Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Malowanie pomieszczeń lekarskich SP ZOZ W Szamotułach

 

Szamotuły, 05.01.2018r.

 

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

I. Zamawiający: SPZOZ W SZAMOTUŁACH

Adres do korespondencji: UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 124 fax 61 29 27 102

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

MALOWANIE POMIESZCZEŃ LEKARSKICH SPZOZ W SZAMOTUŁACH

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Specyfika głównych wymagań:

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych wg poniższego zestawienia:

a) odstawienie lub przeniesienie mebli

b) zabezpieczenie podłóg folią

c) zabezpieczenie mebli, urządzeń przed zapyleniem oraz zabrudzeniem na wszystkich poziomach

d) naprawa rys i spękań

e) szpachlowanie pomieszczeń

f) gruntowanie ścian (kasetony OWA)

g) dwukrotne malowanie ścian i sufitów (kasetony OWA)

h) sprzątanie pomieszczeń

i) wywiezienie gruzu oraz pozostałych elementów z budowy

Materiał dostarcza Wykonawca.

 

Malowanie pomieszczeń dotyczy wyłącznie pomieszczeń oznakowanych numerami od 1 do 24 na rysunku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.

 

Wymiary i powierzchnię pomieszczeń, objętych malowaniem, przedstawia poniższa tabela:

 

POMIESZCZENIE NR

WYMIAR [cm]

WYSOKOŚĆ [cm]

Powierzchnia

[m2]

 

 

 

 

1

300

270

250

28,5

2

210

220

250

21,5

3

200

260

250

23

4

560

380

250

47

5

290

290

250

29

6

580

280

250

43

7

580

280

250

43

8

580

280

250

43

9

580

280

250

43

10

370

340

250

35,5

11

280

200

250

24

12

400

280

250

34

13

190

380

250

28,5

14

150

210

250

18

15

150

210

250

18

16

440

300

250

37

17

160

210

250

18,5

18

560

280

250

42

19

600

280

250

44

20

240

190

250

21,5

21

240

150

250

19,5

22

380

320

250

35

23

570

340

250

45,5

24

570

300

250

43,5

 

 

 

 

785,5

 

Powierzchnia ścian - ok. 786 m2

Powierzchnia sufitów - ok. 262 m2 ( malowanie kasetonów OWA farbą akrylową)

 

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

3) Wypełniony i zaparafowany wzór umowy. - załącznik nr 2

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

- Szymon Anioł Tel. 61 29 27 124, s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w ciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia, w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach do dnia 19.01.2018r. godz. 10:00, w Sekretariacie Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem MALOWANIE POMIESZCZEŃ LEKARSKICHnie otwierać przed 19.01.2018r. godz.10:15.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia w określonym terminie wykonania robót (max 2 tygodnie).

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 5. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy

 2. Projekt umowy

 3. Wykaz pomieszczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Skan - protokół.pdf (PDF, 340.89Kb) 2018-02-01 08:02:45 517 razy
2 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 45.00Kb) 2018-01-05 11:51:55 468 razy
3 Zał. nr 2 Projekt umowy.doc (DOC, 65.50Kb) 2018-01-05 11:51:55 468 razy
4 Zał. nr 3 Wykaz pomieszczeń.pdf (PDF, 274.02Kb) 2018-01-05 11:51:55 480 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 05-01-2018 11:51:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 05-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 01-02-2018 08:02:45