Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DZIERŻAWA MOBILNEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Szamotuły, dnia 25.10.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ MOBILNEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

 

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 (zwany dalej: SP ZOZ w Szamotułach) ogłasza przetarg na dzierżawę mobilnego tomografu komputerowego na czas określony 30 dni licząc od daty podstawienia mobilnego tomografu komputerowego. SPZOZ w Szamotułach zastrzega sobie możliwość przedłużenia dzierżawy do 60 dni kalendarzowych.  
  2. Termin zawarcia umowy na dzierżawę tomografu komputerowego określony został od dnia 9 grudnia 2019r. Termin spisania protokołu zdawczo – odbiorczego i przekazania lokalu nastąpi w dniu terminie uzgodnionym z SPZOZ w Szamotułach.
  3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę tomografu komputerowego”.
  4. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym.
  5. Do formularza ofertowego należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego względnie aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 2. projekt umowy Oferenta (do weryfikacji przez SPZOZ)
 3. w przypadku występowania pełnomocnika do oferty winno zostać załączone upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta;
 4. Uzupełniony formularza opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 2)
 5. opinię/decyzję sanitarno – epidemiologiczną na przedmiotowy mobilny tomograf komputerowy
 6. Aktualne testy akceptacyjne i specjalistyczne
  1. Oferent lub osoba uprawniona do reprezentowania oferenta nie może być pracownikiem SPZOZ w Szamotułach, nie może być także wobec SPZOZ w Szamotułach stroną umów cywilnoprawnych na świadczenie usług lub dostaw.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU
  1. Przedmiotem postępowania jest dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego. Opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2
  2. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać za pośrednictwem zapytań w formie pisemnej na adres e-mail: dta@szamotuly.med.pl oraz fax 61 29 27 102. Pytania należy kierować najpóźniej do dnia 28.10.2019r. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadawane pytania najpóźniej do dnia 29.10.2019r.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY
  1.  Kryterium wyboru oferenta jest wartość dzierżawy za 30 dni.  

                                                 

           cena brutto oferty badanej

uzyskana liczba punktów =  ------------------------------------------------ x 100 pkt

            najwyższa cena brutto spośród oferowanych

 

 

 1. SKŁADANIE OFERT
  1. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, pokój nr 1, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły w terminie do 6 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. najpóźniej do dnia 31.10.2019 r., do godz. 12.00. Jako moment złożenia oferty liczy się data jej wpływu do Zamawiającego.

 

 1. WYBÓR OFERTY
  1. Oferty zostaną otwarte w dniu 31.10.2019r o godz. 12.10 w Sali Konferencyjnej SPZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły. Otwarcie ofert jest jawne.
  2. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną informacje dotyczące danych oferentów oraz ceny.
  3. SPZOZ w Szamotułach dokona wyboru oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt. 3 niniejszego ogłoszenia.
  4. Oferty złożone po terminie lub niezgodne z treścią ogłoszenia zostaną przez SPZOZ w Szamotułach zostaną odrzucone.
  5. Strony zawrą umowę dzierżawy w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu na warunkach określonych w umowie.
  6. SPZOZ w Szamotułach niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu lub unieważnieniu.
  7.  SPZOZ w Szamotułach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

 

Remigiusz Pawelczak

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 315.87Kb) 2019-11-25 08:14:48 180 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 157.32Kb) 2019-11-05 10:35:29 196 razy
3 Załącznik nr 1 - Formularz -dzierżawa przetarg.doc (DOC, 83.50Kb) 2019-10-25 15:26:43 170 razy
4 Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx (XLSX, 17.70Kb) 2019-10-25 15:26:43 194 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 25-10-2019 15:26:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 25-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 25-11-2019 08:14:48