane z wykonaniem systemu telewizji szpitalnej Oferent wykonana we własnym zakresie i na własny koszt.

II. OPIS PRZEDMIOTU NAJMU

 1. Wymagania odnośnie zaoferowania systemu:

 1. miejsce lokalizacji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002598, Nr NIP: 787-18-07-873 Nr Regon: 000553822, reprezentowanym przez: Remigiusza Pawelczaka - Dyrektora Szpitala,

 2. okres obowiązywania umowy: umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia podpisania umowy na 10 lat. Podstawą do rozpoczęcia działalności będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Strony,

 3. zasady aktualności opłat i czynszu: waloryzacja opłat raz w roku o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, pierwsza waloryzacja kwiecień 2025r .

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. instalacja antenowa,

 2. automaty na pobranie opłat z możliwością korzystania z odbiorników telewizyjnych (automat dostosowany do pobierania monet 1, 2, 5 złotowych dopusza się płatność kartą lub BLIKiem), obudowa automatu wykonana z materiału nadającego się do dezynfekcji - w ilości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia,

 3. stelaże do zawieszania odbiorników - mocowane do ściany lub sufitu z możliwością regulacji w pionie i poziomie z aprobatą techniczną lub certyfikatami CE. - w ilości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia,

 4. odbiorniki TV z matrycą LCD o przekątnej min. 32 cali, - w ilości zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia,

 5. piloty - czytelne, łatwe w obsłudze, w ilości zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 6. włączanie odbiornika i odbiór programów telewizyjnych następować będzie po dokonaniu odpowiedniej opłaty w automacie monetami wg nominału 1, 2 lub 5 zł dopuszcza się płatność kartą lub BLIKem.

2. Informacje dodatkowe:

 1. dostosowanie powierzchni do potrzeb działalności leży po stronie Oferenta tj. w jego zakresie i na jego koszt;

 2. opłata za korzystanie z systemy telewizji satelitarnej będzie wynosić nie więcej niż:

- 3,00 zł, za godzinę odbioru,

- 6,00 zł za trzy godziny odbioru,

- 7,00 zł za 10 godzin odbioru,

- 9,00 zł za 16 godzin odbioru,

- 12,00 zł za dobę odbioru.

 1. koszt utrzymania całego systemu telewizji szpitalnej w pełnej gotowości i stałej sprawności technicznej oraz dostosowanie go do obecnie obowiązujących standardów przez cały czas umowy należy wyłącznie do Oferenta;

 2. roboty związane z montażem systemu telewizji szpitalnej Oferent zobowiązuje się przeprowadzić w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu pacjentów oraz personelu szpitala nie zakłócając pracy czynnych oddziałów szpitalnych;

 3. Oferent zobowiązany jest do ubezpieczenia systemu telewizji szpitalnej na skutek zdarzeń losowych oraz ponoszenia wszelkich kosztów w tym zakresie;

 4. Oferent ubezpieczy swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej corocznie, na własny koszt i we własnym zakresie, w całym okresie wykonywania przedmiotu umowy a na wezwanie Zamawiającego przedstawi ją do wglądu;

 5. Oferent zobowiązuje się, w ramach zainstalowanego systemu telewizji szpitalnej do zapewnienia: jakości odbioru na wysokim poziomie, należytego stanu technicznego systemu telewizji szpitalnej oraz wszystkich urządzeń współpracujących, sprawnie działającego serwisu technicznego zapewniającego usunięcie zgłoszonej usterki systemu telewizji szpitalnej w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia (usterka drobna);

 6. w przypadku rozwiązania umowy Oferent zobowiązuje się do demontażu zainstalowanego systemu telewizji szpitalnej oraz do doprowadzenia pomieszczeń, w których był on zainstalowany do stanu sprzed jego instalacji w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy;

 7. Oferent przeprowadzi na swój koszt wszelkie prace remontowe (gipsowanie, malowanie ścian) których konieczność wyniknie w związku z montażem urządzeń i instalacji systemu telewizji szpitalnej. Prace te muszą być uzgodnione z osobą upoważnioną z ramienia SPZOZ Szamotuły.

 8. wszelkie koszty związane z bieżącą konserwacją, naprawami, eksploatacją oraz montażem i demontażem systemu telewizji szpitalnej ponosi Oferent;

 9. Oferent odpowiada za przeciwpożarowe i przeciwporażeniowe zabezpieczenia systemu telewizji systemu telewizji szpitalnej;

 10. Oferent dołączy opis cyfrowego systemu telewizji szpitalnej z przedstawieniem proponowanego sprzętu TV jaki zostanie założony w Szpitalu oraz przedstawi ofertę programową.

 1. Oświadczenie Oferenta dotyczące spełnienia warunków:

 1. posiadanie uprawnień do wykorzystania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, m.in., posiadane wymagane zgody na udostępnianie sygnału TV do odbiorników,

 2. posiadanie wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

III. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 1. Kryterium oceny ofert będzie wysokość zryczałtowanej opłaty miesięcznej za jeden odbiornik telewizyjny.

 2. Miesięczna stawka netto za jeden odbiornik TV będzie wyższa niż 35,00 zł netto (trzydzieści pięć złotych).

 3. W cenę wliczona zostanie opłata ryczałtowa za energię elektryczną i podatek od nieruchomości.

IV. SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
  w terminie do dnia 29.05.2024 r. do godz. 10:00. Jako moment złożenia oferty liczy się data jej wpływu do Sekretariatu SPZOZ w Szamotułach.

 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania) wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na dzierżawę powierzchni na system telewizji szpitalnej”.

V. WYBÓR OFERTY

 1. Oferty zostaną otwarte w dniu 29.05.2024 r. o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej SPZOZ
  w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną informacje dotyczące danych Oferentów oraz zaoferowane ceny.

 3. SPZOZ w Szamotułach dokona wyboru oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt. III niniejszego ogłoszenia.

 4. Oferty złożone po terminie lub niezgodne z treścią ogłoszenia zostaną przez SPZOZ
  w Szamotułach odrzucone.

 5. Strony zawrą umowę najmu w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu
  na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 6. SPZOZ w Szamotułach niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu lub unieważnieniu poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie BIP Szpitala.

 7. SPZOZ w Szamotułach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

VII. UWAGI KOŃCOWE

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64-500)
przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

 

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

/-/

Remigiusz Pawelczak

 

 

Załączniki do postępowania:

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

 2. Załącznik nr 2 - projekt umowy.

 3. Załącznik nr 3 - zestawienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2024r.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zestawienie ofert TV.pdf (PDF, 308.16Kb) 2024-05-29 14:50:51 22 razy
2 Odpowiedzi na pytania.pdf (PDF, 520.26Kb) 2024-05-24 14:53:59 27 razy
3 Ogłoszenie STS .pdf (PDF, 140.47Kb) 2024-05-09 12:35:46 46 razy
4 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (DOCX, 36.28Kb) 2024-05-09 12:35:46 28 razy
5 Załącznik nr 2 - projekt umowy TV.pdf (PDF, 219.97Kb) 2024-05-09 12:35:46 25 razy
6 Załącznik nr 3 - zestawienie.pdf (PDF, 226.93Kb) 2024-05-09 12:35:46 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Koblańska 09-05-2024 12:35:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Koblańska 09-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 29-05-2024 14:50:51