Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup używanego ambulansu do transportu pacjenta dla SPZOZ w Samotułach

 

Szamotuły, dnia 13.10.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA:

 

Zakup używanego ambulansu przeznaczonego do transportu pacjenta dla SPZOZ w Szamotułach.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 (dalej SP ZOZ w Szamotułach) ogłasza postępowanie na: Zakup używanego ambulansu przeznaczonego do transportu pacjenta SPZOZ w Szamotułach.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie z napisem: Zakup używanego ambulansu do transportu pacjenta dla SPZOZ w Szamotułach”.

 2. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym.

 3. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

 2. Wypełniony i podpisany przez oferenta formularz oferty przedstawiony w załączniku nr 1.

 3. Zaakceptowany przez Oferenta, poprzez zaparafowanie każdej strony, projekt umowy, przedstawiony w załączniku nr 2.

 4. W przypadku występowania pełnomocnika do oferty winno być załączone upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

 5. Wypełniony i podpisany przez oferenta formularz parametrów technicznych przedstawiony w załączniku nr 3.

 

   1. OPIS PRZEDMIOTU

1. Przedmiot zamówienia: Zakup używanego ambulansu do transportu pacjenta dla SPZOZ w Szamotułach o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku nr 3 do niniejszego postępowania.

 

III. SKŁADANIE OFERT

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły w terminie do 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. najpóźniej do dnia 27 października 2017 r., do godz. 10.00.

 

IV. OTWARCIE OFERT

  1. Oferty zostaną otwarte w dniu złożenia ofert, tj. w dniu 27 października 2017 r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej SPZOZ (przy sekretariacie), ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną informacje dotyczące danych oferentów oraz zaoferowane ceny.

  1. SPZOZ zastrzega sobie prawo dokonania po wyborze oferty badań technicznych zaoferowanego pojazdu w stacji diagnostycznej lub opinii niezależnego mechanika i elektryka samochodowego - wskazanego przez SP ZOZ w Szamotułach.

  2. Oferty złożone po terminie lub niezgodne z treścią ogłoszenia zostaną przez SPZOZ odrzucone.

  3. Strony zawrą umowę na Zakup używanego ambulansu do transportu pacjenta dla SPZOZ w Szamotułach w terminie do 21 dni od rozstrzygnięcia postępowania, podanego do publicznej wiadomości, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2.

  4. SPZOZ niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu lub unieważnieniu.

  5. SPZOZ zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

Dyrektor

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz ofertowy - zał. nr 1

 2. Projekt umowy - zał. nr 2

 3. Formularz parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - zał. nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Skan - protokół ambulans.pdf (PDF, 263.10Kb) 2017-11-02 07:12:30 400 razy
2 Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc (DOC, 66.00Kb) 2017-10-13 06:37:01 430 razy
3 Załącznik nr 2 - Umowa.doc (DOC, 39.50Kb) 2017-10-13 06:37:01 414 razy
4 Załącznik nr 3 - Formularz parametrów.doc (DOC, 46.00Kb) 2017-10-13 06:37:01 446 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 13-10-2017 06:37:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 13-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 02-11-2017 07:12:30