Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO ORAZ PRZEGLĄDÓW HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

 

Szamotuły, 17.06.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO ORAZ PRZEGLĄDÓW HYDRANTÓW
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonywaniu przeglądów, konserwacji, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz przeglądów hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych znajdujących się na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Raz w roku usługę przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego

Gaśnica proszkowa GP6x - 46 szt.

Gaśnica śniegowa GS5x - 2 szt.

Gaśnica proszkowa GP4x - 12 szt.

Gaśnica proszkowa GP61z - 8 szt.

Gaśnica śniegowa GS2x - 6 szt.

 1. raz w roku usługę badania ciśnienia, wydajności hydrantów wewnętrznych
  i zewnętrznych,

HYDRANTY WEWNĘTRZNE

• 28szt.

HYDRANTY ZEWNĘTRZNE

• 2szt.

 1. wystawianie raportów serwisowych i protokołów wykonanych czynności;

 2. sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy.

 

Wykonanie okresowych konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz 719),

 

Kod CPV: 50413200-5 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z wykonanej usługi. Protokół musi zostać przedstawiony Zamawiającemu celem potwierdzenia prawidłowej realizacji usługi.

 2. Do przedstawionego protokołu po wykonanym przeglądzie Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia oferty na wykonanie ewentualnych napraw wskazanych
  w protokole.

 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy - załącznik nr 3

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 4. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 5. oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wraz z odpowiednimi w tym zakresie uprawnieniami - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

Artur Jewstrat, tel. 606 935 274 dta@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 01.07.2020r. godz.10:00
  w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYKONANIE PRZEGLĄDÓW GAŚNIC I HYDRANTÓW nie otwierać przed 01.07.2020 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o zaoferowaną kwotę.

 6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „cena ofertowa brutto”

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
   z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 2. Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-34/2020

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 10_07_2020_12_55_23_Protokół z postępowania.pdf (PDF, 404.00Kb) 2020-07-10 12:55:23 175 razy
2 Protokół z postępowania.pdf (, 401.50Kb) 2020-07-10 12:50:26 1 raz
3 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 188.18Kb) 2020-07-07 13:54:30 162 razy
4 Zapytanie ofertowe - przegląd gaśnic.doc (DOC, 77.00Kb) 2020-06-17 10:20:58 185 razy
5 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 51.50Kb) 2020-06-17 10:20:58 165 razy
6 Zał. nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 65.50Kb) 2020-06-17 10:20:58 181 razy
7 Zał. nr 3 - Formularz asort.ilość. cen.xlsx (XLSX, 11.43Kb) 2020-06-17 10:20:58 165 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Koblańska 17-06-2020 10:20:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Koblańska 17-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 10-07-2020 12:59:14