Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wynajem pomieszczenia na prowadzenie kiosku spożywczego wchodzącego w skład SP ZOZ w Szamotułach

 

Szamotuły, 04.01.2022r.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na:

WYNAJEM POMIESZCZENIA NA PROWADZENIE KIOSKU SPOŻYWCZEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

I. Wynajmujący:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu wynajmu

 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczenia na prowadzenie kiosku
  spożywczego wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

 2. Szczegóły wynajmu przedstawia poniższa tabela:

 

L.p.

Adres najmu

Powierzchnia najmu

Przeznaczenie

Ilość godzin najmu

Wysokość opłaty eksploatacyjnej netto/miesiąc

Minimalna stawka czynszu netto/ miesiąc

1.

Szamotuły
ul. Sukiennicza 13

6,00

Kiosk spożywczy

24 h/na dobę

59,03 zł

240,00 zł

 

 

 1. Do zaoferowanych kwot doliczona zostanie aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT.

 2. Cena najmu jest uzależniona od zajmowanej powierzchni.

 3. Najemcy nie będzie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

 4. Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu będą wymagały pisemnej zgody Wynajmującego.

 5. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie zwrócić lokal wraz
  z wyposażeniem w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.

 6. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

 7. Najemca związany jest ofertą 30 dni.

 8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 9. Termin obowiązywania umowy: 35 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

III. Dokumenty, jakie Najemca powinien załączyć do oferty:

 1. Wynajmujący wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany przez Najemcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 2. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Najemcę - załącznik nr 2

 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Najemcy - załącznik Najemcy

 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek lub oświadczenie Najemcy o niezaleganiu w opłacaniu składek na rzecz Urzędu Skarbowego i ZUS - załącznik Najemcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Wynajmującego z Najemcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wynajmujący
  i Najemcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Wynajmującego.

 

V. Osoby po stronie Wynajmującego uprawnione do porozumiewania się
z Najemcami

 1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres
  e-mail dta@szamotuly.med.pl

 1. Najemca może zwrócić się do Wynajmującego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Wynajmującego tj.: 7:30 - 14:00 do dnia 11.01.2022r. godz. 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 18.01.2022r. godz.11:00
  w siedzibie Wynajmującego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYNAJEM POMIESZCZENIA NA PROWADZENIE KIOSKU SPOŻYWCZEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD SP ZOZ
  W SZAMOTUŁACH

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto
  czynszu za dany lokal.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszego postępowania, np. koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Wynajmujący przyjął następujące kryterium:

 1. najwyższa zaoferowana cena netto (zł) czynszu

 1. Powyższemu kryterium Wynajmujący przypisał następujące znaczenie:

 

cena netto czynszu oferty ocenianej

Cx = ----------------------------------------------------------------- x 100

najwyższa zaoferowana cena netto czynszu

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto czynszu za dany lokal - 100 %

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów
  w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

 2. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Wynajmujący udzieli zamówienia Najemcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący zawiadomi Najemców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na stronie BIP SP ZOZ
  w Szamotułach dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.szamotuly.med.pl

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wynajmujący zawiadomi wszystkich Najemców, którzy ubiegali się o wynajem pomieszczenia o wyniku postępowania.

 1. Wynajmujący zawrze umowę z wybranym Najemcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Najemcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Najemca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Wynajmujący wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Wynajmujący ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania - kiosk.pdf (PDF, 205.89Kb) 2022-02-11 15:50:09 80 razy
2 Zawiadomienie o wyborze oferty - kiosk.pdf (PDF, 179.28Kb) 2022-02-11 15:47:41 77 razy
3 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 195.64Kb) 2022-01-19 15:06:08 84 razy
4 Ogłoszenie najem kiosku.pdf (PDF, 194.09Kb) 2022-01-04 11:08:15 78 razy
5 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 60.50Kb) 2022-01-04 11:08:15 79 razy
6 Zał. nr 2 - projekt umowy.pdf (PDF, 408.70Kb) 2022-01-04 11:08:15 75 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Koblańska 04-01-2022 11:08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Koblańska 04-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 11-02-2022 15:50:09