Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

 

Szamotuły, dn.22.06.2020r.

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

 

 1. Sprzedający:

SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 127 fax 61 29 27 102

 1. Przedmiot sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest używany tomograf komputerowy

 

Nazwa sprzętu

Cena wywoławcza

Tomograf komputerowy LightSpeed Advantage Plus
4 rzędowy bez stacji lekarskiej

50.000,00 zł brutto

 

 1. Dane dotyczące aparatu:

 1. Nazwa sprzętu: Tomograf komputerowy

 2. Firma: GE

 3. Model : LightSpeed 5.X Advantage Plus 4 rzędowy

 4. Rok produkcji: 2005

 5. Data instalacji: luty 2006

 6. Wielkości charakterystyczne :

 • lampa RTG Varian nr seryjny 822155-P7, Part nr MCS-6074 (data montażu 20.03.2018r.)

 • Ilość badań wykonanych na obecnej lampie 4493 (do 03.12.2019r.)

 • Średnia ilość wykonywanych tomografii dziennie: 15

 1. Świadectwo jakości urządzenia medycznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.

 2. Aparat jest sprawny technicznie (wpis w paszporcie technicznym). Do ostatniego dnia pracy był objęty kontraktem serwisowym z firmą Althea.

 

III. Informacje ogólne

 1. Przetarg ma charakter publiczny. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert).

 2. Tomograf nie jest objęty gwarancją i rękojmią. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. Kupujący po dokonaniu zakupu w żadnym czasie nie może dokonywać zwrotu tomografu z żądaniem obniżenia ceny lub zwrotu wniesionej zapłaty za przedmiot zakupu bądź składać innych roszczeń wobec Sprzedającego.

 3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, o której mowa w pkt II.

 4. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy

przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 1. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu obciążają Kupującego.

 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek SPZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, Bank Spółdzielczy w Dusznikach o/Szamotuły nr konta: 27 9072 0002 0450 0009 2000 0003 z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu na: Sprzedaż używanego tomografu komputerowego”, W terminie niepóźniejszym niż termin składania ofert. Dopuszcza się wniesienie wadium w kasie szpitala (kasa czynna 7:00 - 13:00) za potwierdzeniem, najpóźniej do godziny 11:00 dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia w co najmniej równej cenie wywoławczej tomografu. Wadium przepada również, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy w dniu i miejscu wskazanym przez Sprzedającego i nie dokona zapłaty kwoty zaoferowanej ceny zakupu tomografu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu, natomiast oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

 3. Zalecana wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu terminu z osobą z ramienia Sprzedającego pod nr telefonu 61-29-26-520.

 4. W przypadku złożenia więcej niż jednej ofert najkorzystniejszych, tj. z najwyższą identyczną ceną, Sprzedający może zastosować rozstrzygnięcie w trybie przeprowadzenia licytacji ustnej. W licytacji uczestniczyć będą mogli wyłącznie oferenci, których oferty pisemne przedstawiły najwyższą, identyczną cenę i wyrażą wolę uczestnictwa w licytacji. Termin licytacji zostanie uzgodniony z potencjalnymi nabywcami aparatu TK. Zasady prowadzenia licytacji przedstawi uczestnikom przewodniczący komisji po zakończeniu czynności z otwarcia wszystkich pisemnych ofert.

 

IV. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

 1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 • zaparafowany na każdej stronie projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania

 • dowód wpłaty wadium - załącznik Kupującego

 

V. Osoby po stronie Sprzedającego uprawnione do udzielania informacji

 1. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: dta@szamotuly.med.pl

 2. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej dotyczące sprzedaży przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 06.07.2020r. godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ
w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły - Sekretariat Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ UŻYWANEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO nie otwierać przed 06.07.2020r. godz.11:15.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto, jednakże nie niższą niż ta określona
  w pkt. II.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży przedmiotu ogłoszenia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Oferty będą oceniane w oparciu o najwyższą oferowaną cenę zakupu według poniższego wzoru:

cena brutto oferty ocenianej

Cx = -------------------------------------------------- x 100% x 100 pkt

najwyższa zaoferowana cena brutto

 

 

VIII. Informacje o formalnościach

1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani pisemnie o wyniku przetargu lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

 1. Kupujący, który wygra przetarg jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego.

 2. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży oraz po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 5. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o przetargu.

 6. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§2 KC)

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Projekt umowy

 3. Świadectwo jakości urządzenia medycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 204.24Kb) 2020-07-10 12:50:54 261 razy
2 Ogłoszenie.doc (DOC, 82.50Kb) 2020-06-22 15:08:55 272 razy
3 Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.doc (DOC, 53.00Kb) 2020-06-22 15:08:55 228 razy
4 Zał. nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 37.50Kb) 2020-06-22 15:08:55 222 razy
5 Zał. nr 3 - świadectwo jakości urządzenia med..pdf (PDF, 413.42Kb) 2020-06-22 15:08:55 216 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Koblańska 22-06-2020 15:08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Koblańska 22-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 10-07-2020 12:50:54