Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NAPRAWY RAMPY ZBIORNIKA TLENU ORAZ GARAŻY PRZYNALEŻĄCYCH DO TLENOWNIKA

UWAGA!!!

W związku z zadanymi pytaniami dodano załącznik nr 3 i 4 do niniejszego postępowania.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi załącznikami.

Szamotuły, 13.11.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NAPRAWY RAMPY
ZBIORNIKA TLENU ORAZ GARAŻY PRZYNALEŻĄCYCH DO TLENOWNIKA

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej naprawy rampy zbiornika tlenu oraz garaży przynależących do tlenownika.

 2. Należy wykonać:

- mapę do celów projektowych

- dokumentacje geologiczną - na potrzeby wzmocnienia skarpy i

- projekt budowlano - wykonawczy

- kosztorys ofertowy i inwestorski

 1. Magazyn butli oraz rampa na której jest posadowiony zbiornik kriogeniczny ciekłego tlenu, który zaopatruje szpital jest wg obserwacji w stanie zagrażającym bezpieczeństwu mienia. Występują na nim pęknięcia, odsunięcia muru oporowego
  i schodów od konstrukcji rampy. Podczas tankowania i wjazdu cysterny szczeliny widocznie się powiększają, a drzwi do magazynu butli nie daje się otworzyć.

Zamawiający informuje, że nie dysponuje wersją elektroniczną opisu technicznego oraz opinii technicznej rampy zbiornika tlenu. Niniejsze dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego tj. SP ZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, Dział Techniczno - Administracyjny (Budynek F).

 1. Zakres opracowania:

 1. Koncepcja programowo-przestrzenna - rzut koncepcyjny (przedstawiona zostanie do zatwierdzenia w terminie ustalonym z Zamawiającym)

 • rzut przedstawiający aranżacje projektowanej przestrzeni 3d (mile widziane, nie wymagane)

 • propozycje rozwiązań materiałowych i instalacyjnych

 1. Pięć egzemplarzy drukowanej, oprawionej dokumentacji projektowej (zgodnie
  z obowiązującymi przepisami)

Projekt budowlano - wykonawczy

 • projekt budowlano - wykonawczy architektoniczny

 • projekt budowlano - wykonawczy konstrukcyjny

 • projekt budowlano - wykonawczy w branżach:

 • elektrycznej (zasilanie podstawowe i rezerwowe),

 • słaboprądowej (w tym teleinformatyczna, monitoring itp.),

 • wodno - kanalizacyjnej,

 • centralnego ogrzewania,

 • gazów medycznych,

oraz w innych branżach wymaganych wg obowiązujących przepisów

Dokumentacje muszą być uzgodnione z rzeczoznawcami m.in. z zakresu: BHP, Sanepid, PPOŻ oraz innymi, którymi wymagają obowiązujące przepisy.

 1. Przedmiar oraz kosztorysy: ofertowy (ślepy), inwestorski

 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 3. Uzyskanie warunków zabudowy - jeżeli będzie wymagane

 4. Uzyskanie decyzji konserwatora zabytków - jeżeli będzie wymagane

 5. Uzyskanie pozwolenia na budowę - jeżeli będzie wymagane

 6. Harmonogram inwestycji, (np. wg. Gantta), który ma obejmować cały proces projektowania oraz robót budowlanych (wykonawstwa), aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i innych odbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami

 7. Koszty pełnomocnictwa i wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego

 8. Projektant uzyska pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora do Instytucji

 9. Projektant ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem projektu oraz uzgodnieniami. Należy wliczyć je w cenę usługi.

 10. Płytę CD lub PENDRIVE z wersją elektroniczną opracowania (pliki PDF, DWG lub DXF, KST lub ATH, DOC)

Kod CPV: 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 4. oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 27.11.2019r. godz.10:00
  w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NAPRAWY RAMPY ZBIORNIKA TLENU ORAZ GARAŻY PRZYNALEŻĄCYCH DO TLENOWNIKA nie otwierać przed 27.11.2019 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane kryteria wyboru.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 95%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 95 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „cena ofertowa brutto”

 

 1. Termin realizacji zamówienia - 5%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najkrótszy termin realizacji zamówienia

Cy = --------------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt

termin realizacji zamówienia oferty badanej

Cy - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „termin realizacji zamówienia”

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64-500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-25-5/2019

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania 27.11.2019r..pdf (PDF, 385.86Kb) 2019-12-10 13:55:38 289 razy
2 Zestawienie ofert 27.11.2019.pdf (PDF, 156.51Kb) 2019-11-28 12:21:04 278 razy
3 Odpowiedź - rampa.pdf (PDF, 89.46Kb) 2019-11-21 08:22:08 274 razy
4 Zał. nr 3 - opinia rampa.pdf (PDF, 784.32Kb) 2019-11-21 08:22:08 356 razy
5 Zał. nr 4 - opis techniczny rampa.pdf (PDF, 405.52Kb) 2019-11-21 08:22:08 335 razy
6 Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji projektowej.doc (DOC, 67.50Kb) 2019-11-13 13:03:59 295 razy
7 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 52.50Kb) 2019-11-13 13:03:59 275 razy
8 Zał. nr 2- Projekt umowy.doc (DOC, 97.00Kb) 2019-11-13 13:03:59 293 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 13-11-2019 13:03:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 13-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 10-12-2019 13:55:38