Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

 

Szamotuły, dnia 23.04.2021r.

 

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE
APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ
 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 (zwany dalej: SP ZOZ w Szamotułach) ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego
o powierzchni 136 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez 6 dni
w tygodniu, otwartej od poniedziałku do piątku minimum 10 godzin na dobę oraz w sobotę minimum 7 godzin na dobę, na czas określony 35 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

1.2. Termin zawarcia umowy na prowadzenie apteki ogólnodostępnej określony został od dnia 22 czerwca 2021r. Termin spisania protokołu zdawczo - odbiorczego i przekazania lokalu nastąpi w dniu zawarcia umowy.

1.3. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie wymagane informacje
i oświadczenia określone w niniejszym postępowaniu.

1.4. Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty następujących dokumentów:

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego względnie aktualne zaświadczenie
  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
  na 2 miesiące przed upływem terminu składania oferty - załącznik Oferenta

 3. zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 3;

 4. w przypadku występowania pełnomocnika do oferty winno zostać załączone upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta - załącznik Oferenta (jeśli dotyczy)

 5. aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS i właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi i podatkami za ostatnie 3 miesiące przed upływem składania ofert - załącznik Oferenta

 6. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności farmaceutycznej - załącznik Oferenta

 7. oświadczenie o braku powiązań o którym mowa w pkt. 1.6. - załącznik Oferenta

 8. potwierdzenie uiszczenia wadium o którym mowa w pkt. 1.7. - załącznik Oferenta

1.5. Oferent lub osoba uprawniona do reprezentowania oferenta nie może być pracownikiem SP ZOZ w Szamotułach, nie może być także wobec SPZOZ w Szamotułach stroną umów cywilnoprawnych na świadczenie usług lub dostaw.

1.6. Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien wnieść wraz ze złożeniem w terminie oferty wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na następujący rachunek bankowy SPZOZ w Szamotułach: 27 9072 0002 0450 0009 2000 0003. z dopiskiem "Wadium do przetargu na wynajem apteki".  Wadium zwraca się niewybranym oferentom w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z wybranym Oferentem. Wadium przepada, jeżeli wybrany Oferent nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wybranego Oferenta zalicza się w pierwszej kolejności na rzecz należnej kaucji. SPZOZ w Szamotułach zachowuje prawo do zatrzymania wadium (przejścia na własność SPZOZ w Szamotułach) w następujących przypadkach:

 1. nieprzystąpienia z przyczyn niezależnych od SPZOZ w Szamotułach przez Oferenta do zawarcia umowy najmu pomimo wyboru jego oferty,

 2. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy,

 3. podejmowania w trakcie wyboru oferty i po jej wybraniu działań sprzecznych
  z prawem, w tym m.in. naruszających ustawę z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.2018.419 ze zm.) oraz ustawę z dnia z dnia
  6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.2017.2211 ze zm.).

1.7. Najemca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.2017.2211 ze zm.) w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy. W przypadku gdy termin ten nie zostanie zachowany z powodu nieotrzymania zezwolenia, o którym mowa w art. 99 ust. 3e ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2017.2211 ze zm.) od najemcy, umowa zostanie rozwiązana, a Najemca traci prawo do domagania się zwrotu wpłaconej kaucji na konto SPZOZ w Szamotułach, która przejdzie na rzecz SPZOZ w Szamotułach. Najemca traci również prawo do zwrotu uiszczonego czynszu z zastrzeżeniem pkt. 1.9.

1.8. W okresie pierwszych trzech miesięcy, jednak nie dłużej niż do czasu uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki o którym mowa wyżej, najemca opłacać będzie czynsz w wys. 50% ustalonej wysokości. Wskazany termin 3 miesięcy może zostać przedłużony na umotywowany wniosek najemcy ale tylko z przyczyn niezależnych od najemcy i tylko raz.

II. OPIS PRZEDMIOTU

2.1. Przedmiotem postępowania jest wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o łącznej powierzchni 136 m2, mieszczący się na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13.

2.2. Lokal jest do wynajęcia wraz z wyposażeniem, określonym w załączniku nr 2, przygotowany do prowadzenia apteki ogólnodostępnej, spełniający aktualne wymagania techniczno - budowlane do prowadzenia wskazanej działalności.

