Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SUKCESYWNA DOSTAWA SOLI TABLETKOWEJ DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

Szamotuły, 31.12.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

SUKCESYWNA DOSTAWA SOLI TABLETKOWEJ

DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 ton soli tabletkowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego postępowania.

    2. Sukcesywne dostawy będą odbywać się w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (4 dostawy po 1000 kg każda), bądź do wyczerpania asortymentu, który został określony w niniejszym postępowaniu.

    3. Sól tabletkowa musi być pakowana w workach, po 25 kg każdy.

    4. Dostawy asortymentu określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym będą odbywać się na podstawie zamówień składanych telefonicznie bądź e-mailowo przez upoważnionego pracownika z ramienia Zamawiającego, na podany nr telefonu bądź adres e-mailowy Wykonawcy.

    5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania asortymentu określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym (zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem),
     na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły - Piwnica szpitala (poziom -1, pomieszczenie kotłowni) w godzinach od 8:00 do 14:00 wraz
     z rozładunkiem.

    6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

    7. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT za dostarczony towar.

    8. Dostarczany asortyment musi być o parametrach nie gorszych niż ten określony
     w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załączniku nr 3 do niniejszego postępowania.

    9. Cena podana w formularzu ofertowym musi zostać niezmienna przez okres trwania umowy tj. przez okres 12 miesięcy.

    10. Rozpatrzenie reklamacji obywać się musi w nieprzekraczalnym terminie 4 dni roboczych.

    11. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy bądź do wyczerpania asortymentu, który został określony w niniejszym postępowaniu.

    12. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

    13. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

    14. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kod CPV: 14430000-4, 14400000-5

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 4. atest higieniczny i kartę charakterystyki produktu zaoferowanego przez Oferenta - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

    1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres
     e-mail: dta@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 13:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 14.01.2020r. godz.11:00
w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Sukcesywna dostawa soli tabletkowej dla SP ZOZ w Szamotułach nie otwierać przed
14.01.2020 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. dostawa itp.).

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane poniżej kryteria wyboru.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów o podane kryteria wyboru.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
   z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą
   w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 2. Opis przedmiotu zamówienia

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-69/2019

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 394.55Kb) 2020-01-17 07:30:22 204 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 156.91Kb) 2020-01-16 06:47:12 191 razy
3 Zapytanie ofertowe.doc (DOC, 76.00Kb) 2019-12-31 13:21:12 242 razy
4 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 53.50Kb) 2019-12-31 13:21:12 200 razy
5 Zał. nr 2 Projekt umowy.doc (DOC, 59.50Kb) 2019-12-31 13:21:12 221 razy
6 Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówi?enia.pdf (PDF, 152.23Kb) 2019-12-31 13:21:12 205 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 31-12-2019 13:21:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 31-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 17-01-2020 07:30:22