Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

USŁUGA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ II

 

Szamotuły, 06.09.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

USŁUGA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania nieruchomością o powierzchni 181,22 m2, zlokalizowaną w Nojewie 43, gmina Pniewy.

 2. Zakres usług obejmuje:

 1. obsługę administracyjną:

- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości

- prowadzenie książki obiektu, dokumentacji właścicieli, najemców oraz
dokumentacji technicznej

- prowadzenie odczytów wodomierzy i liczników zużycia ciepła zainstalowanych
w budynku oraz w lokalach i rozliczanie opłat za zużyta wodę

- dokonywanie rozliczeń opłat za media: woda, gaz, prąd, ogrzewanie

- przyjmowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków

- przygotowywanie spotkań z najemcami

- przygotowywanie uchwał i innych dokumentów koniecznych w prawidłowym funkcjonowaniu nieruchomości

b) obsługę finansowo-księgową budynków:

- prowadzenie obsługi w zakresie wymiaru opłat z tytułu kosztów zarządu - najmu, kosztów bieżącego utrzymania budynku oraz kosztów remontu, opłat za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, kanalizację, wywóz nieczystości oraz innych opłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- prowadzenie dla każdej nieruchomości odpowiedniej księgowości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- księgowanie wpłat dokonywanych przez banki, placówki pocztowe i inne, na podstawie wyciągów bankowych

- prowadzenie imiennej ewidencji finansowej dla każdego lokalu w zakresie naliczonych opłat oraz dokonywanych wpłat, jak również występujących zaległości
i nadpłat

- kontrolowanie terminowości wpłat

- wystawianie i doręczanie dłużnikom upomnień

- podejmowanie działań mających na celu wyegzekwowanie zaległych opłat z zachowaniem trybu dopuszczonego przepisami prawa

- dokonywanie przeliczeń wymiaru należności w przypadku zmiany wysokości cen mediów lub innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu

- doręczanie najemcom faktur

- sporządzanie rocznego zestawienia kosztów i przychodów

- sporządzanie informacji dodatkowej dotyczącej sprawozdania finansowego

- sporządzanie wykazu sald na poszczególnych kontach księgowych

c) organizację robót konserwatorskich:

- utrzymywanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stanie sprawności użytkowej

- organizacja przeglądów i oględzin stanu technicznego obiektów i ich wyposażenia technicznego oraz zlecanie likwidacji stwierdzonych uszkodzeń i niesprawności technicznych, po uzgodnieniach z właścicielem obiektu

- sporządzanie harmonogramów przeglądów oraz robót występujących w budynku

- organizowanie usług pogotowia awaryjnego CO, elektrycznego, wod-kan, gaz.

d) techniczną obsługę zasobów:

- wykonywanie bieżących kontroli stanu technicznego obiektów

- sporządzanie bilansu potrzeb remontowych budynku

- zlecanie sporządzenia kosztorysów inwestorskich

- ocena pilności realizacji potrzeb remontowych

- sporządzanie umów o roboty remontowe

- zbieranie ofert na wykonywane prace budowlane

- wyłanianie dostawców i wykonawców prac remontowych zgodnie z ustaleniami ze wspólnotą lub zarządem

- przestrzeganie procedur konserwatorskich dla nieruchomości wpisanych do
rejestru zabytków

- załatwianie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę przy
remontach wymagających takiej decyzji

- sporządzanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonywania
robót remontowych

- uczestnictwo w realizacji zadań remontowych

- udział w odbiorach wykonanych robót

- prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego
i przepisami dozoru technicznego

- organizowanie działań związanych z likwidacją przyczyn awarii instalacji
i urządzeń

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu umowy.

 3. Zalecana wizja lokalna obiektu po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym.

 4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik Wykonawcy

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywani
a oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

Szymon Anioł, tel. 61 29 27 125, s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 13.09.2019r. godz.10:00
w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem USŁUGA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ nie otwierać przed 13.09.2019 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o zaoferowaną kwotę.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
   z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64-500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-42-2/2019

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania II.pdf (PDF, 369.99Kb) 2019-09-24 06:56:04 248 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 155.65Kb) 2019-09-16 07:00:22 217 razy
3 Zapytanie ofertowe - zarządzanie nieruchomością.doc (DOC, 70.00Kb) 2019-09-06 13:03:29 245 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 53.00Kb) 2019-09-06 13:03:29 233 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 06-09-2019 13:03:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 06-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 24-09-2019 06:56:04