Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NAPRAWY I PRZEGLĄDY POJAZDÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

Szamotuły, dnia 08.12.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA:

NAPRAWY I PRZEGLĄDY POJAZDÓW SPZOZ W SZAMOTUŁACH

o wartości nie przekraczającej 30.000 euro

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 (dalej SPZOZ
w Szamotułach) zaprasza do złożenia oferty na: Naprawy i przeglądy pojazdów SPZOZ w Szamotułach.

 

Oferent lub osoba uprawniona do reprezentowania oferenta nie może być pracownikiem SPZOZ w Szamotułach, nie może być także wobec SPZOZ w Szamotułach stroną umów cywilnoprawnych na świadczenie usług lub dostaw innego rodzaju.

Zamawiający wyklucza możliwość zlecania wykonania zadania podwykonawcom.

 

OPIS PRZEDMIOTU

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie napraw i przeglądów pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

Wykaz pojazdów będących własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach:

 

L.p.

Marka pojazdu

Nr rejestracyjny

Rocznik

1

Volkswagen Crafter

PSZ 39454

2013

2

Volkswagen Crafter

PSZ 39464

2013

3

Volkswagen Crafter

PSZ 32227

2012

4

Volkswagen Crafter

PSZ 52WJ

2007

5

Volkswagen LT

PSZ 31908

2005

6

Volkswagen LT

PSZ 53644

2004

7

Mercedes Benz Sprinter

PSZ G612

2000

8

Renault Clio

PSZ 15359

2007

 

Zakres usług obejmuje:

 • wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wynikających z określonych instrukcyjnie przebiegów (przegląd co 20.000 km) i czasookresu użytkowania, tzn. wymiany płynów eksploatacyjnych, filtrów;

 • naprawy bieżące wszystkich zespołów, podzespołów, układów (elektrycznych, elektronicznych, hamulcowych, hydraulicznych, wspomagania, jezdnych, zawieszenia, kierowniczych, chłodzących, klimatyzacji), części i elementów wyposażenia pojazdów, naprawę sygnałów uprzywilejowanych;

 • diagnostykę pojazdów w zakresie bezpieczeństwa jazdy oraz diagnostykę zespołów, podzespołów i układów pojazdów w celu zachowania określonych instrukcyjnie parametrów technicznych;

 • konserwację i naprawę klimatyzacji oraz dodatkowych urządzeń grzewczych;

 • demontaż zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów wynikających z napraw oraz ich utylizację;

 • dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych materiałów eksploatacyjnych;

 • naprawy powypadkowe, w tym blacharskie i lakiernicze;

 • holowanie pojazdu z miejsca awarii.

 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby cena części zamiennych, akcesoriów gumowych oraz materiałów eksploatacyjnych, była zgodna z cenami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wykonania usługi. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia do wglądu aktualnie obowiązujących u Wykonawcy cenników usług, części, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania usługi przeglądów, napraw i konserwacji. Wyżej wymienione muszą spełniać parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami.

 

Świadczenie usług realizowane będzie przez Wykonawcę na podstawie zlecenia przesłanego drogą elektroniczną do Zamawiającego z podaniem zakresu i przewidywanego kosztu naprawy oraz po jego akceptacji przez Zamawiającego. Projekt zlecenia naprawy będzie uzgodniony po podpisaniu umowy.

Przeglądy i naprawy ambulansów oraz samochodu osobowego odbywać się będą w warsztacie wykonawcy mieszczącym się w odległości max. do 35 km od siedziby Zamawiającego.

 

Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę oraz warsztat niezbędny do należytego wykonania zamówienia. Wykonawca oświadcza, że warsztat wyposażony jest

 • w stanowisko do diagnostyki komputerowej;

 • w testery diagnostyczne;

 • w minimum 2 stanowiska do naprawy pojazdów, w tym jedno wyposażone w podnośnik.

 

Wykonawca oświadcza, że usługi wykona zgodnie z normami czasowymi wykonania napraw określonymi w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca udostępni do wglądu aktualnie obowiązujący u Wykonawcy katalog norm czasowych.

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług związanych z naprawą i serwisem karetek w taki sposób, aby zapewnić Zamawiającemu mobilność w świadczeniu przez niego usług i niezależnie od trybu przeprowadzanej naprawy cena roboczogodziny musi być jednakowa.

W trybie normalnym Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia. Za tryb normalny uważa się awarię lub uszkodzenie tylko i wyłącznie jednego pojazdu Zamawiającego.

W trybie pilnym Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w ciągu 12 h (także w dni ustawowo wolne od pracy).

