Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH ORAZ DZIERŻAWA DOZOWNIKÓW

 

Szamotuły, 04.12.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 euro
zgodnie z Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

DYREKTOR SPZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:

 

DOSTAWA RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH ORAZ DZIERŻAWA DOZOWNIKÓW

 

 I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ręczników papierowych oraz dzierżawa dozowników do tych papierów.

Opis przedmiotu zamówienia

Ręcznik papierowy w roli do bezdotykowego dozownika obcinającego po jednym listku:

Ręczniki kompatybilne z systemem zaproponowanym w poz.2 Ręcznik biały, niepylący, jednowarstwowy z nadrukiem firmowym, 100% celulozowy lub wykonany w min. 36 % z włókna pierwotnego i 64% z włókna z recyklingu wykonane w technologii WCTAD wybielane dwutlenkiem chloru, każda rolka o długości min 200mb i nie więcej niż 350mb, szerokości rolki 19÷21 cm, średnica zewnętrzna rolki 20÷21 cm, średnica tulei wewnętrznej kompatybilna z dozownikiem. Rozmiar jednego listka (SxD) 19÷25cm x 22÷25cm. Ręcznik chłonny dopuszczony do przemysłu spożywczego do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Gramatura min. 25g/m2. Produkt posiada certyfikat ekologiczny Ecolabel. Opakowanie zawiera 6 rolek. Każda rolka wyposażona w plastikowy adapter umożliwiający montaż w dozowniku. Wymagana karta techniczna wystawiona przez producenta. Ręczniki muszą być kompatybilne i pochodzić od tego samego producenta co dozownik z pozycji nr 2.

 

Podajnik ręczników papierowych w roli, z dozownikiem obcinającym po jednym listku

Dozownik koloru białego, do ręczników w roli kompatybilny z ręcznikiem z pozycji nr 1, kaseta dozująca mocowana na zatrzask, łatwa do demontażu umożliwiająca proste mycie i dezynfekcję dozownika. Okienko do kontroli ilości ręcznika. System dozujący po jednym listku. Dozownik dzięki swej konstrukcji umożliwia założenie nowej, dodatkowej rolki przed całkowitym zużyciem wcześniej założonej. Po zużyciu wcześniejszej rolki, dozownik sam zadozuje nową, gdy stara rolka się skończy - tzw. system „non stop” oszczędzający ręcznik (brak odpadów) i ograniczający częstotliwość uzupełnień. Dozownik o wymiarach nie większych niż: 38x33x25 cm. Otwierany przyciskiem i na klucz w zależności od potrzeby. Nie posiada stref gromadzenia się brudu, co zapewnia łatwość czyszczenia. Dożywotnia gwarancja na mechanizm obcinający 

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert

 1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

 1. Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. Załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. Zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 1. Karty techniczne oraz karty charakterystyki produktu

 1. Dokument potwierdzający możliwość stosowania w służbie zdrowia. (atest higieniczny)

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan: Szymon Anioł, e-mail s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 11.12.2017r. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem DOSTAWA RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH ORAZ DZIERŻAWA DOZOWNIKÓW

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 1. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym sprzęt (kosiarki, paliwo itp.) którym wykonuje się koszenie.

 1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 1. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

Kryterium: cena= cena brutto - 100 pkt., zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

Najniższa cena brutto spośród oferowanych

uzyskana liczba punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.

Łączna cena brutto oferty badanej

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę zlecenie z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo - cenowy

 1. Projekt umowy

 

ZATWIERDZIŁ:

 

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Skan - protokół ręczniki papierowe i dzierżawa.pdf (PDF, 339.70Kb) 2017-12-12 14:29:11 359 razy
2 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 65.50Kb) 2017-12-04 08:10:35 390 razy
3 Zał. nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 47.00Kb) 2017-12-04 08:10:35 365 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 04-12-2017 08:10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 04-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 12-12-2017 14:29:11