Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE OPINII TECHNICZNEJ BUDYNKU W NOJEWIE

     Szamotuły, 20.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYKONANIE OPINII TECHNICZNEJ BUDYNKU W NOJEWIE

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii technicznej budynku mieszkalno usługowego, zlokalizowanego w miejscowości Nojewo, gm. Pniewy, działka nr ewid. 298/2 powiat szamotulski.

Przedmiot zamówienia:

 • opis stanu technicznego obiektu budowlanego; (w tym konstrukcyjny)
 • opis oraz przyczyny powstania uszkodzeń lub zniszczenia obiektu budowlanego;
 • opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych, materiały z jakich są wykonane;
 • dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów;
 • określenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.;
 • zakres robót niezbędnych do doprowadzenia całego obiektu do odpowiedniego stanu technicznego zgodnego z prawem i sztuka budowlaną, rozpisane na etapy postępowania prac budowlanych,
 • kosztorysem inwestorskim rekomendowanych prac;
 • sprawdzenie opłacalności remontu

 

Dane o budynku :

Budynek częściowo podpiwniczony, 1-klatkowy o dwóch kondygnacjach nadziemnych , dach dwuspadowy kryty dachówką.

Pow. Użytkowa: piwnica 7,74 m2, parter 114,35 m2, 1 piętro 65,30 m2

Płytę CD lub PENDRIVE z wersją elektroniczną opracowania (pliki PDF, DWG lub DXF, KST lub ATH, DOC)

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 2. Kod CPV: 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  maksymalnie 3 miesiące od daty podpisania umowy.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg  załączonego          

    wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy
 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – załącznik Wykonawcy
 4. oświadczenie, że Oferent  posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) – załącznik Wykonawcy

                                         

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie        Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

      1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień          dotyczących postępowania jest:

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 03.01.2020r. r.. godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYKONANIE OPINII TECHNICZNJE BUDYNKU nie otwierać przed 03.01.2020r r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
 1. Łączna cena ofertowa brutto – 95%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:       

                             najniższa zaoferowana cena brutto

      Cx   =   -------------------------------------------------------   x  95 pkt

                                  cena brutto oferty ocenianej

Cx – ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „cena ofertowa brutto”

 

 1. Termin realizacji zamówienia – 5%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:       

                                       najkrótszy termin realizacji zamówienia

      Cy   =   ---------------------------------------------------------------------------------   x  5 pkt

                                    termin realizacji zamówienia oferty badanej

Cy – ilość przyznanych punktów  badanej ofercie w zakresie kryterium „termin realizacji zamówienia”

 

 1.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64–500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 1. Projekt umowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 297.40Kb) 2020-01-16 06:46:46 204 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 152.23Kb) 2020-01-07 10:41:24 192 razy
3 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 51.50Kb) 2019-12-20 15:14:42 206 razy
4 Zał. nr 2- Projekt umowy.doc (DOC, 93.50Kb) 2019-12-20 15:14:42 238 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 20-12-2019 15:14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 20-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 16-01-2020 06:46:46