Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KONSERWACJA SERWERA TELEKOMUNIKACYJNEGO ALCATEL OMNI PCX ORAZ ZARZĄDZANIE SYSTEMEM ALCATEL-LUCENT W BUDYNKU SP ZOZ SZAMOTUŁY

 

Szamotuły, 15.05.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie: KONSERWACJA SERWERA TELEKOMUNIKACYJNEGO ALCATEL OMNI PCX ORAZ ZARZĄDZANIE SYSTEMEM ALCATEL-LUCENT W BUDYNKU SP ZOZ SZAMOTUŁY

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest KONSERWACJA SERWERA TELEKOMUNIKACYJNEGO ALCATEL OMNI PCX ORAZ ZARZĄDZANIE SYSTEMEM ALCATEL-LUCENT W BUDYNKU SP ZOZ SZAMOTUŁY.

Zakres czynności :

 1. Zapewnienie kompleksowej opieki nad systemem telefonicznym.

 2. Wymiana uszkodzonych części.

 3. Zdalne zmiany w oprogramowaniu centrali zgodnie z życzeniem Zleceniodawcy.

 4. Współpraca z operatorami telefonicznymi.

 5. Natychmiastowa konsultacja z pracownikami firmy w zakresie działającego systemu firmy Alcatel-Lucent.

 6. Wykonywanie bilingu rozmów wersji elektronicznej na zgłoszenie zamawiającego.

 7. Nagrywanie i archiwizacja rozmów: call center ( ACD, IVR, CTI ).

 8. Współpraca serwera telekomunikacyjnego z podłączonymi urządzeniami zewnętrznymi.

Czas reakcji :

 1. Ingerencja zdalna - z chwilą otrzymania zgłoszenia;

 2. Ingerencja zdalna we współpracy z konserwatorem wewnętrznej sieci telefonicznej - w ciągu 30 min.

 3. Przyjazd do szpitala w Szamotułach - miejsce pracy centrali: do 120 min.

Części wykorzystane do naprawy systemu będą dodatkowo płatne po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem DT-A.

Kod CPV 50334110-9

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2

 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg. Załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 2. Zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan: Erazm Tarczewski, tel. 61 29 27 123, etar@poczta.onet.pl

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 29.05.2018r. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem KONSERWACJA SERWERA TELEKOMUNIKACYJNEGO ALCATEL OMNI PCX ORAZ ZARZĄDZANIE SYSTEMEM ALCATEL-LUCENT W BUDYNKU SP ZOZ SZAMOTUŁY

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto”- 100%;

2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,

 2. obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

 

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Projekt umowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy DTA-381-19/2018

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Scan - protokół.pdf (PDF, 331.17Kb) 2018-06-05 06:54:18 320 razy
2 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 31.00Kb) 2018-05-15 10:35:18 320 razy
3 Załącznik nr 2 - wzór umowy.doc (DOC, 46.50Kb) 2018-05-15 10:35:18 340 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 15-05-2018 10:35:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 15-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 05-06-2018 06:54:18