Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZEGLĄD KOMINIARSKI I STAŁA OBSŁUGA BUDYNKÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

Szamotuły, 10.03.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

PRZEGLĄD KOMINIARSKI I STAŁA OBSŁUGA BUDYNKÓW
SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich tj. czyszczenia kominów
  i kanałów wentylacyjnych oraz wykonania przeglądów okresowych w budynkach SPZOZ
  w Szamotułach:

 • Szpital, ul. Sukiennicza 13

 • ZRM w Pniewach, ul. Targowa

Szczegółowy zakres usług obejmuje:

  1. usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
   w budynkach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
   i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719):

 • czyszczenie przewodów dymowych - 4 razy w roku (I, II, III, IV kwartał)

 • czyszczenie przewodów spalinowych wraz z nasadami kominowymi - 2 razy w
  roku

 • czyszczenie przewodów wentylacyjnych - 1 raz w roku

W ramach czyszczenia przewodów kominowych Wykonawca w szczególności:

 • wybiera sadze z kanałów,

Zamawiający nie dopuszcza używania przy sprawdzaniu ciągu kominowego, otwartego ognia w postaci świeczek, zapalniczek lub przepalania gazetami.

 • wybiera zanieczyszczenia z otworów spalinowych

 • sprawdza, czy nie nastąpiły: zatkania przewodów kominowych, uszkodzenie przewodów kominowych, niewłaściwe składowanie materiałów przy drzwiczkach wyciorowych lub kontrolnych.

  1. przeprowadzanie okresowej kontroli technicznej przewodów kominowych - 1 raz
   w roku w miesiącu wrześniu w oparciu o art. 62 ust.1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.), w tym sprawdzenie:

  • drożności pionów kominowych,

  • stanu technicznego głowic i nasad kominowych,

  • ciągu kominowego,

  • stanu technicznego przewodów, czopuchów, kanałów, drzwiczek kominowych, wyciorowych, ław kominowych, włazów kominowych,

  • prawidłowości podłączeń kominowych

   

  KOD CPV: 90915000-4 - usługi czyszczenia pieców i kominów

   

   

  III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

   

  IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów

   

  V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
  z Wykonawcami

   

  VI. Miejsce składania ofert

  Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 24.03.2020r. godz.11:00
  w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZEGLĄD KOMINIARSKI I STAŁA OBSŁUGA BUDYNKÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH nie otwierać przed 24.03.2020r. godz. 11:15

   

  VII. Opis sposobu obliczania ceny

  Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

  najniższa zaoferowana cena brutto

  Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

  cena brutto oferty ocenianej

  Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

   

  VIII. Informacje o formalnościach

   

  IX . Uwagi końcowe

   

  Załączniki:

   

   

  ZATWIERDZIŁ:

  -//-

  Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

  Remigiusz Pawelczak

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZP-381-21/2020

   

   

   

  • czy nie występują uszkodzenia: przewodów kominowych, kanałów i czopuchów, rur i łączników, włazów kominowych, drzwiczek kominowych, rewizyjnych, wyciorowych, ław kominowych.

   1. sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów przewodów kominowych, spalinowych, wentylacyjnych i dymowych (podpisanych przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz potwierdzającego wykonanie przeglądu) oraz sporządzanie opinii i zaleceń na podstawie przeprowadzonych kontroli
    i badań

   2. sporządzenie pełnej inwentaryzacji kominów - osobny załącznik rysunkowy

   1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.

   2. Zalecana wizja lokalna obiektu po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym.

   1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

   2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.04.2020r. do 31.03.2021r.

   1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
    a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

   1. zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

   2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
    o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

   3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

   1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
    i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

   2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

      1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Szymon Anioł, tel. 61 29 27 125, e-mail s.aniol@szamotuly.med.pl

   1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 12:00.

   1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
    za wykonanie przedmiotu zamówienia.

   1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

   2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

   3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
    w złotych polskich.

   4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
    o podane poniżej kryteria wyboru.

   5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

   1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

   1. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

   2. Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej punktów według powyższego wzoru.

   3. Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów o podane kryteria wyboru.

   4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

   1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

   1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

   1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

   1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

   1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

   1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

   2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

    1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
     z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

    2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą
     w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

   1. Formularz ofertowy

   1. Projekt umowy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 219.92Kb) 2020-03-26 15:47:27 209 razy
2 Zapytanie ofertowe - przeglądy kominiarskie.doc (DOC, 69.00Kb) 2020-03-10 12:44:26 200 razy
3 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 56.50Kb) 2020-03-10 12:44:26 191 razy
4 Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc (DOC, 60.00Kb) 2020-03-10 12:44:26 188 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Koblańska 10-03-2020 12:44:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Koblańska 10-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 26-03-2020 15:47:27