2.3. Lokal apteczny nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 99 ust. 3b ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.2017.2211 ze zm.) i wymaga uzyskania zezwolenia o którym mowa w art. 99 ust. 3e ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.2017.2211 ze zm.).

2.4. W załączniku nr 2 określono wyposażenie, które jest uwzględnione w przedmiocie najmu. Najemca będzie zobowiązany do doposażenia lokalu w niezbędny sprzęt, w celu prawidłowego funkcjonowania apteki ogólnodostępnej. (m.in. serwer, komputery, drukarki, UPSy, wagi, witryny chłodnicze, suszarka laboratoryjna, etc.).

2.5. Szczegółowe informacje dotyczące warunków techniczno - budowalnych lokalu, elementów jego wyposażenia oraz innych informacji dotyczących postępowania można uzyskać za pośrednictwem zapytań w formie pisemnej na adres e-mail: dta@szamotuly.med.pl oraz fax 61 29 27 102. Pytania należy kierować najpóźniej do dnia 29.04.2021r. godzina 10:00. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadawane pytania najpóźniej do końca dnia 04.05.2021r.

2.6. Udostępnienie lokalu oferentom w celu zapoznania się z jego stanem technicznym nastąpi w dniu i o godzinie ustalonej z SP ZOZ w Szamotułach.

2.7. Oferent po zawarciu umowy najmu obowiązany będzie do ubezpieczenia lokalu od odpowiedzialności cywilnej, przy czym zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. wentylację mechaniczną, klimatyzację, nagrzewnice kurtyny powietrzne, system alarmowy, system monitoringu, platformę dla niepełnosprawnych. Oferent jest zobowiązany przedłożyć do SPZOZ dowód ubezpieczenia lokalu w ciągu 30 dni od daty przejęcia apteki ogólnodostępnej. Ubezpieczenie musi być zawarte z dniem przejęcie apteki ogólnodostępnej. 

III. KRYTERIA WYBORU OFERTY

3.1. Kryterium wyboru oferenta jest cena stawki za 1m2 powierzchni oraz oferowany czas dostępności apteki dla Klientów, ponad normę określoną w pkt. 1.1 niniejszego ogłoszenia.

3.2. Cenę minimalną za 1m 2 powierzchni ustala się w wysokości 80,00 miesięcznie brutto (65,04 zł netto) Do kwoty czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT. Stawka bazowa czynszu podlega waloryzacji na dzień 1 marca każdego roku kalendarzowego wg wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez GUS w Dzienniku Urzędowym.

3.3. Oprócz czynszu, najemca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych w każdym miesiącu kalendarzowym, na które składają się opłaty za media (woda zimna, ciepła, ścieki, ogrzewanie - koszty ustalane na podstawie urządzeń pomiarowych i zasad ustalonych przez dostawców), opłaty za wywóz nieczystości komunalnych, stała zryczałtowana opłata za korzystanie z części wspólnych (utrzymanie czystości przed budynkiem, na parkingu, konserwacja podnośnika), opłata za utylizację zużytych materiałów aptecznych. Wysokość opłat za media i usługi będzie wynikać z taryfy obowiązującej Szpital i może ulec zmianie.

3.4. Lokal posiada osobne przyłącze energii elektrycznej. Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

3.5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następujących dwóch kryteriów:

Kryterium I: cena= miesięczna stawka brutto czynszu najmu za 1m2 wynajmowanej powierzchni lokalu - 90%, zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez Oferenta formularzu ofertowym).

Kryterium II: łączny czas dostępności apteki po spełnieniu normy określonej w pkt. 1.1 niniejszego ogłoszenia, że apteka będzie otwarta przez 7 dni w tygodniu co najmniej 10 godzin na dobę - 10 %, zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

 

Sposób oceny ofert:

Kryterium I:

Oferent, który zaoferuje najwyższą miesięczną stawkę brutto czynszu najmu za 1m2 wynajmowanej powierzchni otrzyma 90 pkt, pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt wg poniższego wzoru:

                                             cena brutto oferty badanej

uzyskana liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 90 pkt

                                            najwyższa cena brutto spośród oferowanych

Kryterium II

Oferent, który zaoferuje najdłuższy łączny czas dostępności apteki otrzyma 10 pkt, pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt wg poniższego wzoru:

                                             tygodniowy czas dostępności oferty badanej (liczony w godz.)

uzyskana liczba punktów = -------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                                             najwyższy tygodniowy czas dostępności spośród ofert (liczony w godz.) 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktacji oferty ocenionej wg Kryterium I oraz Kryterium II.

