Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

 

Szamotuły, 15.05.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

    1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.

    3. Sukcesywne dostawy będą odbywać się w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

    4. Dostawy asortymentu określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym będą odbywać się na podstawie zamówień składanych e-mailowo przez pracownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, na podany adres e-mailowy Wykonawcy.

    5. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego dostarczania asortymentu określonego
     w niniejszym zapytaniu ofertowym (zgodnie z wysłanym przez Zamawiającego zamówieniem),
     na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły - Magazyn (piwnica poziom -1, Budynek F) w godzinach od 7:30 do 13:30.

    6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

    7. Do każdej dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oryginał faktury VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury VAT na podany przez Zamawiającego adres e-mailowy z zastrzeżeniem, że faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu w dniu dostawy towaru do siedziby Zamawiającego.

    8. Dostarczany asortyment musi być fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż ten określony w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załączniku nr 3 do niniejszego postępowania.

    9. Cena podana w formularzu ofertowym oraz formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym musi zostać niezmienna przez okres trwania umowy tj. przez okres 12 miesięcy. Ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym muszą zawierać koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, m. in. koszty wysyłki, transportu i wniesienia do pomieszczeń wskazanych w punkcie II.5.

    10. W przypadku wystąpienia wad w dostarczonych artykułach Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji przez Wykonawcę odbywać się musi
     w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych. W toku przeprowadzanej reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad
     i parametrach niegorszych niż te określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
     i umowie.

    11. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym zamówieniu Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty za fakturę, której dotyczy wadliwy asortyment. W takim przypadku Wykonawca nie naliczy odsetek za niezapłacenie należności we wskazanym na fakturze terminie.

    12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu objętego przedmiotem zamówienia, na rzecz innego, stanowiącego przedmiot zamówienia - do łącznej kwoty nominalnej zobowiązania. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę
     o zwiększeniu lub zmniejszeniu określonego asortymentu. Zamiana taka nie wymaga odrębnego aneksu do umowy, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

    13. Z tytułu niezrealizowania całości dostaw, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

    14. Wszystkie nazwy podane przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego postepowania, należy traktować jako standardy jakościowe.

W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych czy też znaków towarowych, rozwiązań technicznych i technologicznych, zamawiający informuje, że wskazania takie mają wyłącznie charakter przykładowy wskazujący wyłącznie parametry użytkowe
i techniczne, które są istotne dla Zamawiającego. W związku z powyższym w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

    1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o dostarczenie próbek zaoferowanych produktów przed zawarciem umowy.

    2. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zamienniki innych marek tonerów
     i  tuszy, np. Asarto, UNI-1, BlackPoint, Accura.

    3. W polach gdzie Zamawiający wymaga tonerów lub tuszy oryginalnych nie dopuszcza się zamienników.

    4. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych niż wskazane oraz:

a) fabrycznie nowy, nieregenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi (do oferty wymagane jest dołączenie stosownych dokumentów),

b) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania,

c) którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, oraz ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu,

d) który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu,

e) który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem

f) który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej,

g) w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny,

h) w którym zastosowano toner/tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem.

    1. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy oraz nazwy producenta produktu równoważnego w kolumnie nr 7 „Marka / producent i nazwa oferowanego materiału” w formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym (załącznik nr 3) oraz wypełnienie kolumny nr 8 „Oryginał (zalecany przez producenta) czy produkt równoważny” a także dołączenie do oferty opisu ze szczegółową specyfikacją (rodzaj wkładu, producent, zamiennik/ oryginał, wydajność itp.), z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, niż określone przez Zamawiającego:

a) nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu,

b) jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu,

c) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt,

d) pojemność / wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych, zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 (do oferty wymagane jest załączenie stosownych dokumentów - testów).

Opisy zamieszczone przez Wykonawców w ww. kolumnach traktowane będą jako deklaracja (oświadczenie) Wykonawcy dotycząca dostarczanych przez niego materiałów eksploatacyjnych, a także będą służyły Zamawiającemu do sprawdzenia, czy dostarczone przez wybranego Wykonawcę materiały eksploatacyjne są zgodne z zaoferowanymi.

    1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24 - miesięcznej gwarancji na dostarczone tonery i tusze.

    2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.

    3. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których użycie spowoduje uszkodzenie urządzenia drukującego, potwierdzone przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzeń - Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie producenta urządzeń na swój koszt
     w terminie 7 dni od daty telefonicznego potwierdzonego faksem lub pisemnie zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego oraz do zwrotu kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy.

    4. W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, o którym mowa we wzorze umowy, przekroczy 3 dni robocze, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach
     i funkcjonalności na własny koszt.

