Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

CZYSZCZENIE RYNIEN BUDYNKÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH ORAZ MONTAŻ SIECI ORNITOLOGICZNEJ II

 

Szamotuły, 16.09.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

CZYSZCZENIE RYNIEN BUDYNKÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

(zgodnie z zasadami BHP)

ORAZ MONTAŻ SIECI ORNITOLOGICZNEJ

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

    1. Specyfika głównych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czyszczenia rynien nw. budynków (rury spustowe i poziome), kolców przeciw ptakom oraz czyszczenie dachu w miejscach szczególnie zabrudzonych. Należy wykonać również oczyszczenie powierzchni dachu ok. 50m2 oraz montaż sieci ornitologicznej na budynku głównym szpitala. Materiały do montażu sieci zapewnia Zamawiający.

 

Wykaz poszczególnych obiektów budowlanych przy których należy wykonać czyszczenie rynien:

Nojewo 43, 62-045 Pniewy

 • Budynek dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem

Szamotuły, ul. Sukiennicza 13

 • Budynek Szpitala - całość (4-5 kondygnacyjny)

 • Budynek Stacji Uzdatniania Wody (1 kondygnacyjny)

 • Budynek Apteczno - Magazynowy (2 kondygnacyjny)

 • Budynek Administracji (2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem)

 • Budynek Dyrekcji / Poradni (2 kondygnacyjny)

 • Budynek Poradni specjalistycznych (TR) (1 kondygnacyjny)

Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania stanowi załącznik graficzny przedstawiający plan budynków.

 

 

 

Montaż sieci ornitologicznej na budynku szpitala obejmuje:

 • Oczyszczenie powierzchni dachu z ptasich odchodów, ok. 50m2

 • Montaż sieci ornitologicznej (sieć zapewnia Zamawiający)

 

Kod CPV: 45452000-0 - zewnętrzne czyszczenie budynków

 

W celu obliczenia długości rynien potencjalny Wykonawca jest zobowiązany do wizji lokalnej lub na podstawie korzystając z mapy internetowej.

 

    1. Protokoły przeglądu poszczególnych budynków należy dostarczyć w wersji papierowej
     w dwóch egzemplarzach.

    2. Zalecana wizja lokalna po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym.

    3. Czyszczenie wykona przeszkolony z pracy na wysokości pracownik, zabezpieczony linami asekuracyjnymi, w miejscach trudno dostępnych użyty zostanie do pomocy podnośnik koszowy (należy wliczyć w ofertę).

    4. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania zlecenia.

    5. Projekt zlecenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

    6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

    7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowane projekty zlecenia na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 4. oświadczenie, że Oferent posiada niezbędą wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświa
dczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

Szymon Anioł, tel. 61 29 27 125, s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 30.09.2019r. godz.10:00
w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem CZYSZCZENIE RYNIEN SP ZOZ ORAZ MONTAŻ SIECI ORNITOLOGICZNEJ nie otwierać przed 30.09.2019 r. godz. 10:15

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (m.in. pomoc podnośnika koszowego).

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o zaoferowaną kwotę.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze zlecenie z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
   z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą
   w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt zlecenia

 2. Plan budynków

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-38-2/2019

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 456.13Kb) 2019-10-11 12:17:28 273 razy
2 Zestawienie ofert II.pdf (PDF, 157.25Kb) 2019-10-02 09:03:44 329 razy
3 Zapytanie ofertowe - czyszczenie rynien.doc (DOC, 72.50Kb) 2019-09-16 08:08:48 295 razy
4 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 60.50Kb) 2019-09-16 08:08:48 277 razy
5 Załącznik nr 2 - Projekt zlecenia.doc (DOC, 40.00Kb) 2019-09-16 08:08:48 273 razy
6 Załącznik nr 3 - mapa.jpg (JPG, 97.88Kb) 2019-09-16 08:08:48 312 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 16-09-2019 08:08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 16-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 11-10-2019 12:17:28