Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZIMOWE UTRZYMANIE TERENU LĄDOWISKA

 

Szamotuły, 02.12.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

ZIMOWE UTRZYMANIE TERENU LĄDOWISKA

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

    1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie terenu lądowiska SP ZOZ
     w Szamotułach przy ul. Zamkowej - płyta lądowiska oraz droga dojazdowa

    2. Szczegółowy zakres prac przy zimowym utrzymaniu terenu lądowiska obejmuje:

 1. odśnieżanie sprzętem lekkim: pole wzlotów 25x25m=625m2, droga dojazdowa 500m2,

 2. likwidację gołoledzi poprzez posypywanie wskazanych odcinków dróg,

 3. gotowość całodobową - lądowisko musi być gotowe do użytkowania 24godziny/dobę

    1. Droga dojazdowa musi zostać odśnieżona w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów uprzywilejowanych.

    2. Wykonawca informuje Zamawiającego o przystąpieniu do odśnieżania lub posypywania nawierzchni (zabronione posypywanie materiałem sypkim pola wzlotów) drogi celem usunięcia jej śliskości, aby utrzymać ruch na drodze oraz płycie lądowiska.

    3. Do likwidacji oblodzeń Wykonawca posypuje nawierzchnię drogi materiałami do posypywania dróg dopuszczonymi do ogólnego stosowania tj. materiałem uszorstniającym z dodatkiem materiałów chemicznych (soli, chlorku wapnia lub ich mieszanek).

    4. Stosowny sprzęt nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni dróg i płyty pola wzlotów oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla użytkowników.

    5. Wykonawca robót zobowiązany jest do składania meldunków do siedziby Zamawiającego o terminie odśnieżania.

    6. Po zakończeniu sezonu akcji zimowego utrzymania dróg, Wykonawca jest zobowiązany do pozimowego oczyszczenia jezdni dróg z pozostałości po posypywaniu.

    7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej dróg w terenie a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

    8. Cena oferty powinna zawierać koszty wszystkich usług i materiałów objętych przedmiotem zamówienia oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty: materiałów (soli, chlorku wapnia lub innych mieszanek), urządzeń, sprzętu, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, usuwania wszelkich awarii i uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg.

    9. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2020 r.

    10. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

    11. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

    12. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Kod CPV: 90620000-9 Usługi odśnieżania

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
prz
ekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykona
wcami

    1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres
     e-mail: dta@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 12:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 16.12.2019r. godz.10:00
w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ZIMOWE UTRZYMANIE TERENU LĄDOWISKA nie otwierać przed 16.12.2019 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje wyceny oferty
  w następującym wariancie: ryczałt miesięczny: uwzględniając znaczne opady śniegu i oblodzenia, materiał itd.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. materiały do posypywania drogi itp.).

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane poniżej kryteria wyboru.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. cena ofertowa brutto - 100%

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto (za 1 miesiąc)

Cx = --------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej (za 1 miesiąc)

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „cena ofertowa brutto”

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów o podane kryteria wyboru.

 1. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
   z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą
   w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 2. Plan sytuacyjno - wysokościowy terenu lądowiska

 3. Plan orientacyjny terenu lądowiska

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-63/2019

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 222.45Kb) 2019-12-24 06:59:23 196 razy
2 Zapytanie ofertowe.doc (DOC, 77.00Kb) 2019-12-02 13:29:39 215 razy
3 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 53.00Kb) 2019-12-02 13:29:39 205 razy
4 Zał. nr 2 - projekt umowy zimowe utrzymanie lądowiska.doc (DOC, 64.50Kb) 2019-12-02 13:29:39 230 razy
5 Zał. nr 3 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY.pdf (PDF, 1.31Mb) 2019-12-02 13:29:39 219 razy
6 Zał. nr 4 PLAN ORIENTACYJNY.pdf (PDF, 1.72Mb) 2019-12-02 13:29:39 221 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 02-12-2019 13:29:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 02-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 24-12-2019 06:59:23