Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa kombinezonów - 500 szt.

     Szamotuły, 06.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

DOSTAWA KOMBINEZONÓW – 500 szt.

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 500 szt. kombinezonów spełniających wymagania określone w załączniku nr 3 do postępowania.  
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również bezpłatną dostawę do siedziby Zamawiającego.
 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 4. Projekt zlecenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Termin dostawy przedmiotu zamówienia:  maksymalnie 2 tygodnie od daty podpisania zlecenia.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg  załączonego          

    wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowany projekt zlecenia na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy
 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – załącznik Wykonawcy
 4. dokumenty dotyczące kombinezonów – atesty, certyfikaty, karty produktu – załącznik Wykonawcy

                                         

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

      1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień          dotyczących postępowania jest:

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 14.04.2020r. godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA – DOSTAWA KOMBINEZONÓW nie otwierać przed 14.04.2020 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
 1. Łączna cena ofertowa brutto – 100%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:        

                             najniższa zaoferowana cena brutto

      Cx   =   -------------------------------------------------------   x  100 pkt

                                  cena brutto oferty ocenianej

Cx – ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „cena ofertowa brutto”

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów o podane kryteria wyboru.

 

 1.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64–500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 1. Projekt umowy
 2. Wymagania dotyczące kombinezonów

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 215.25Kb) 2020-04-28 10:12:05 184 razy
2 Zapytanie ofertowe.doc (, 57.50Kb) 2020-04-06 20:46:16 0 razy
3 Załącznik nr 1.doc (DOC, 52.50Kb) 2020-04-06 20:46:16 206 razy
4 Załącznik nr 2.doc (DOC, 43.00Kb) 2020-04-06 20:46:16 194 razy
5 Załącznik nr 3.pdf (PDF, 170.35Kb) 2020-04-06 20:46:16 212 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 06-04-2020 20:46:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 06-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 28-04-2020 10:12:05