    5. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia drukującego z przyczyn, o których mowa w §1 ust. 17 wzoru umowy (braku możliwości dokonania naprawy), Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia o takich samych lub wyższych parametrach (standardzie i funkcjonalności) lub zwrotu kosztów brutto zakupu nowego urządzenia takiego samego lub innego o takim samym lub nie gorszym standardzie i funkcjonalności oraz takich samych parametrach lub parametrach lepszych.

    6. W przypadku, gdy toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez wysypujący się wkład barwiący, Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczania urządzeń
     w budynku Zamawiającego, w którym to urządzenie jest eksploatowane, na własny koszt w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

    7. Dostarczane materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych: informację o producencie, nazwę (symbol) materiału eksploatacyjnego, opis zawartości, wskazanie urządzenia/urządzeń do jakiego/jakich dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony.

    8. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę z Magazynu SPZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza  13, na pisemne (e-mailowe) zawiadomienie Zamawiającego.

    9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu tonerów niewykorzystanych wskutek utraty ich przydatności na jego rzecz (wymiana urządzeń drukarskich posiadających inne tonery). Wykonawca zobowiązuje się do odbioru na swój koszt niezużytego toneru, po uprzednim zawiadomieniu o konieczności jego odbioru drogą e-mail, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia zgłoszenia. Fakturę korektę do zamówienia Wykonawca wystawi najpóźniej w terminie 14 dni od daty odbioru urządzenia. W przypadku nieodebrania tonera we wskazanym terminie bądź niewystawienia faktury korekty, Zamawiający ma prawo do potrącenia należności za nieodebrany toner z bieżącymi płatnościami Wykonawcy zachowując prawo zwrotu tonera Wykonawcy w każdym czasie.

    10. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

    11. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

    12. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

    13. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kod CPV: 30125100-2: wkłady barwiące

30125110-5: toner do drukarek laserowych/faksów

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy - wg załączonego wzoru formularza asortymentowo - ilościowo - cenowego - załącznik nr 3

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 4. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 5. kopie poświadczone za zgodność z oryginałem (przez osobę upoważnioną) certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001 lub innych potwierdzających normy równoważne dotyczące wytworzenia materiałów seryjnie w cyklu produkcyjnym o których mowa w rozdziale II (dotyczy zamienników tuszy, tonerów i bębnów) - załącznik Wykonawcy

 6. kopie poświadczone za zgodność z oryginałem (przez osobę upoważnioną) raportów z testów zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798, o których mowa w rozdziale II pkt. 18 ust. d) (dotyczy zaoferowanych zamienników tuszy, tonerów, bębnów) - załącznik Wykonawcy

 7. kopie poświadczone za zgodność z oryginałem (przez osobę upoważnioną) opisów
  i parametrów zaoferowanych produktów (dotyczy wszystkich zamienników zaoferowanych przez Wykonawcę również zamienników taśm i etykiet) - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentó
w

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne do wglądu
  w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

    1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres
     e-mail: dta@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 13:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 29.05.2020r. godz.10:00
w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek nie otwierać przed 29.05.2020 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji dostaw. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji formularza asortymentowo - ilościowo - cenowego (załącznik nr 3).

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. dostawa itp.).

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 90%

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 90 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

 1. Termin realizacji dostaw - 10%

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najkrótszy termin realizacji dostaw

Cy = ------------------------------------------------------- x 10 pkt

termin realizacji dostaw oferty badanej

Cy - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „termin realizacji dostaw”

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów o podane kryteria wyboru.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
   z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 2. Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-28/2020

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 610.21Kb) 2020-06-30 10:45:20 179 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 161.47Kb) 2020-06-02 08:04:47 200 razy
3 Modifikacja z dn. 27.05.2020r.pdf (PDF, 190.71Kb) 2020-05-27 14:09:40 194 razy
4 Odpowiedzi na pytania.pdf (PDF, 99.78Kb) 2020-05-27 14:09:40 185 razy
5 Zapytanie ofertowe tonery.doc (DOC, 103.50Kb) 2020-05-15 14:00:40 216 razy
6 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 54.00Kb) 2020-05-15 14:00:40 187 razy
7 Zał. nr 2 Projekt umowy.doc (DOC, 82.50Kb) 2020-05-15 14:00:40 182 razy
8 Zał. nr 3 Formularz asort.-ilośc.-cen..xls (XLS, 42.00Kb) 2020-05-15 14:00:40 216 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Koblańska 15-05-2020 14:00:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Koblańska 15-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 30-06-2020 10:45:20