Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOFINANSOWANIE NA ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE DLA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NALEŻĄCEGO DO SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Uwaga!

Z dniem 13.08.2019 r. modyfikacja załącznika nr 1 i załącznika nr 2

Szamotuły, 08.08.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

DOFINANSOWANIE NA ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE DLA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NALEŻĄCEGO DO SPZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji (wniosek oraz niezbędne projekty budowlane) do programu o możliwości dofinansowania na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie dla budynku stacji uzdatniania wody oraz archiwum dokumentacji medycznej należącego do SPZOZ w Szamotułach.

 2. Zakres usług obejmuje:

 1. Wyliczenie wysokości przysługującego dofinansowania.

 2. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji i/lub maksymalnego dofinansowania przy ocenie wniosku.

 3. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego.

 4. Opracowanie części ekologicznej wniosku, kompatybilnej z innymi dokumentami.

 5. Wyliczenia efektu ekologicznego.

 6. Przygotowanie optymalnego Harmonogramu realizacji projektów.

 7. Przygotowanie załączników do wniosku w części finansowej.

 8. Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

 9. Opracowanie projekcji finansowej sprawozdań finansowych w okresie referencyjnym.

 10. Opracowanie Harmonogramu pozyskiwania niezbędnych dokumentów.

 11. Opracowanie części finansowej wniosku.

 12. Nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysowej pod kątem zgodności z Wytycznymi Konkursu i kosztami kwalifikowanymi Konkursu oraz wskazanie możliwych kosztów kwalifikowanych we wniosku.

 13. Wskazanie założeń obowiązujących w Programie Warunków Technicznych oraz minimalnych parametrów, które muszą zostać spełnione oraz zmian w audycie pozwalających uzyskać lepszą punktację i/lub wyższy poziom dofinansowania. Opracowanie audytów w zakresie: audyt energetyczny, audyt oświetlenia z OZE oraz innych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu i spełniających założenia warunków technicznych programu. Wydruk audytów w 3 egz.

 14. Opracowanie ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej lub chiropterologicznej)
  w terminie zgodnym z wytycznymi konkursu

 15. Opracowanie Planu Funkcjonalno - Użytkowego w terminie zgodnym z wytycznymi konkursu

 16. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod kątem zgodności z Wytycznymi Konkursu i kosztami Kwalifikowanymi w terminie zgodnym z wytycznymi konkursu

 1. projekt instalacji elektrycznej w tym modernizacji oświetlenia. W skład zadania wchodzi:

 • wykonanie inwentaryzacji wszystkich pomieszczeń pod kątem wykonania projektu elektrycznego

 • wykonanie projektu elektrycznego wraz z modernizacją i rozmieszczeniem opraw oświetleniowych LED wg wytycznych inwestora

 • Wykonanie projektu elektrycznego w zakresie: modernizacji i rozmieszczeniem opraw oświetleniowych LED wg wytycznych inwestora oraz inteligentnego sterowania budynkiem wraz z podłączeniem istniejącego osprzętu w budynku do sieci strukturalnej - informatycznej (zdalne odczytywanie liczników poboru energii i wody, ciągłość pracy urządzeń stacji: pompy, sprężarki, zbiorniki etc.)

 • wykonanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz ślepego

 • wydruk projektu w 4-ch egzemplarzach

 1. wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej na dachu. W skład zadania wchodzi:

 • wykonanie inwentaryzacji dachu pod kątem wykonania projektu instalacji fotowoltaicznej

 • wykonanie projektu elektrycznego z rozmieszczeniem paneli oraz inwerterów.

 • wykonanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz ślepego

 • wydruk projektu w 4-ch egzemplarzach

 1. Wykonanie projektu termomodernizacji obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. W skład zadania wchodzi:

 • wykonanie inwentaryzacji obiektu,

 • świadectwo projektowanej charakterystyki energetycznej,

 • wykonanie projektu budowlanego ,

 • wykonanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz ślepego

 • wydruk projektu w 4-ch egzemplarzach.

 1. Wykonanie projektu systemu destryfikacji powietrza AIRIUS w obiekcie. W skład zadania wchodzi:

 • wykonanie inwentaryzacji obiektu,

 • wykonanie projektu budowlanego ,

 • wykonanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz ślepego

 • wydruk projektu w 4-ch egzemplarzach.

 1. Wykonanie projektu rekuperacji obiektu. W skład zadania wchodzi:

 • wykonanie inwentaryzacji obiektu,

 • wykonanie projektu budowlanego ,

 • wykonanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz ślepego

 • wydruk projektu w 4-ch egzemplarzach.

 

Pozostały zakres do spełnienia przez Wykonawcę:

 • uzgodnienie dokumentacji z Rzeczoznawcami PPOŻ, SANEPID, BHP (jeżeli wymagane).

 • uzgodnienie dokumentacji - projektu budowlanego z Konserwatorem Zabytków w ramach prowadzenia robót w strefie zabytkowej miasta Szamotuły.

 • uzyskania pozwolenia na budowę wraz z klauzulą ostateczności.

 1. Opracowanie studium wykonalności - jeżeli będzie wymagane wg regulaminu programu.

 2. Zakres prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym może zostać rozszerzony zgodnie z potrzebami Zamawiającego na podstawie aneksu lub oddzielnej umowy.

 3. Przekazanie pełnej dokumentacji na płycie CD lub innym nośniku np. Pendrive z wersją elektroniczną opracowania (pliki PDF, DWG lub DXF, KST lub ATH, DOC)

 4. Koszty pełnomocnictwa i wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego ponosi Wykonawca.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z wytycznymi programowymi

 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

 3. Zalecana wizja lokalna obiektu po uprzednim umówieniu terminu.

 4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowane projekty umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

Szymon Anioł, tel. 61 29 27 125, s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 22.08.2019r. godz. 11:00
w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem DOFINANSOWANIE BUDYNKU SZPITALA nie otwierać przed 22.08.2019 r. godz. 11:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o zaoferowaną kwotę.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
   z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą
   w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 2. Mapa

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-37/2019

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.odt (ODT, 10.43Kb) 2019-08-26 13:27:28 296 razy
2 Odpowiedź - dofinansowanie SUW.pdf (PDF, 97.71Kb) 2019-08-13 14:44:26 285 razy
3 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - po modyfikacji.doc (DOC, 62.00Kb) 2019-08-13 14:44:26 295 razy
4 Załącznik nr 2 Projekt umowy - po modyfikacji.docx (DOCX, 37.73Kb) 2019-08-13 14:44:26 281 razy
5 Zapytanie ofertowe.doc (DOC, 77.50Kb) 2019-08-08 13:28:17 322 razy
6 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 62.50Kb) 2019-08-08 13:28:17 315 razy
7 Załącznik nr 2 Projekt umowy.docx (DOCX, 37.82Kb) 2019-08-08 13:28:17 297 razy
8 Załącznik nr 3 Mapa.pdf (PDF, 977.06Kb) 2019-08-08 13:28:17 300 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 08-08-2019 13:28:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 08-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 26-08-2019 13:27:28