Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SUKCESYWNA DOSTAWA PŁYNÓW STOSOWANYCH W MYJNIACH NACZYŃ SANITARNYCH

 

Szamotuły, 29.08.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

SUKCESYWNA DOSTAWA PŁYNÓW STOSOWANYCH W MYJNIACH NACZYŃ SANITARNYCH

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów stosowanych w myjniach naczyń sanitarnych. Przedmiot zamówienia musi spełniać niżej określone kryteria:

 

 1. Środek do maszynowego mycia basenów, kaczek i butelek na mocz w myjniach naczyń sanitarnych. Środek płynny, niepieniący, myjący. Usuwający nawet zaschnięte osady typu resztki mydła i wydalin ludzkich, z zastosowaniem do wody o każdym stopniu twardości. Środek o gęstości (20°C) ok. 1,2g/cm3, lepkości (koncentrat 20°C) <50 mPas i wartości pH ok. 13,5. Opak. a'5l - typu Neodisher SBR extra

 

 1. Środek zmiękczający oraz płuczący, płynny koncentrat na bazie kwasów organicznych. Zabezpiecza przed osadami kamienia wodnego. Bardzo dobre działanie odpieniające. Jego doskonałe właściwości płuczące wpływają na zadawalające efekty bez zaciekowego suszenia. Odpowiedni do myjni naczyń sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Środek o gęstości (20°C) ok. 1,1g/cm3, lepkości (koncentrat 20°C) <50 mPas i wartości pH ok. 2,2. Opak. .a'5l - typu Neodisher SB eco

 

Kod CPV 33631600-8

 

    1. Wszystkie płyny zaoferowane przez Wykonawcę muszą by ze sobą kompatybilne (produkty jednej marki).

    2. Sukcesywne dostawy będą odbywać się w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

    3. Dostawy płynów będą odbywać się na podstawie zamówień składanych e-mailowo przez upoważnionego pracownika Działu Techniczno - Administracyjnego, na podany adres e-mailowy Wykonawcy.

    4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania płynów na własny koszt i ryzyko
     do siedziby Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
     w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły - Magazyn (piwnica poziom -1, Budynek F) w godzinach od 7:30 do 13:30.

    5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

    6. Do każdej dostawy płynów, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oryginał faktury VAT.

    7. Cena podana w formularzu ofertowym oraz formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym musi zostać niezmienna przez okres trwania umowy tj. przez okres 12 miesięcy.

    8. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

    9. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

    10. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

    11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy - wg załączonego wzoru formularza asortymentowo - ilościowo - cenowego - załącznik nr 3

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 4. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 5. aktualne ulotki i karty charakterystyki wszystkich zaoferowanych płynów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

    1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres
     e-mail: dta@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 12:00.

 

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 12.09.2019r. godz.10:00
w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Sukcesywna dostawa płynów stosowanych w myjniach naczyń sanitarnych nie otwierać przed 12.09.2019 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. dostawa itp.).

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane poniżej kryteria wyboru.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

 

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w o podane kryteria wyboru.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
   z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą
   w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 2. Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-32/2019

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 379.11Kb) 2019-09-19 09:21:18 277 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 156.25Kb) 2019-09-12 14:41:33 274 razy
3 PYTANIA I ODPOWIEDZI - płyny do myjek.pdf (PDF, 142.00Kb) 2019-09-09 14:25:28 275 razy
4 Zapytanie ofertowe - płyny.doc (DOC, 73.00Kb) 2019-08-29 07:59:47 312 razy
5 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 53.00Kb) 2019-08-29 07:59:47 275 razy
6 Zał. nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 48.00Kb) 2019-08-29 07:59:47 304 razy
7 Zał. nr 3 - Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy.ods (ODS, 5.97Kb) 2019-08-29 07:59:47 308 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 29-08-2019 07:59:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 29-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 19-09-2019 09:21:18