Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAKUP PRASOKONTENERA DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

                 Szamotuły, 01.06.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

ZAKUP PRASOKONTENERA DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
    1. Przedmiotem zamówienia jest zakup szczelnego prasokontenera do gromadzenia odpadów komunalnych („mokrych”).
    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
    3. Zamawiający wymaga gwarancji na okres min. 36 miesięcy.
    4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prasokontenera na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły w terminie ustalonym z osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego i miejsce wskazane przez Zamawiającego.
    5. Przekazanie prasokontenera nastąpi na podstawie sporządzonego i obustronnie podpisanego protokołu przekazania. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości (usterek) podczas przekazania prasokontenera Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie ustalonym z Zamawiającym.
    6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę musi być rozłożona na 18 miesięcy. Dopuszcza się pierwszą płatność w wysokości równowartości podatku VAT.
    7. Wykonawca, na swój koszt:
 1. zorganizuje i przeprowadzi w siedzibie SP ZOZ w Szamotułach szkolenie wyznaczonego personelu, w zakresie obsługi prasokontenera
 2. dostarczy i uruchomi prasokontener
 3. dokona czynności serwisowych (naprawczo konserwacyjnych) w okresie obowiązywania gwarancji
    1. Wykonawca zapewni na czas trwania umowy gwarancji dostępność serwisu:
 1. dostępność serwisowa – do 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kwota zakupu musi obejmować bezpłatne przeglądy oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji.

    1. Zakup będzie płatny w ratach, jedna rata na miesiąc, przez 18 miesięcy, na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Wystawienie pierwszej faktury może nastąpić po zakończeniu miesiąca, w którym to prasokontener został dopuszczony do eksploatacji w siedzibie Zamawiającego. Dopuszczamy, aby pierwsza FV była w wysokości równowartości podatku VAT. Pozostałe transze i raty równe, przez pozostałe 17 miesięcy.
    2.  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji dot. kontenera w języku polskim – instrukcja obsługi, karta produktu, książka serwisowa urządzenia/paszportu, dokumentu świadczącego o rejestracji w ewidencji UDT (jeżeli wymagane). Niniejsze  dokumenty muszą być dostarczone przed zawarciem umowy zakupu.
    3. Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od daty podpisania umowy.
    4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
    5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
    6. Kod CPV: 42996200-6: prasy do odpadów

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg  załączonego          

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy
 2. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – załącznik Wykonawcy
 3. karta katalogowa przedstawiająca parametry zaoferowanego prasokontenera – załącznik Wykonawcy
 4. Projekt umowy – Załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne tylko i wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

    1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres e-mail: dta@szamotuly.med.pl
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 13:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 10.06.2020r. godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zakup prasokontenera do gromadzenia odpadów komunalnych nie otwierać przed 10.06.2020 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. transport itp.).
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru.
 6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
 1. Łączna cena ofertowa brutto (kwota zakupu) – 100%

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:       

                                     najniższa zaoferowana cena brutto

      Cx   =   -----------------------------------------------   x  100 pkt

                                            cena brutto oferty ocenianej

Cx – ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

 

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów o podane kryteria wyboru.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64 – 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Opis przedmiotu zamówienia

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 365.95Kb) 2020-07-16 07:44:41 188 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 155.60Kb) 2020-06-23 13:29:50 189 razy
3 02_06_2020_20_02_09_zal._nr_1_-_formularz_ofertowy.doc (DOC, 54.00Kb) 2020-06-02 20:02:09 194 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (, 54.00Kb) 2020-06-01 11:00:03 11 razy
5 Zał. nr 2 - Opis.xlsx (XLSX, 12.47Kb) 2020-06-01 11:00:03 203 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 01-06-2020 11:00:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 01-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 16-07-2020 07:44:41