Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZEPROWADZENIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW BĘDĄCYCH W ADMINISTROWANIU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

 

ZP - 381-16/2019 Szamotuły, 18.04.2019r.

 

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

 

I. Zamawiający: SPZOZ W SZAMOTUŁACH

Adres do korespondencji: UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 124 fax 61 29 27 102

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

PRZEPROWADZENIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

będących w administrowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w
Szamotułach, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane

.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Specyfika głównych wymagań:

Przedmiotem umowy jest wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych przez SPZOZ w Szamotułach. Przeprowadzenie przeglądu rocznego obejmuje:

 1. elementy budynku, budowli instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i konstrukcji budynku:

 • zewnętrznych ścian i ich elementów (filary, gzymsy) oraz balustrad i balkonów

 • pokryć dachowych

 • urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku takich jak maszty, anteny, drabiny, klimatyzatory, czerpnie, odpowietrzenia, itp.

 • elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich

 • elementów instalacji kanalizacyjnej

 • urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków

 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

 • przegląd pomieszczeń budynku

 1. Przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, tj.:

 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych typu śmietniki, kubły, wózki do transportu śmieci, zsypy itd.,

 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i ekspedycji odpadów stałych medycznych;

 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu ścieków bytowych oraz kanalizacji deszczowej,

 • oględziny innych urządzeń służących ochronie środowiska (w tym instalacji wod-kan., c.o. i in.).

 

Wykaz poszczególnych obiektów budowlanych:

Nojewo 43, 62-045 Pniewy

 • Budynek dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem

Szamotuły, ul. Sukiennicza 13

 • Budynek Szpitala - nowa część

 • Budynek Szpitala - łącznik

 • Budynek Szpitala - stara część

 • Budynek Stacji Uzdatniania Wody

 • Budynek Apteczno - Magazynowy

 • Budynek Administracji

 • Budynek Dyrekcji / Poradni

 • Budynek Poradni specjalistycznych (TR)

 • Budynek ochrony zdrowia

 • Garaże wraz z rampą i tlenownikiem

Szamotuły, ul. Zamkowa

 • Lądowisko dla śmigłowców

 

 

 1. Protokóły przeglądu poszczególnych budynków należy dostarczyć w wersji papierowej (1 egz.)

 2. Przegląd nie obejmuje kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

 3. Termin wykonania zamówienia to maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

 4. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV - 71356100-9

 5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

c) Oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (załącznik Wykonawcy);.

d) Wypełniony i zaparafowany projekt umowy. - załącznik nr 2

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przek
azywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

- Szymon Anioł Tel. 61 29 27 125, s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w ciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia, w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach do dnia 02.05.2019r., w Sekretariacie Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZEPROWADZENIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW nie otwierać przed 02.05.2019r godz.10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania (max 14 dni kalendarzowych).

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto”- 100%;

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = --------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

 1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,

 2. obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:

 

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 333.97Kb) 2019-05-15 10:29:35 321 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 98.17Kb) 2019-05-02 12:48:11 334 razy
3 Odpowiedź - przeglądy roczne budynków.pdf (PDF, 90.46Kb) 2019-04-25 11:35:02 304 razy
4 zapytanie ofertowe przeglady roczne.doc (DOC, 77.50Kb) 2019-04-18 12:28:28 327 razy
5 Załącznik nr 1 -formularz ofertowy przeglady roczne.doc (DOC, 53.00Kb) 2019-04-18 12:28:28 326 razy
6 załącznik nr 2 - projekt umowy - przeglady roczne.docx (DOCX, 23.82Kb) 2019-04-18 12:28:28 326 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 18-04-2019 12:28:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 18-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 15-05-2019 10:29:35