Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE PRZEGLĄDU SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 

Szamotuły, 25.07.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYKONANIE PRZEGLĄDU SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednorazowego przeglądu sprzętu medycznego firmy Draeger oraz respiratorów Bennett.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego postępowania.

KOD CPV: 50421000-2 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

 1. Projekt zlecenia stanowi załącznik nr 2.

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 1. Termin wykonania zamówienia: przegląd należy wykonać nie później niż do dnia 12.08.2019r.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 2. zaparafowany projekt zlecenia na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 3. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy wg załączonego wzoru formularza asortymentowo-ilościowo-cenowego - załącznik nr 3

 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 5. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń
i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan: Szymon Anioł, nr tel. 61-29-27-125 e-mail s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 08.08.2019r. godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYKONANIE PRZEGLĄDU SPRZĘTU MEDYCZNEGO nie otwierać przed godz. 9:15.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane poniżej kryteria wyboru.

6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto”- 100%;

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 1. obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze zlecenie z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia zlecenia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
   z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą
   w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt zlecenia

 1. Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 2. Opis przedmiotu zamówienia

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-34/2019

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 198.83Kb) 2019-08-22 10:07:03 231 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 163.43Kb) 2019-08-13 15:09:37 210 razy
3 Odpowiedź - wyk. przeglądu sprzętu med.pdf (PDF, 138.85Kb) 2019-08-01 13:34:09 197 razy
4 Zapytanie ofertowe - Sprzęt Draeger.doc (DOC, 57.50Kb) 2019-07-25 10:34:47 231 razy
5 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 37.00Kb) 2019-07-25 10:34:47 214 razy
6 Zał. nr 2 - projekt zlecenia.doc (DOC, 36.00Kb) 2019-07-25 10:34:47 221 razy
7 Zał. nr 3 _formularz_asortymentowo_-_ilosciowo.xlsx (XLSX, 18.49Kb) 2019-07-25 10:34:47 251 razy
8 Zał. nr 4 Zakres przeglądu sprzętu medycznego.docx (DOCX, 20.64Kb) 2019-07-25 10:34:47 217 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 25-07-2019 10:34:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 25-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 22-08-2019 10:07:03