Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wycena nieruchomości

Szamotuły, 06.07.2017r.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

I. Zamawiający: SPZOZ W SZAMOTUŁACH

Adres do korespondencji: UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 127 fax 61 29 27 102

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

WYCENA NIERUCHOMOŚCI.

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Specyfika głównych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny nieruchomości spośród administrowanych przez SPZOZ w Szamotułach (2543/1, 2544, 2545, 2548/3, 2548/6, 2546, 2547, 2548/7, 2548/8, 2548/9, 2550, 2551/1, 2551/2, 2552, 2553/1, 2553/2, 2534/2, 2554/2 - obręb Szamotuły) na min. 1 mln 400 tys. zł, które mogłyby stanowić zabezpieczenie kredytowe na min. 10 lat.

 1. W ramach niniejszego zadania należy wykonać i przekazać Zamawiającemu operat szacunkowy w 3 egz.

 2. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV Kod: 70000000-1 Pełna nazwa: Usługi w zakresie nieruchomości

 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

3) Oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

4) Wypełniony i zaparafowany wzór umowy. - załącznik nr 2

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są Panie:

- Teresa Haussa - Cichy tel. 61 29 27 124 t.haussa-cichy@szamotuly.med.pl

- Agnieszka Krzysztofczyk Tel. 61 29 27 127, a.krzysztofczyk@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:30 - 12:00.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w ciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia, w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach do dnia 25.07.2017 r. godz. 10:00, w Sekretariacie Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYCENA NIERUCHOMOŚCI nie otwierać przed 25.07.2017r. godz.10:15.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania (max 30 dni kalendarzowych).

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Kryterium wyboru: Cena 70% i termin realizacji 30%

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy

 2. Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 1.40Mb) 2017-07-26 07:06:53 638 razy
2 Formularz oferty .doc (DOC, 60.00Kb) 2017-07-11 13:32:03 513 razy
3 Umowa.doc (DOC, 37.50Kb) 2017-07-11 13:32:03 520 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 11-07-2017 13:32:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 11-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 17-09-2017 13:17:04