Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE I MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ DLA POMIESZCZENIA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO - KANAŁ TYPU Z

 

Szamotuły, 05.12.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

zgodnie z Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

DYREKTOR SP ZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:

 

WYKONANIE I MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ DLA POMIESZCZENIA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO - KANAŁ TYPU Z

 

 1. Zamawiający:

SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 127 fax 61 29 27 102

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej dla pomieszczenia agregatu prądotwórczego - kanał wentylacyjny typu Z (wykonanie, dostawa, montaż).

Opis przedmiotu zamówienia:

- kucie pod instalacje nawiewną

- kucie pod instalacje nawiewną

- przerobienie bramy agregatowni pod przepustnice typu PPWA

- montaż króćca elektrycznego typu PKE

- dopasowanie kanału czerpni typu PCWS do agregatu typu Stalowa Wola

- wykonanie instalacji elektro automatycznej do sterownika agregatu

- osadzenie maskownic zewnętrznych

- dostosowanie i montaż wentylatora wywiewnego wraz z instalacją elektryczną
i automatyczną

- prace budowlane wykończenia wszystkich elementów na zewnątrz budynku wraz
z malowaniem elewacji

- pomiary przypływu powietrza w trakcie pracy agregatu

- montaż kraty przystosowanej do bramy agregatowni

 

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 14 dni kalendarzowych.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

2) Zaparafowany projekt zlecenia na każdej stronie przez wykonawcę (załącznik nr 2 ).

3) Zestawienie przedstawiające opis prac i materiałów wraz z wyszczególnieniem cen brutto. (Załącznik Wykonawcy)

 

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

Szymon Anioł, e- mail s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2017 r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYKONANIE I MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ DLA POMIESZCZENIA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO - KANAŁ TYPU Z nie otwierać przed 19.12.2017r. godz.10:15.

 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

Kryterium: cena = cena brutto - 100 pkt., zgodnie z ofertą ( w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. Wg poniższego wzoru:

 

Najniższa cena brutto spośród oferowanych

Uzyskana liczba punktów = ------------------------------------- x 100 pkt.

Łączna cena brutto oferty badanej

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy

 2. Projekt zlecenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Skan - protokół.pdf (PDF, 271.00Kb) 2018-01-11 07:33:31 357 razy
2 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc (DOC, 45.50Kb) 2017-12-05 12:03:41 356 razy
3 ZAŁĄCZNIK NR 2 Zlecenie Wykonanie i montaż instalacji.doc (DOC, 31.50Kb) 2017-12-05 12:03:41 357 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 05-12-2017 12:03:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 05-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 11-01-2018 07:33:31