Za tryb pilny uznajemy przypadki, gdy:

 • w naprawie znajduje się karetka, a kolejna uległa awarii;

 • awaria dwóch lub więcej karetek w ciągu 24h.

W obu, powyżej, opisanych przypadkach trybu pilnego wskazana byłaby konieczność przyjazdu Wykonawcy na miejsce awarii, w celu ewentualnego usunięcia usterki/awarii.

 

Naprawa samochodu wykonywana będzie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin, licząc od dnia podpisania zlecenia przez Zamawiającego. Przy bardziej pracochłonnych naprawach samochodów, wymagających np. oczekiwania na dostawę części, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego.

 

Na wykonaną usługę Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji, zaś na dostarczone części i materiały czas trwania gwarancji odpowiada okresowi gwarancji określonemu przez ich producenta

Podczas napraw i przeglądów technicznych pojazdów każdorazowo może być obecny upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

 

Zamawiający zastrzega zmniejszenie zakresu zlecanych przeglądów i napraw.

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Kryterium wyboru oferty są 4 kryteria:

 • cena zł brutto roboczogodziny;

 • odległość od siedziby SPZOZ w Szamotułach

 • cena zł brutto za 1 km przewozu lawetą pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu;

 • cena zł brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu zlecanego każdorazowo przez Zamawiającego;

 

Sposób oceny ofert:

Kryterium I

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto roboczogodziny otrzyma 75 pkt, pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

najniższa cena brutto roboczogodziny spośród oferowanych

uzyskana liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------------- x 75 pkt.

cena brutto oferty badanej

 

Kryterium II

Oferent, który zaoferuje:

 • odległość od 0 - 10 km otrzyma 10 pkt.

 • odległość 10 - 20 km otrzyma 5 pkt.

 • odległość powyżej 20 km otrzyma 0 pkt.

 

Kryterium III

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto za 1 km holowania lub przewozu lawetą pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu otrzyma 5 pkt. pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

najniższa cena brutto za 1 km przewozu lawetą pojazdu

uzyskana liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt

cena brutto oferty badanej

 

Kryterium IV

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu otrzyma 10 pkt. pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

najniższa cena brutto zł za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu spośród oferowanych

uzyskana liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

cena brutto oferty badanej

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktacji oferty ocenionej wg Kryterium I, II, III i IV.

 

Ustala się, że maksymalna cena zł netto nie może przekroczyć równowartości 30.000 euro wg kursu euro dla zamówień publicznych w 2016 roku ustalonego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692) tj. 4,2249 zł

 

SKŁADANIE OFERT

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. najpóźniej do dnia 29.12.2017 r. do godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie z napisem: Naprawy i przeglądy pojazdów SPZOZ w Szamotułach. Nie otwierać do 29.12.2017 r. godzina 10:15.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Maja Cyrulik zatrudniona w Dziale Techniczno-Administracyjnym, pod numerem telefonu 61 29 27 124, e-mail: m.cyrulik@szamotuly.med.pl w godzinach od 8.00 : 12.00

 

Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. Zaakceptowany przez oferenta projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 3.

 3. W przypadku występowania pełnomocnika do oferty winno zostać załączone upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

 4. Wydruk zaproponowanego planu trasy z siedziby SPZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, do warsztatu samochodowego na potwierdzenie zaoferowanej odległości

 

Przed podpisaniem umowy należy przedłożyć kserokopię opłaconej polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 1 000 000 zł z klauzulą ubezpieczenia powierzonego mienia.

 

OTWARCIE OFERT

Oferty zostaną otwarte w dniu złożenia ofert, tj. w dniu 29.12.2017 r. o godz. 10:15 w Sali konferencyjnej SPZOZ (przy Sekretariacie), ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły. Otwarcie ofert jest jawne.

SPZOZ dokona wyboru oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia.

Oferty złożone po terminie lub niezgodne z treścią ogłoszenia zostaną przez SPZOZ odrzucone.

Strony zawrą umowę w terminie 14 dni kalendarzowych od wyboru oferty na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2.

SPZOZ niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu lub unieważnieniu.

SPZOZ zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

 

Dyrektor

Remigiusz Pawelczak

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Skan- protokół.pdf (PDF, 388.70Kb) 2018-01-04 13:51:58 369 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy naprawy.doc (DOC, 59.00Kb) 2017-12-08 10:05:34 391 razy
3 Załącznik nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 72.00Kb) 2017-12-08 10:05:34 384 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 08-12-2017 10:05:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 08-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 04-01-2018 13:51:58