Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA SOLI TABLETKOWEJ

 

Szamotuły, 04.01.2018r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

zgodnie z Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

DYREKTOR SP ZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:

DOSTAWĘ SOLI TABLETKOWEJ

 

 

 1. Zamawiający:

SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 127 fax 61 29 27 102

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 tony soli tabletkowej (pakowanej w workach). Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez cały rok trwania umowy, loco piwnica szpitala ( poziom - 1).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego postępowania.

 

Termin realizacji : 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1)

2) Zaparafowany wzór umowy na każdej stronie przez wykonawcę (załącznik nr 2 )

3) Atest higieniczny i kartę charakterystyki produktu zaoferowanego przez Oferenta (załącznik

Oferenta)

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

Szymon Anioł, e- mail s.aniol@szamotuly.med.pl, tel. 61 29 27 125

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

 

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2018 r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem DOSTAWA SOLI TABLETKOWEJ nie otwierać przed 18.01.2018r. godz.10:15.

 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

Kryterium: cena = cena brutto - 100 pkt., zgodnie z ofertą ( w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. Wg poniższego wzoru:

 

Najniższa cena brutto spośród oferowanych

Uzyskana liczba punktów = ------------------------------------- x 100 pkt.

Łączna cena brutto oferty badanej

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy

 2. Wzór zlecenia

 3. Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Scan - protokół.pdf (PDF, 310.45Kb) 2018-01-23 11:39:56 458 razy
2 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY (003).doc (DOC, 45.50Kb) 2018-01-04 08:36:14 431 razy
3 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY.doc (DOC, 51.00Kb) 2018-01-04 08:36:14 463 razy
4 ZAŁĄCZNIK NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc (DOC, 38.00Kb) 2018-01-04 08:36:14 440 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 04-01-2018 08:36:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 23-01-2018 11:39:56