Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA NAPĘDU DRZWI AUTOMATYCZNYCH

 

Szamotuły, 12.03.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

DOSTAWA NAPĘDU DO DRZWI AUTOMATYCZNYCH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż starego automatu napędu drzwi automatycznych, dostawa i montaż nowego automatu napędu automatycznych drzwi przesuwnych (2 szt.).

 2. Zamawiający przewiduje wymianę 2 szt. napędów - wejście główne do szpitala (zewnętrzne) oraz wejście od strony pogotowia ratunkowego (zewnętrzne), SPZOZ
  w Szamotułach przy ul. Sukienniczej 13.

 3. Wymagania wobec automatu:

 • produkt spełniający wszystkie standardy i normy bezpieczeństwa

 • napęd współpracujący z radarami Eagle ?, Mercur 2, oraz czujnikami firm Hotron, Optex i innymi

 • możliwość podłączenia pojedynczej lub podwójnej bariery optycznej oraz kurtyny podczerwieni

 • szerokość otwierania 900 mm do 3000mm (dwuskrzydłowe)

 • ciężar skrzydeł max 2 x 120 kg

 • wysokość maksymalna 3000mm

 • blokada otwarcia 0-60s.

 • prędkość otwierania do 0,7 m/s

 • prędkość zamykania 0,5 m/s

 • zasilanie sieciowe 230 V, dla 50-60 Hz

 • zabezpieczenie sieciowe zapewnia inwestor

 • gwarancja 24 miesiące, zakładająca bezpłatne przeglądy napędów w czasookresach zgodnych z zaleceniami producenta (min. dwa)

 1. Funkcje:

 • praca automatyczna, stałe otwarcie, zamykanie stałe, zamknięcie nocne, zamknięcie apteczne

 • awaryjne otwarcie / zamknięcie

 • siła zamykania ograniczona do 150 N

 • wyświetlane kody błędów

 • zabezpieczenie krawędzi głównych czujnikami

 • zabezpieczenie krawędzi bocznych czujnikami

 • samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku natrafienia na przeszkodę

 • akumulator umożliwiający samoczynne otwarcie drzwi w razie zaniku zasilania

 • możliwość podłączenia do instalacji przeciwpożarowe w celu otwarcia drogi ratunkowej albo ewakuacyjnej i możliwość wpięcia w system BOSCH

 • sygnał dźwiękowy informujący o zdarzeniu alarmowym (usterce)

 

 1. Wykonawca musi dostarczyć do odbioru następujące dokumenty:

 • dokumentację techniczno-ruchową automatu

 • instrukcję obsługi w języku polskim

 • protokół ze szkolenia personelu

 • gwarancja min. 24 miesiące

 • atest oraz dopuszczenia do stosowania automatów na drzwiach ewakuacyjnych

 

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 2. Projekt zlecenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 dni od daty podpisania zlecenia.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowany projekt zlecenia na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 4. oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) - załącznik Wykonawcy

 5. karta katalogowa napędu wraz z opisem funkcjonalno-technicznym - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dok
umentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne do wglądu
  w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 12:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 26.03.2020r. godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem DOSTAWA NAPĘDU DRZWI AUTOMATYCZNYCH nie otwierać przed 26.03.2020 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane kryteria wyboru.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „cena ofertowa brutto”

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów o podane kryteria wyboru.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64-500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-19/2020

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 498.52Kb) 2020-04-20 17:56:19 264 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 156.87Kb) 2020-03-27 15:04:25 256 razy
3 Odpowiedzi na pytania.pdf (PDF, 70.33Kb) 2020-03-19 09:37:01 260 razy
4 Zapytanie ofertowe - napęd drzwi automatycznych.doc (DOC, 71.50Kb) 2020-03-12 15:37:34 264 razy
5 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 52.00Kb) 2020-03-12 15:37:34 259 razy
6 Zał. nr 2 Projekt zlecenia.doc (DOC, 52.00Kb) 2020-03-12 15:37:34 275 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Koblańska 12-03-2020 15:37:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Koblańska 12-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 20-04-2020 17:56:19