Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

MODERNIZACJA CENTRALI TELEFONICZNEJ ALCATEL OMNI PCX

 

Szamotuły, 27.10.2017r.

 

OGŁOSZENIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 euro
zgodnie z Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

DYREKTOR SPZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:

MODERNIZACJA CENTRALI TELEFONICZNEJ ALCATEL OMNI PCX

 

I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja centrali telefonicznej ALCATEL OMNI PCX, na niżej wymienionych zasadach:

- zakup oprogramowania wraz z licencją do centrali telefonicznej Alcatel Omni PCX pracującej na systemie firmy ALCATEL - LUCENT

- zakup karty analogowej 16 portów do centrali j.w.

- zakup anten DECT wewnętrznej - 1 zestaw (2 szt.) do centrali j.w.

 

 1. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 2

 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert

 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty podpisania zlecenia

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. Załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 2. Zaparafowany projekt zlecenia na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan: Erazm Tarczewski, tel. 61 29 27 123, etar@poczta.onet.pl

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 10.11.2017r. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem MODERNIZACJA CENTRALI TELEFONICZNEJ ALCATEL OMNI PCX

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym sprzęt (kosiarki, paliwo itp.) którym wykonuje się koszenie.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

Kryterium: cena= cena brutto - 100 pkt., zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

Najniższa cena brutto spośród oferowanych

uzyskana liczba punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.

Łączna cena brutto oferty badanej

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę zlecenie z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo - cenowy

 2. Projekt zlecenia

 

 

ZATWIERDZIŁ:

 

 

 

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Skan - protokół łączność.pdf (PDF, 256.50Kb) 2017-12-20 06:46:32 361 razy
2 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 52.50Kb) 2017-10-28 10:35:11 353 razy
3 Załącznik nr 2 - Zlecenie.doc (DOC, 32.00Kb) 2017-10-28 10:35:11 359 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 28-10-2017 10:35:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 27-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 20-12-2017 06:46:32