IV. KAUCJA

4.1. Oferent zobowiązany jest do wpłaty w dniu zawarcia umowy najmu kaucji (wyrównania wysokości w związku z zaliczeniem wadium, o którym mowa w pkt. 1.7) o równowartości 2 miesięcznego czynszu brutto określonego umową na rachunek bankowy Szpitala. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym niezniszczenia przedmiotu najmu i zapłaty czynszu, wraz z odsetkami za opóźnienie oraz pozostałych należności, do których zobowiązany będzie najemca na podstawie zawartej umowy. Kaucja oferenta, z którą SPZOZ zawrze umowę najmu, zostanie zwrócona najemcy w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy, jednak nie wcześniej niż po rozliczeniu należności wobec Szpitala, względnie po ich potrąceniu. Kaucja nie podlega waloryzacji i oprocentowaniu. SPZOZ w Szamotułach zachowuje prawo do zatrzymania kaucji (przejścia na własność SPZOZ w Szamotułach) w następujących przypadkach:

 1. nieprzystąpienia z przyczyn niezależnych od SPZOZ w Szamotułach przez oferenta do zawarcia umowy najmu pomimo wyboru jego oferty,

 2. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy,

 3. podejmowania w trakcie trwania umowy działań bądź zaniechań sprzecznych z prawem, i umową, po jednokrotnym pisemnym upomnieniu i bezskutecznym upływie usunięcia uchybień, w tym m.in. przewidzianych ustawą z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.2017.2211 z późniejszymi zmianami).

V. SKŁADANIE OFERT

5.1. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, pokój nr 1, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły w terminie do 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. najpóźniej do dnia 07.05.2021r. do godz. 10:00. Jako moment złożenia oferty liczy się data jej wpływu do
Sekretariatu SP ZOZ w Szamotułach

5.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania) w zamkniętej kopercie z napisem: „Ogłoszenie na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej”.

VI. WYBÓR OFERTY

6.1. Oferty zostaną otwarte w dniu 07.05.2021r. o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej SPZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły. Otwarcie ofert jest jawne.

6.2. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną informacje dotyczące danych Oferentów oraz ceny i warunki dostępności apteki.

6.3. SP ZOZ w Szamotułach dokona wyboru oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt. 3 niniejszego ogłoszenia.

6.4. Oferty złożone po terminie lub niezgodne z treścią ogłoszenia zostaną przez SPZOZ
w Szamotułach odrzucone.

6.5. Strony zawrą umowę najmu w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

6.6. SP ZOZ w Szamotułach niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu lub unieważnieniu.

6.7. SP ZOZ w Szamotułach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 Załączniki do postępowania:

1. Formularz ofertowy

2. Wyposażenie na stanie

3. Projekt umowy

4. Rzut pomieszczenia lokalu

5. Zdjęcia lokalu

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 123.93Kb) 2021-05-10 14:25:21 186 razy
2 Zał. nr 5 - zdjęcia lokalu.rar (RAR, 698.22Kb) 2021-04-23 12:26:28 190 razy
3 Ogłoszenie.docx (DOCX, 23.55Kb) 2021-04-23 12:26:16 174 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy -najem lokalu apteka.doc (DOC, 103.50Kb) 2021-04-23 12:26:16 179 razy
5 Zał. nr 2 - wyposażenie na stanie.pdf (PDF, 46.02Kb) 2021-04-23 12:26:16 177 razy
6 Zał. nr 3 - projekt umowy.doc (DOC, 246.50Kb) 2021-04-23 12:26:16 177 razy
7 Zał. nr 4 - rzut pomieszczeń lokalu.pdf (PDF, 117.14Kb) 2021-04-23 12:26:16 178 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Koblańska 23-04-2021 12:26:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Koblańska 23-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 10-05-2021 14:25:21