Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA - WYDZIELENIE STREF PPOŻ. W ODDZIALE CHIRURGII

Szamotuły, 25.09.2017r.

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

I. Zamawiający:                         SPZOZ W SZAMOTUŁACH

Adres do korespondencji:         UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

                                               tel. 61 29 27 124 fax 61 29 27 102

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA – WYDZIELENIE STREF PPOŻ. W ODDZIALE CHIRURGII

.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Specyfika głównych wymagań:

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót związanych z załącznikiem nr 2 – Rysunki, opisowo:

1* Demontaż istniejącego hydrantu ppoż., zamurowanie wnęki, obróbka gipsowo - malarska

2* Nowy hydrant ppoż. – doprowadzenie instalacji hydrantowej, wykucie wnęki pod skrzynkę hydrantową, montaż nowej skrzynki hydrantowej, badanie wydajności hydrantu

2* Nowy hydrant – doprowadzenie instalacji hydrantowej, wykucie wnęki pod skrzynkę hydrantową, montaż skrzynki hydrantowej (istniejącej zza ściany), badanie wydajności hydrantu

3* Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, montaż drzwi EI30 z elektrotrzymaczami, obróbka gipsowo – malarska

4* Demontaż istniejącej stolarki okiennej, montaż okien (lub drzwi) EI60, obróbka gipsowo – malarska. Okna muszą być wyposażone w kluczyk serwisowy, który dopuści możliwość mycia okien od zewnątrz. Można zastosować również drzwi ppoż. o wymiarach odpowiednich jak okna. Okna muszą być wyposażone w samozamykacz z funkcją i blokadą otwarcia (kluczyk).

5* Montaż drzwi EI60 z elektrotrzymaczami, obróbka gipsowo – malarska

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Rysunki

 

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego  wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1,

2)   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

3)    Wypełniony i zaparafowany wzór umowy. – załącznik nr 3

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

- Szymon Anioł  Tel. 61 29 27 124, s.aniol@szamotuly.med.pl

- Erazm Tarczewski Tel. 61 29 27 123, e.tarczewski@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 – 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w ciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia, w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach do dnia 09.10.2017r. godz. 10:00, w Sekretariacie Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA – WYDZIELENIE STREF PPOŻ CHIRURGIA” nie otwierać przed 09.10.2017r. godz.10:15.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania (max 8 tygodni).
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy
 2. Rysunki
 3. Projekt umowy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokół z postępowania PPOŻ chirurgia.pdf (PDF, 368.17Kb) 2017-10-11 12:43:45 449 razy
2 zapytanie ofertowe.doc (DOC, 66.50Kb) 2017-09-25 21:11:18 471 razy
3 Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.doc (DOC, 45.00Kb) 2017-09-25 21:11:18 472 razy
4 Załącznik nr 2 - Rysunki.rar (RAR, 3.38Mb) 2017-09-25 21:11:18 501 razy
5 Załącznik nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 69.50Kb) 2017-09-25 21:11:18 514 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 25-09-2017 21:11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 25-09-2017
Ostatnia aktualizacja: informatyk Sekcja IT 11-10-2017 12:43:45