Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZEPROWADZENIE ROCZNEGO I 5-LETNIEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

Szamotuły, 27.04.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

PRZEPROWADZENIE ROCZNEGO I 5 - LETNIEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

    1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków będących w administrowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane z wyłączeniem branży elektrycznej i kominiarskiej. Zamawiający posiada przeglądy kominiarskie i elektryczne.

 

Przeprowadzenie przeglądu rocznego obejmuje:

 1. elementy budynku, budowli instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i konstrukcji budynku:

 • zewnętrznych ścian i ich elementów (filary, gzymsy) oraz balustrad i balkonów

 • pokryć dachowych

 • urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku takich jak maszty, anteny, drabiny, klimatyzatory, czerpnie, odpowietrzenia, itp.

 • elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich

 • elementów instalacji kanalizacyjnej

 • urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków

 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

 • przegląd pomieszczeń budynku

 1. przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, tj.:

 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych typu śmietniki, kubły, wózki do transportu śmieci, zsypy itd.,

 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i ekspedycji odpadów stałych medycznych;

 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu ścieków bytowych oraz kanalizacji deszczowej,

 • oględziny innych urządzeń służących ochronie środowiska (w tym instalacji wod-kan., c.o. i in.).

 

Przeprowadzenie przeglądu 5-letniego obejmuje:

 • określenie sprawności technicznej budynków/budowli, która wynika z wieku obiektu, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego i prowadzonej gospodarki remontowej w czasie eksploatacji obiektu,

 • ocena sprawności urządzeń i infrastruktury obiektu,

 • przeprowadzenie kontroli estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

 

    1. Przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
     w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

    2. Przeglądy pięcioletnie oraz roczne powinny być zakończone protokołem dla każdego budynku oraz każdego rodzaju opracowania. Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisów w książce obiektów budowlanych o przeprowadzonych przeglądach.

 

    1. Wykaz poszczególnych obiektów budowlanych:

Szamotuły, ul. Sukiennicza 13

 • Budynek Szpitala - nowa część

 • Budynek Szpitala - łącznik

 • Budynek Szpitala - stara część

 • Budynek Stacji Uzdatniania Wody

 • Budynek Apteczno - Magazynowy

 • Budynek Administracji

 • Budynek Dyrekcji / Poradni

 • Budynek Poradni specjalistycznych (TR)

 • Budynek ochrony zdrowia

 • Garaże wraz z rampą i tlenownikiem

 • Wiata przed wejściem do szpitala

Szamotuły, ul. Zamkowa

 • Lądowisko dla śmigłowców

 

    1. Protokoły przeglądu poszczególnych budynków należy dostarczyć w wersji papierowej (1 egz.) dla każdego obiektu oraz wersji elektronicznej na płycie CD w wersji edytowalnej i pdf.

    2. Przegląd nie obejmuje kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

    3. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

    4. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV: 71356100-9

    5. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

    6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

    7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 3. oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne do wglądu
  w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

    1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

- Szymon Anioł, tel. 61 29 27 125, e-mail: s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 11.05.2020r. godz.10:00
w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Przeprowadzenie rocznego i 5-letniego przeglądu stanu technicznego budynków SP ZOZ w Szamotułach nie otwierać przed 11.05.2020 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania (maksymalnie 14 dni kalendarzowych). Zamawiający wymaga określenia w ofercie ceny netto i brutto za wykonanie przeglądu każdego budynku z osobna oraz określenie ceny netto i brutto za wykonanie przeglądu wszystkich budynków łącznie.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane poniżej kryteria wyboru.

 6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów o podane kryteria wyboru. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
   z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą
   w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-25/2020

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 532.07Kb) 2020-05-20 14:55:35 185 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 163.01Kb) 2020-05-13 13:39:31 271 razy
3 Odpowiedzi.pdf (PDF, 75.75Kb) 2020-04-30 07:55:16 193 razy
4 Zał. nr 3 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY-2.pdf (PDF, 1.31Mb) 2020-04-30 07:55:16 213 razy
5 Zapytanie ofertowe - przeglądy roczne i pięcioletnie.doc (DOC, 86.50Kb) 2020-04-27 09:06:54 208 razy
6 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 84.00Kb) 2020-04-27 09:06:54 203 razy
7 Zał. nr 2 - projekt umowy - przeglądy.docx (DOCX, 26.38Kb) 2020-04-27 09:06:54 198 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Koblańska 27-04-2020 09:06:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Koblańska 27-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 20-05-2020 14:55:35