Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zimowe utrzymanie terenu lądowiska SP ZOZ w Szamotułach przy ul. Zamkowej

 

Szamotuły, dnia 01 grudnia 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA:

Zimowe utrzymanie terenu lądowiska SP ZOZ w Szamotułach,
przy ul. Zamkowej,
płyta lądowiska oraz droga dojazdowa

o wartości nie przekraczającej 30.000 euro

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 (dalej SP ZOZ w Szamotułach) ogłasza postępowanie na: Zimowe utrzymanie terenu lądowiska SP ZOZ w Szamotułach, przy ul. Zamkowej - płyta lądowiska oraz droga dojazdowa.

 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie z napisem: Zimowe utrzymanie terenu lądowiska SP ZOZ Szamotuły”

 3. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym.

 4. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 • Wypełniony i podpisany przez oferenta formularz oferty przedstawiony w załączniku nr 1.

 • Zaakceptowany przez Oferenta, poprzez zaparafowanie każdej strony projekt umowy, przedstawiony w załączniku nr 2.

 • W przypadku występowania pełnomocnika do oferty winno być załączone upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

 

OPIS PRZEDMIOTU

 1. Szczegółowy zakres prac przy zimowym utrzymaniu terenu obejmuje:

 • odśnieżanie sprzętem lekkim: pole wzlotów 25x25m=625m2, droga dojazdowa 500m2,

 • likwidację gołoledzi poprzez posypywanie wskazanych odcinków dróg,

Gotowość całodobowa - lądowisko musi być gotowe do użytkowania 24godziny/dobę

Droga dojazdowa muszą zostać odśnieżone w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów uprzywilejowanych.

Zleceniobiorca  informuje Zleceniodawcę o przystąpieniu do odśnieżania lub posypywania nawierzchni (zabronione posypywanie materiałem sypkim pola wzlotów) drogi celem usunięcia jej śliskości, aby utrzymać ruch na drodze oraz płycie lądowiska.

Do likwidacji oblodzeń Zleceniobiorca posypuje nawierzchnię drogi materiałami do posypywania dróg dopuszczonymi do ogólnego stosowania tj. materiałem uszorstniającym z dodatkiem materiałów chemicznych (soli, chlorku wapnia lub ich mieszanek)

Stosowny sprzęt nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni dróg i płyty pola wzlotów oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla użytkowników.

Zleceniobiorca robót zobowiązany jest do składania meldunków do siedziby Zamawiającego o terminie odśnieżania.

Po zakończeniu sezonu akcji zimowego utrzymania dróg, pozimowe oczyszczanie jezdni dróg z pozostałości po posypywaniu.

Zaleca się, aby Zleceniobiorca dokonał wizji lokalnej dróg w terenie a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej ponosi Zleceniobiorca.

Cena oferty powinna zawierać koszty wszystkich usług i materiałów objętych przedmiotem zamówienia oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty: materiałów (soli, chlorku wapnia lub innych mieszanek), urządzeń, sprzętu, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, usuwania wszelkich awarii i uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg.

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 marca 2018 r.

 

SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły w terminie do 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. najpóźniej do dnia 15 grudnia 2017 r., do godz. 10:00.

 

OTWARCIE OFERT

 1. Oferty zostaną otwarte w dniu złożenia ofert, tj. w dniu 15 grudnia 2017 r., o godz. 10:15. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną informacje dotyczące danych oferentów oraz zaoferowane ceny.

 3. Oferty złożone po terminie lub niezgodne z treścią ogłoszenia zostaną przez SPZOZ odrzucone.

 

WYBÓR OFERTY

 1. Zamawiający oczekuje wyceny oferty w następującym wariancie:

 1. ryczałt miesięczny

uwzględniając znaczne opady śniegu i oblodzenia, materiał itd.

 1. Kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty jest najniższa zaoferowana cena brutto.

 2. SPZOZ niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu lub unieważnieniu.

 3. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania rozstrzygnięcia.

 4. SPZOZ zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

 • zał. nr 1. Formularz ofertowy

 • zał. nr 2. Projekt umowy zlecenie

 • zał. nr 3. Plan sytuacyjno-wysokościowy terenu Lądowiska

 • zał. nr 4. Plan orientacyjny terenu Lądowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 •  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Skan - protokół.pdf (PDF, 286.80Kb) 2017-12-20 12:45:01 375 razy
2 Zał. nr 1. Formularz oferty.doc (DOC, 70.50Kb) 2017-12-01 11:09:57 383 razy
3 Zał. nr 2 Projekt umowy.doc (DOC, 43.00Kb) 2017-12-01 11:09:57 363 razy
4 Zał. nr 3 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY.pdf (PDF, 1.30Mb) 2017-12-01 11:09:57 378 razy
5 Zał. nr 4 PLAN ORIENTACYJNY.pdf (PDF, 1.71Mb) 2017-12-01 11:09:57 367 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 01-12-2017 11:09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 01-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 20-12-2017 12:45:01