Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wycinka drzew 2

Szamotuły, dnia 25 sierpień 2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE do 30 tys. euro na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI - Wycinka drzew

CPV - 77.21.14.00

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 (dalej SP ZOZ w Szamotułach) ogłasza postępowanie na: ŚWIADCZENIE USŁUGI polegającej na wycince 2 drzew: robinia akacjowa 1 szt., jesion wyniosły 1 szt.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie z napisem:Wycinka drzew

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym.

 

Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert

 2. Zaakceptowany przez Oferenta, poprzez zaparafowanie każdej strony:

 • formularz oferty, przedstawiony w załączniku nr 1.

 • projekt umowy, przedstawiony w załączniku nr 2.

 1. W przypadku występowania pełnomocnika do oferty winno być załączone upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

 

Oferent lub osoba uprawniona do reprezentowania oferenta nie może być pracownikiem SPZOZ w Szamotułach, nie może być także wobec SPZOZ w Szamotułach stroną umów cywilnoprawnych na świadczenie usług lub dostaw.

 

   1. OPIS PRZEDMIOTU

Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki 2 drzew rosnących przy drodze dojazdowej do szpitala. Wykonawca musi dysponować stosownym sprzętem i odpowiednim zasobem kadrowym, który zapewni bezkolizyjną wycinkę drzew dla ruchu samochodowego i pieszego, odbywającego się po drodze dojazdowej do szpitala. Po wycince drzew teren powinien zostać posprzątany i zniwelowany. Drewno z wycinki musi zostać zabrane przez Wykonawcę, a jego wartość rynkowa odliczona od ceny usługi. W przypadku konieczności zmiany organizacji ruchu, związanej z prowadzonymi robotami wycinkowymi, Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia formalności administracyjno-urzędowych, z uzyskaniem pozwolenia na tymczasową zmianę organizacji ruchu.

III. Sposób oceny ofert

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena usługi brutto w zł

60,00 pkt.

termin realizacji zamówienia

20,00 pkt.

wartość drewna w zł

20,00 pkt.

 

Kryterium: cena usługi

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 60 pkt, pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

Najniższa cena brutto w zł spośród oferowanych

uzyskana liczba punktów = ------------------------------------------------ x 60 pkt.

Cena brutto w zł oferty badanej

 

Kryterium: termin realizacji zamówienia

Oferent, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji otrzyma 20 pkt, pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

Najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród oferowanych

uzyskana liczba punktów = ------------------------------------------------ x 20 pkt.

Termin realizacji zamówienia oferty badanej

 

 

Kryterium: wartość drewna

Oferent, który zaoferuje najwyższą wartość drewna otrzyma 20 pkt, pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

Wartość drewna w zł oferty badanej

uzyskana liczba punktów = ------------------------------------------------ x 20 pkt.

Najwyższa wartość drewna w zł spośród oferowanych

 

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktacji oferty ocenionej wg Kryterium oceny ofert.

 

IV. SKŁADANIE OFERT

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły w terminie do 28dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. najpóźniej do dnia 15.09.2017r. do godz. 10.00.

 

 1. OTWARCIE OFERT

 1. Oferty zostaną otwarte w dniu złożenia ofert, tj. w dniu 15.09.2017r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej SPZOZ (przy sekretariacie), ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną informacje dotyczące danych oferentów oraz zaoferowane ceny i terminy realizacji.

 3. SPZOZ dokona wyboru oferty zgodnie z kryterium wskazanym w pkt. III niniejszego ogłoszenia.

 4. SPZOZ niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu lub unieważnieniu.

 5. SPZOZ zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Dyrektor

-//-

Remigiusz Pawelczak

Załączniki:

• formularz oferty- załącznik nr 1.

• projekt umowy- załącznik nr 2.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania - wycinka drzew.doc (DOC, 42.50Kb) 2017-11-29 06:47:26 437 razy
2 plan_usytuowania_drzew_do_wycinki.pdf (PDF, 980.28Kb) 2017-08-24 10:22:00 451 razy
3 umowa.doc (DOC, 36.50Kb) 2017-08-24 10:22:00 449 razy
4 formularz_ofertowy.doc (DOC, 33.50Kb) 2017-08-24 10:22:00 421 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 24-08-2017 10:22:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 25-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 29-11-2017 06:47:26