Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych

Szamotuły, dnia 01.09.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA:

Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych

o wartości nie przekraczającej 30.000 euro

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 (dalej SP ZOZ w Szamotułach) ogłasza postępowanie na: Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych

 1. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie wymagane informacje
  i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym.
 2. Do formularza ofertowego należy dołączyć:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie
  o wpisie do ewidencji  działalności  gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
  3 miesiące przed  terminem składania ofert.
 2. Wypełniony i podpisany przez   oferenta formularz oferty  przedstawiony
  w załączniku nr 1.
 3. Zaakceptowany przez Oferenta, poprzez zaparafowanie każdej strony projekt umowy, przedstawiony w załączniku nr 2.
 4. Zaakceptowany przez Oferenta, poprzez zaparafowanie każdej strony rzutu pomieszczeń stanu obecnego oddziałów, przedstawiony w załączniku nr 3.
 5. W przypadku występowania pełnomocnika do oferty winno być załączone upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych: okulistyczna, laryngologiczna, medycyny pracy, geriatryczna. Ponadto winny się znaleźć pomieszczenia sanitarne, socjalne, porządkowe, magazynowe.

Zakres opracowania:

 1. Koncepcja programowo-przestrzenna – rzut koncepcyjny (przedstawiona zostanie do zatwierdzenia w terminie ustalonym z Zamawiającym)
 • rzut przedstawiający aranżacje projektowanej przestrzeni 3d (mile widziane, nie wymagane)
 • propozycje rozwiązań materiałowych i instalacyjnych
 1. Pięć egzemplarzy drukowanej, oprawionej dokumentacji projektowej (zgodnie
  z obowiązującymi przepisami)

Projekt budowlano – wykonawczy

 • projekt budowlano – wykonawczy architektoniczny
 • projekt budowlano – wykonawczy konstrukcyjny
 • projekt aranżacji wnętrza wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt i meble
 • projekt budowlano – wykonawczy w branżach:
 • elektrycznej (zasilanie podstawowe i rezerwowe),
 • słaboprądowej (w tym teleinformatyczna, monitoring itp.),
 • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • wodno – kanalizacyjnej,
 • centralnego ogrzewania,
 • gazów medycznych,

oraz w innych branżach wymaganych wg obowiązujących przepisów

Dokumentacje muszą być uzgodnione z rzeczoznawcami m.in. z zakresu: BHP, Sanepid, PPOŻ oraz innymi, którymi wymagają obowiązujące przepisy.

 1. Przedmiar oraz kosztorysy: ofertowy (ślepy), inwestorski
 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 3. Uzyskanie pozwolenia na budowę
 4. Harmonogram inwestycji, (np. wg. Gantta), który ma obejmować cały proces projektowania oraz robót budowlanych (wykonawstwa), aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i innych odbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 5. Koszty pełnomocnictwa i wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego
 6. Projektant uzyska pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora do Starostwo Powiatowe w Szamotułach – wniosek o pozwolenie na budowę oraz odbiór pozwolenia na budowę
 7. Projektant ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem projektu oraz uzgodnieniami. Należy wliczyć je w cenę usługi.
 8. Płytę CD z wersją elektroniczną opracowania (pliki PDF, DWG lub DXF, KST lub ATH, DOC)

 

 

Kontakt w sprawie przedmiotu zamówienia:

 • Szymon Anioł             Kierownik Działu

Tel.:                            61 29 27 125

e-mail:                       s.aniol@szamotuly.med.pl

 • Erazm Tarczewski      Specjalista ds. remontów i inwestycji

Tel.:                            61 29 27 123

e-mail:                       e.tarczewski@szamotuly.med.pl

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 dni kalendarzowe

 

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
  w terminie do 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. najpóźniej do dnia 15.09.2017r. do godz. 11:00.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie z napisem: „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych”

 

IV. OTWARCIE OFERT

 1. Oferty zostaną otwarte w dniu złożenia ofert, tj. w dniu 15.09.2017 r. o godz. 11:15 w Sali konferencyjnej SPZOZ (przy sekretariacie), ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły. Otwarcie ofert jest jawne.
 2. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną informacje dotyczące danych oferentów oraz  zaoferowane ceny.
 3. Oferty złożone po terminie lub niezgodne z treścią ogłoszenia zostaną przez SPZOZ  odrzucone.

 

V. WYBÓR OFERTY
 1. Wybór oferty zostanie dokonany wg następujących dwóch kryteriów:

Kryterium I: cena= cena brutto – 100pkt., zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

Sposób oceny ofert:

Kryterium I

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

                                                           Najniższa cena brutto spośród oferowanych          

            uzyskana liczba punktów =     ------------------------------------------------------ x 100 pkt.

                                                           Łączna cena brutto oferty badanej

 

 

 1. SPZOZ niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu lub unieważnieniu.
 2. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana w terminie 5 dni roboczych  od dnia opublikowania rozstrzygnięcia.
 3. SPZOZ zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

VI. WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY
 1. Wykonawca dysponuje zespołem projektantów posiadających uprawnienia bez ograniczeń w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej (w tym wentylacyjnej i gazy medyczne), elektrycznej oraz teletechnicznej.
 2. Projektanci powinni posiadać aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwych izbach samorządów zawodowych,
 3. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku polskim zgodnie
  z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.
 4. Należy dokonać wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.
 5. W myśl postanowienia art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, inwestor zobowiązuje projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Projektant jest zobowiązany wykonywać czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, przy czym projektant nie może samodzielnie uchylić się od powyższego obowiązku, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

                                                  Dyrektor

                                                        -//-

                                       Remigiusz Pawelczak

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
 2. Projekt umowy – załącznik nr 2.
 3. Rzut całego piętra do adaptacji - załącznik nr 3.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokół z postępowania - Adaptacja.doc (DOC, 43.00Kb) 2017-11-06 21:23:53 382 razy
2 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (DOC, 44.50Kb) 2017-09-01 14:40:58 391 razy
3 Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc (DOC, 91.00Kb) 2017-09-01 14:40:58 418 razy
4 Załacznik nr 3 - Rzut.pdf (PDF, 262.20Kb) 2017-09-01 14:40:58 453 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 01-09-2017 14:40:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 01-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 06-11-2017 21:23:53