Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ

 

Szamotuły, 27.11.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla SP ZOZ w Szamotułach.

 

   1. Lp.

    Typ usługi

    Wymagany numer

    Ilość

    Lokalizacja

    1.

    ISDN 30B+D

    61 29 27 100 łącze centralowe

    1

    Szamotuły

    ul. Sukiennicza 13 64-500 Szamotuły

     

     

     

     

     

    Kod CPV: 64200000-8 - usługi telekomunikacyjne

     

     

    III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

    wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

     

    IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
    przekazywania oświadczeń i dokumentów

     

    V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
    z Wykonawcami

     

    VI. Miejsce składania ofert

    Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 04.12.2019r. godz.10:00
    w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Świadczenie usług telefonii stacjonarnej nie otwierać przed 04.12.2019 r. godz. 10:15

     

    VII. Opis sposobu obliczania ceny

    Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

    najniższa zaoferowana cena brutto

    Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

    cena brutto oferty ocenianej

    Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

    Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów o podane kryteria wyboru.

     

    VIII. Informacje o formalnościach

     

    IX . Uwagi końcowe

     

    Załączniki:

     

     

    ZATWIERDZIŁ:

    -//-

    Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

    Remigiusz Pawelczak

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZP-381-61/2019

     

     

     

    1. Zakres świadczonych usług oraz miejsca ich instalacji określa poniższa tabela.

        1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

     1. Wykonawca musi zestawić łącza na własny koszt i doprowadzić je do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń;

     2. za uruchomienie łącza Zamawiający uzna fakt, że nie nastąpiło pogorszenie dotychczasowych parametrów pracy urządzenia końcowego w związku z uruchomieniem nowej linii;

     3. Zamawiający oczekuje zachowania ww. numeracji, a dla łącza centralowego zachowania również wewnętrznej numeracji DDI w zakresie:

     • od 61 29 26 500 do 61 29 26 599

     • od 61 29 26 600 do 61 29 26 699

     • od 61 29 27 100 do 61 29 27 199

     • od 61 29 27 200 do 61 29 27 299

     • od 61 29 27 300 do 61 29 27 399

     • od 61 62 60 800 do 61 62 60 899

     1. Wykonawca samodzielnie i na własny koszt dokona cesji numerów (zakresów numeracyjnych) wymienionych powyżej na podstawie upoważnienia dostarczonego przez Wykonawcę;

     2. Usługi muszą zostać doprowadzone do siedzib Zamawiającego kablem miedzianym lub światłowodowym;

     3. zakłada się, że usługi nie mogą być świadczone w oparciu o publiczną sieć „Internet”, drogą radiową, oraz technologię VoIP;

     4. wszelkie ewentualne instalacje nie mogą spowodować przerw w pracy i muszą zostać wykonane w uzgodnieniu z Zamawiającym;

     5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości w poszczególnych asortymentach zamawianych usług, które będą przedmiotem zawartej umowy w ramach ogólnej wartości zamówienia;

     6. Wykonawca pobierze miesięczne wynagrodzenie składające się z należnej opłaty abonamentowej oraz faktycznie przeprowadzonych rozmów telefonicznych. W przypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego usług głosowych w ilościach zapisanych w formularzu ofertowym Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe; w przypadku zrealizowania przez Zamawiającego usług głosowych ponad ilość zapisaną w formularzu ofertowym Wykonawca naliczy opłatę w wysokości ceny jednostkowej netto określonej w przedstawionej ofercie w formularzu ofertowym;

     7. dla ww. usług Wykonawca będzie wystawiał jedną zbiorczą fakturę;

     8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

     1. nieodpłatnego przenoszenia ww. numeracji do innych operatorów, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy,

     2. nieodpłatnego przeniesienia łącza/numeru w granicach miasta;

     1. Zamawiający wymaga posiadania całodobowego centrum obsługi klienta

     2. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna” odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Zamawiającym podczas obowiązywania umowy

     3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu umowy do wglądu dla Zamawiającego

     4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca naliczał koszty połączeń wg stawek przedstawionych w formularzu ofertowym

     5. Wykonawca zapewni sekundowe naliczanie opłat za usługi telekomunikacyjne

     6. Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjację połączeń

     7. Wykonawca poniesie całkowity koszt przeniesienia numerów od dotychczasowego operatora

     8. koszt instalacji musi zostać uwzględniony w przedstawionej ofercie cenowej, Zamawiający nie dopuszcza uwzględnienia kosztów instalacji jako kosztów jednorazowych doliczonych do pierwszej faktury VAT

        1. Cena podana w formularzu ofertowym musi zostać niezmienna przez okres trwania umowy tj. przez okres 18 miesięcy.

        2. Termin wykonania zamówienia: 18 miesięcy od daty podpisania umowy

        3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

        4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

     1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
      a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

     1. zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik Wykonawcy

     2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
      o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

     3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

     1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
      i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

     2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

        1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres
         e-mail: dta@szamotuly.med.pl

     1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 13:00.

     1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
      za wykonanie przedmiotu zamówienia.

     1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

     2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

     3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
      w złotych polskich.

     4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
      o podane poniżej kryteria wyboru.

     5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

     1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

     1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

     1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

     1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

     1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

     1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

     1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

     1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

     2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

      1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
       z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

      2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą
       w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

     1. Formularz ofertowy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 383.07Kb) 2019-12-10 11:37:57 206 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 158.52Kb) 2019-12-04 14:33:15 232 razy
3 Zapytanie ofertowe.doc (DOC, 91.50Kb) 2019-11-27 13:15:31 259 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 66.00Kb) 2019-11-27 13:15:31 227 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 27-11-2019 13:15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 27-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 10-12-2019 11:37:57