Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE AUDYTU DOSTĘPNOŚCI DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

 

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Prosimy o zapoznanie się z plikiem Modyfikacja z dn. 17.02.2020r.

 

 

Szamotuły, 05.02.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYKONANIE AUDYTU DOSTĘPNOŚCI DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia jest audyt dostępności architektonicznej - przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej wybranych obiektów użyteczności publicznej wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu oraz zapewnianych usług. Ocena dostępności architektonicznej obiektu jest pierwszym krokiem w identyfikacji obszarów wymagających poprawy, wyniki raportu mają za zadanie dać podstawę do stworzenia planu działań w kierunku poprawy dostępności danego obiektu. Opracowanie takiego audytu musi zawierać wszystkie wytyczne i wymagania dotyczące m.in rządowego programu Dostępność PLUS.

 

Celem zamówienia jest:

 • określenie istniejącego poziomu dostępności budynku, otoczenia zewnętrznego;

 • określenie rekomendacji racjonalnych działań / usprawnień wpływających na poprawę użyteczności budynku przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z  niepełnosprawnościami (wzroku, słuchu, ruchu). Działania te mogą odnosić się zarówno do likwidacji fizycznych barier, jak poprawy sposobu zarządzania budynkiem w danej placówce;

 

ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek A - Szpitala

Powierzchnia: użytkowa budynku ok 10.000 m2

 

Budynek C - Poradnie specjalistyczne ogólne

Powierzchnia: użytkowa budynku ok 500 m2

 

Budynek D - wejście B, Poradnie specjalistyczne (laryngologiczna, zdrowia psychicznego oraz EEG)

Powierzchnia: użytkowa budynku ok 140 m2

 

Budynek E - Poradnie specjalistyczne (ginekologiczno - położnicza i okulistyczna)

Powierzchnia: użytkowa budynku ok 140 m2

Na przedmiot zamówienia składają się:

 1. Wizja lokalna wraz z udostępnieniem przez Zamawiającego rzutów budynków (plany ewakuacyjne szpitala) w wersji papierowej lub pdf.

Wizyta terenowa obiektu, otoczenia zewnętrznego przy udziale minimum 1 eksperta. Zalecane ale nie wymagane jest wykonanie wizji lokalnej przy wsparciu testera z niepełnosprawnością, to jest minimum 1 osoby poruszającej się na wózku lub 1 osoby niewidomej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w wizycie terenowej. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie wizyty z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem. Wizyta terenowa powinna się składać z minimum rozpoznania terenu, identyfikacji barier architektonicznych i wykonania pomiarów.

 

 1. Opracowanie raportu dostępności wraz z rekomendacjami rozwiązań architektonicznych oraz zaproponowanie wstępnej koncepcji architektonicznej.

Rekomendacje zmian, o których mowa rozumiane są jako:

 • znacznie poprawiające dostępność czyli dostęp wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia na równi ze wszystkimi, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego”

lub

 • wymagają natychmiastowego wprowadzenia, gdyż na przykład dotyczą sytuacji, w której istnieje zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników budynku

 

Opracowanie audytu dostępności budynku lub projektu powinno zawierać dokumentację fotograficzną wraz z następującymi elementami:

 1.  

 2.  

  1.  

  2.  

 • uproszczony plan sytuacyjny wraz z przyległym terenem;

 • opis wyników oceny dostępności zgodnie Wytycznymi Zamawiającego w oparciu o przeprowadzone przez Wykonawcę wizyty terenowe;

 • rekomendacje poprawiające dostępność.

 

Dla poszczególnych ocenianych obiektów należy przeprowadzić ocenę poniżej wymienionych obszarów pod kątem dostępności i opisać następujące elementy jeżeli dotyczą:

 1. Otoczenia zewnętrznego rozumianego jako:

 1. trasę dojścia do budynku;

 2. wyposażenie na trasie dojścia;

 3. oznaczenia, tablice informacyjne

 4. oświetlenie

 

 1. Parkingu dla osoby z niepełnosprawnościami rozumianego jako:

 1. typ parkingu

 2. parametry miejsca parkingowego

 3. odległość miejsca parkingowego dla OzN od wejścia

 4. przestrzeń manewrową na ciągu pieszym

 5. usprawnienia / dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej

 6. zastosowane materiały wykończeniowe

 7. wyposażenie

 8. oznakowanie miejsca postojowego

 9. oświetlenie

 10. sygnalizację do przywołania pomocy

 

 1. Wejścia do budynku rozumiane jako:

 1. dojście do budynku

 2. wejścia do budynku

 3. przedsionek, drzwi wejściowe i wewnętrzne

 4. oświetlenie

 5. sygnalizację do przywołania pomocy

 

 1. Komunikacji poziomej w budynku rozumianej jako:

 1. recepcji / punktu informacyjnego

 2. dostępne przestrzenie i korytarze w budynku

 3. parametry przestrzeni manewrowej

 4. usprawnienia / dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej

 5. zastosowane materiały wykończeniowe

 6. wyposażenie

 7. oznaczenia / tablice informacyjne

 8. oświetlenie

 9. sygnalizacja w budynku

 

