Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

 

Szamotuły, 08.01.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYKONANIE PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu instalacji gazów medycznych SP ZOZ
w Szamotułach. W przegląd instalacji gazów medycznych wchodzi 560 punktów poboru.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przegląd wewnętrznej instalacji gazów medycznych - zakres czynności obejmuje:

    1. kontrolę mechanicznego działania punktów poboru

    2. sprawdzenie szczelności punktów poboru do gazów medycznych/odwodnienie VAC, odciągu gazów anestetycznych

    3. kontrolę systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności

    4. sprawdzenie czystości rurociągów na obecność zanieczyszczeń stałych

    5. sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych

    6. kontrolę szczelności zaworów odcinających

    7. wykonanie czynności innych niż wymienione powyżej, które są wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu określającego m.in. zakres wykonanych prac wraz z uwzględnieniem wymienionych elementów eksploatacyjnych. Niniejszy protokół musi być sporządzony przez upoważnioną osobę z ramienia Wykonawcy posiadającą stosowne uprawnienia. Protokół musi zostać przedstawiony Zamawiającemu celem zatwierdzenia wykonanych przez Wykonawcę prac.

 

Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania określa lokalizację oraz ilość punktów poboru.

 

Kod CPV: 50512000-7: usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów

 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przeglądu w więcej niż 560 punktach poboru. W takim przypadku cena za wykonanie przeglądu dodatkowych punktów poboru będzie zgodna z ceną jednostkową danego punktu poboru, zaproponowaną przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym.

Natomiast w przypadku wykonania przeglądu w mniej niż 560 punktach poboru Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie, a cena przedstawionej oferty zostanie odpowiednio umniejszona w stosunku do ilości przeprowadzonych przeglądów punktów poboru.

    1. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu wraz z oceną zgodności instalacji w odniesieniu do wymagań obowiązujących norm.

    2. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty podpisania zlecenia.

    3. Projekt zlecenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

    4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

    5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowany projekt zlecenia na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy - wg załączonego wzoru - załącznik nr 3

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 4. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 5. oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

    1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres
     e-mail: dta@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 12:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 22.01.2020r. godz.10:00
w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Wykonanie przeglądu instalacji gazów medycznych nie otwierać przed 22.01.2020 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. dostawa itp.).

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane poniżej kryteria wyboru.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów o podane kryteria wyboru.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze zlecenie z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia zlecenia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
   z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą
   w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt zlecenia

 2. Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-01/2020

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 478.30Kb) 2020-01-30 12:45:23 265 razy
2 24_01_2020_09_26_01_Zestawienie ofert.pdf (PDF, 157.37Kb) 2020-01-24 09:26:01 269 razy
3 Zestawienie ofert.pdf (, 226.94Kb) 2020-01-24 09:24:14 2 razy
4 Odpowiedź - przegląd instalacji gazów med.pdf (PDF, 111.55Kb) 2020-01-17 08:58:19 281 razy
5 Zapytanie ofertowe.doc (DOC, 80.00Kb) 2020-01-08 10:51:07 265 razy
6 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 53.00Kb) 2020-01-08 10:51:07 252 razy
7 Zał. nr 2 - projekt zlecenia.doc (DOC, 46.00Kb) 2020-01-08 10:51:07 272 razy
8 Zał. nr 3 - formularz asort. ilość. cen.xls (XLS, 35.50Kb) 2020-01-08 10:51:07 272 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 08-01-2020 10:51:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 08-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 30-01-2020 12:45:23