Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

Szamotuły, 27.04.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

    1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla SP ZOZ
     w Szamotułach.

    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.

    3. Sukcesywne dostawy będą odbywać się w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

    4. Dostawy asortymentu określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym będą odbywać się na podstawie zamówień składanych e-mailowo przez pracownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, na podany adres e-mailowy Wykonawcy.

    5. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego dostarczania asortymentu określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym (zgodnie z wysłanym przez Zamawiającego zamówieniem),
     na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły - Magazyn (piwnica poziom -1, Budynek F) w godzinach od 7:30 do 13:30.

    6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

    7. Do każdej dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oryginał faktury VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury VAT na podany przez Zamawiającego adres e-mailowy z zastrzeżeniem, że faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu w dniu dostawy towaru do siedziby Zamawiającego.

    8. Dostarczany asortyment musi być fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż ten określony w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załączniku nr 3 do niniejszego postępowania.

    9. Cena podana w formularzu ofertowym oraz formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym musi zostać niezmienna przez okres trwania umowy tj. przez okres 24 miesięcy. Ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym muszą zawierać koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, m. in. koszty wysyłki, transportu i wniesienia do pomieszczeń wskazanych w punkcie II.5.

    10. W przypadku wystąpienia wad w dostarczonych artykułach Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji przez Wykonawcę odbywać się musi
     w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych. W toku przeprowadzanej reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad
     i parametrach niegorszych niż te określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
     i umowie.

    11. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym zamówieniu Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty za fakturę, której dotyczy wadliwy asortyment. W takim przypadku Wykonawca nie naliczy odsetek za niezapłacenie należności we wskazanym na fakturze terminie.

    12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu objętego przedmiotem zamówienia, na rzecz innego, stanowiącego przedmiot zamówienia - do łącznej kwoty nominalnej zobowiązania. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę
     o zwiększeniu lub zmniejszeniu określonego asortymentu. Zamiana taka nie wymaga odrębnego aneksu do umowy, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

    13. Z tytułu nie zrealizowania całości dostaw, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

    14. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułów równoważnych do wskazanych pod warunkiem, że artykuł równoważny będzie posiadać parametry wskazane przez Zamawiającego lub lepsze, a niniejszy fakt zostanie zaakceptowany indywidualnie przez Zamawiającego. Wszystkie nazwy podane przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego postepowania, należy traktować jako standardy jakościowe.

W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych czy też znaków towarowych, rozwiązań technicznych i technologicznych, zamawiający informuje, że wskazania takie mają wyłącznie charakter przykładowy wskazujący wyłącznie parametry użytkowe i techniczne, które są istotne dla Zamawiającego. W związku z powyższym w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

    1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o dostarczenie próbek zaoferowanych produktów przed zawarciem umowy.

    2. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy

    3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

    4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

    5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kod CPV: 3019200-1: wyroby biurowe

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy - wg załączonego wzoru formularza asortymentowo - ilościowo - cenowego - załącznik nr 3

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 4. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświa
dczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne do wglądu
  w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

    1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres
     e-mail: dta@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 13:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 11.05.2020r. godz.11:00
w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla SP ZOZ w Szamotułach nie otwierać przed
11.05.2020 r. godz. 11:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji formularza asortymentowo - ilościowo - cenowego (załącznik nr 3).

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. dostawa itp.).

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane poniżej kryteria wyboru.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów o podane kryteria wyboru.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
   z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą
   w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 2. Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-26/2020

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 349.41Kb) 2020-05-20 14:55:04 176 razy
2 13_05_2020_14_23_23_Zestawienie ofert.pdf (PDF, 158.30Kb) 2020-05-13 14:23:23 188 razy
3 Zestawienie ofert.pdf (, 158.60Kb) 2020-05-13 13:40:11 1 raz
4 Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów biurowych.doc (DOC, 83.50Kb) 2020-04-27 12:27:25 200 razy
5 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 53.00Kb) 2020-04-27 12:27:25 194 razy
6 Zał. nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 72.00Kb) 2020-04-27 12:27:25 194 razy
7 Zał. nr 3 Formularz asort.- ilośc. - cen..xls (XLS, 55.00Kb) 2020-04-27 12:27:25 231 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Koblańska 27-04-2020 12:27:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Koblańska 27-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 20-05-2020 14:55:04