 1. Komunikacji pionowej w budynku rozumianej jako:

 1. windy

 2. schody wewnętrzne

 3. parametry przestrzeni manewrowej

 4. oznaczenia / tablice informacyjne

 5. oświetlenie

 

 1. Pomieszczeń sanitarnych, w toalet dla OzN rozumianych jako:

 1. dostępność toalet dla OzN

 2. drzwi do toalet dla OzN

 3. parametry przestrzeni manewrowej

 4. zastosowane materiały wykończeniowe

 5. wyposażenie toalet dla OzN

 6. oznaczenia / tablice informacyjne

 7. oświetlenie

 

 1. Pomieszczeń typu audytoryjnych, do pracy, innych wynikających ze specyfikacji obiektu rozumiane jako:

 1. dostępność pomieszczeń do pracy, innych dla OzN

 2. parametry przestrzeni manewrowej

 3. drzwi do pomieszczeń

 4. zastosowane materiały wykończeniowe

 5. wyposażenie pomieszczeń

 6. oznaczenia / tablice informacyjne

 7. oświetlenie

 

 1. Ochrony przeciwpożarowej

Szpital posiada opracowaną ekspertyzę pożarowa budynku. (załącznik nr 3)

 

Uwaga! Jeżeli rządowy program Dostępność PLUS opisuje dodatkowe kryteria - to należy je uwzględnić.

 1. Certyfikacja dostępności

 

Ocenę dostępności obiektu należy wykonać w oparciu o:

 1. metodologię określoną w programie rządowym Dostępność Plus

 2. definicję dostępności, że wymagane jest zapewnienie dostępu wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia na równi ze wszystkimi, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego” oraz treścią dokumentów:

 1.  

 2.  

 

 1.  

  1.  

   1.  

 • „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” - uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania - poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa.

 • Ustawa Prawo Budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze ws. Warunków technicznych

 

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

 1.  

 2.  

 3.  

 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji audytu budynku służby zdrowia w zakresie zapewniania dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, był Wykonawcą minimum 1 audytu / ocen budynków służby zdrowia lub przestrzeni pod kątem zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami - wykonanych na potrzeby innych podmiotów.

 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie dotyczących potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 3. Wyrażą zgodę oraz wezmą udział w bezpłatnym 3h spotkaniu informacyjno - edukacyjnym przeprowadzonym przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania zlecenia. Spotkanie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące metodologii przeprowadzenia audytu zgodnie dostępną literaturą i programem Dostępność PLUS. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia gotowości wzięcia udziału w spotkaniu.

 4. Oświadczą, że wizyty terenowe obiektów, otoczenia zewnętrznego odbędą się przy udziale i wsparciu testera z niepełnosprawnością, to jest minimum 1 osoby poruszającej się na wózku lub 1 osoby niewidomej. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia gotowości wzięcia udziału w wizytach terenowych przy udziale i wsparciu testera z niepełnosprawnością.

 

Audyt należy opracować:

 1. Pięć egzemplarzy drukowanej, oprawionego audytu (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

 2. Audyt musi być uzgodniony (jeżeli wymagane) z rzeczoznawcami

 3. Koszty pełnomocnictwa i wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego

 4. Projektant uzyska pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora do Instytucji

 5. Projektant ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem audytu oraz uzgodnieniami. Należy wliczyć je w cenę usługi.

 6. Płytę CD lub PENDRIVE z wersją elektroniczną opracowania (pliki PDF, DWG lub DXF, KST lub ATH, DOC)

Kod CPV 79212000-3: usługi audytu

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie 4 miesiące od daty podpisania umowy.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 4. oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania
oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne do wglądu
  w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 12:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 19.02.2020r. godz.10:00
  w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYKONANIE AUDYTU DOSTĘPNOŚCI DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH nie otwierać przed 19.02.2020 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane kryteria wyboru.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „cena ofertowa brutto”

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64-500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 2. Ekspertyza pożarowa budynku (skan)

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-14/2020

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 294.49Kb) 2020-03-03 12:39:39 259 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 155.38Kb) 2020-02-28 06:43:31 265 razy
3 Odpowiedź - audyt dostępności cz. 3.pdf (PDF, 69.45Kb) 2020-02-20 07:47:28 248 razy
4 Odpowiedź - audyt dostępności cz. 2.pdf (PDF, 71.31Kb) 2020-02-19 09:13:31 245 razy
5 Modyfikacja z dn. 17.02.2020r..doc (DOC, 25.00Kb) 2020-02-17 08:01:48 246 razy
6 Odpowiedź - audyt dostępności.pdf (PDF, 92.90Kb) 2020-02-14 07:36:57 309 razy
7 Zapytanie ofertowe - audyt dostępnosci.doc (DOC, 93.50Kb) 2020-02-05 10:32:08 305 razy
8 Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.doc (DOC, 52.50Kb) 2020-02-05 10:32:08 262 razy
9 Zał. nr 2 - Projekt umowy.doc (DOC, 102.00Kb) 2020-02-05 10:32:08 271 razy
10 Zał. nr 3 - Ekspertyza ppoż. skan.zip (ZIP, 8.96Mb) 2020-02-05 10:32:08 251 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 05-02-2020 10:32:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 05-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 03-03-2020 12:39:39