Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dzierżawa prasokontenera do gromadzenia odpadów komunalnych

                 Szamotuły, 21.05.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

DZIERŻAWA PRASOKONTENERA DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
    1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa szczelnego prasokontenera do gromadzenia odpadów komunalnych („mokrych”).
    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.
    3. Zamawiający wymaga dzierżawy na okres 36 miesięcy.
    4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę dzierżawy sprawnego  używanego prasokontenera spełniającego parametry określone w załączniku nr 3 do niniejszego postępowania.
    5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prasokontenera na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły w terminie ustalonym z osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego i miejsce wskazane przez Zamawiającego.
    6. Przekazanie prasokontenera nastąpi na podstawie sporządzonego i obustronnie podpisanego protokołu przekazania. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości (usterek) podczas przekazania prasokontenera Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie ustalonym z Zamawiającym.
    7. Cena dzierżawy przedstawiona przez Wykonawcę musi zostać niezmienna przez okres trwania umowy tj. przez okres 36 miesięcy.
    8. Wykonawca, na swój koszt:
 1. zorganizuje i przeprowadzi w siedzibie SP ZOZ w Szamotułach szkolenie wyznaczonego personelu, w zakresie obsługi prasokontenera
 2. dostarczy i uruchomi prasokontener
 3. dokona czynności serwisowych (naprawczo konserwacyjnych) w okresie obowiązywania umowy dzierżawy
    1. Wykonawca zapewni na czas trwania umowy dzierżawy dostępność serwisu:
 1. dostępność serwisowa – do 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki telefonicznie bądź
  za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kwota dzierżawy musi obejmować bezpłatne przeglądy oraz naprawy.

    1. Dzierżawa będzie płatna raz w miesiącu na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Wystawienie pierwszej faktury może nastąpić po zakończeniu miesiąca, w którym to prasokontener został dopuszczony do eksploatacji
     w siedzibie Zamawiającego. W przypadku gdyby pierwszy okres dzierżawy nie był pełnym miesiącem kalendarzowym, wartość dzierżawy zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby dni, w której to prasokontener został dopuszczony do eksploatacji.
    2.  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji dot. kontenera w języku polskim – instrukcja obsługi, karta produktu, książka serwisowa urządzenia/paszportu, dokumentu świadczącego o rejestracji w ewidencji UDT (jeżeli wymagane). Niniejsze  dokumenty muszą być dostarczone przed zawarciem umowy dzierżawy.
    3. Po upływie okresu dzierżawy Zamawiający zwróci Wykonawcy dzierżawiony prasokontener
     w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem naturalnego zużycia wynikającego z bieżącej, prawidłowej eksploatacji.
    4. Termin wykonania zamówienia: dzierżawa na okres 36 miesięcy
    5. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
    6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
    7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
    8. Kod CPV: 42996200-6: prasy do odpadów

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg  załączonego          

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy
 2. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – załącznik Wykonawcy
 3. karta katalogowa przedstawiająca parametry zaoferowanego prasokontenera – załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne tylko i wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

    1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres
     e-mail: dta@szamotuly.med.pl
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 13:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 28.05.2020r. godz.10:00
w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Dzierżawa prasokontenera do gromadzenia odpadów komunalnych nie otwierać przed 28.05.2020 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto – kwota dzierżawy za 1 miesiąc kalendarzowy
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. transport itp.).
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru.
 6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
 1. Łączna cena ofertowa brutto (kwota dzierżawy za 1 miesiąc kalendarzowy) – 95%

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:       

                                     najniższa zaoferowana cena brutto (dzierżawa miesięczna)

      Cx   =   --------------------------------------------------------------------------------   x  95 pkt

                                            cena brutto oferty ocenianej (dzierżawa miesięczna)

Cx – ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto (kwota dzierżawy za 1 miesiąc kalendarzowy)”

 

 1. Termin dostawy prasokontenera – 5%

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:       

                                                najkrótszy termin dostawy prasokontenera

      Cy   =   --------------------------------------------------------------------------------   x  5 pkt

                                                 termin dostawy prasokontenera oferty badanej

Cy – ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „termin dostawy prasokontenera”

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów o podane kryteria wyboru.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64 – 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 1. Projekt umowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 304.81Kb) 2020-07-16 07:48:09 225 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 153.85Kb) 2020-06-23 13:29:29 231 razy
3 Odpowiedzi na pytania.pdf (PDF, 69.20Kb) 2020-05-26 14:09:01 232 razy
4 Zapytanie ofertowe - prasokontener.doc (DOC, 83.50Kb) 2020-05-21 22:04:25 242 razy
5 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 54.00Kb) 2020-05-21 22:04:25 255 razy
6 Zał. nr 2 Umowa dzierżawy prasokontener.doc (DOC, 61.50Kb) 2020-05-21 22:04:25 255 razy
7 Zał. nr 3 Opis.xlsx (XLSX, 12.45Kb) 2020-05-21 22:04:25 242 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 21-05-2020 22:04:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 21-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 16-07-2020 07:48:09