Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SUKCESYWNA DOSTAWA PŁYNÓW CZYSZCZĄCYCH I POLERUJĄCYCH POWIERZCHNIE II

 

Szamotuły, 05.08.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

SUKCESYWNA DOSTAWA PŁYNÓW CZYSZCZĄCYCH I POLERUJĄCYCH POWIERZCHNIE

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

    1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów czyszczących
     i polerujących powierzchnie.

    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilość płynów zostały przedstawione
     w załączniku nr 3 do niniejszego postępowania (formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy).

    3. Wszystkie płyny zaoferowane przez Wykonawcę muszą by ze sobą kompatybilne (produkty jednej marki), z wyjątkiem poz. nr 4 określonej w formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym. W pozycji nr 4 Zamawiający dopuszcza produkt innej marki.

    4. Zaoferowane płyny muszą posiadać czytelne, wodoodporne, nieścieralne etykiety
     w języku polskim, bez ręcznie nanoszonych poprawek.

    5. Podczas trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego użyczenia
     11 szt. dozowników do zaoferowanych płynów. Dozowniki powinny pozwolić na podłączenie jednocześnie 4 różnych środków chemicznych w różnych stężeniach. Dodatkowo powinny posiadać przycisk spustowy do dozowania określonej ilości płynu.

    6. Po zakończeniu umowy użyczone dozowniki zostaną zwrócone Wykonawcy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem naturalnego zużycia wynikającego z bieżącej, prawidłowej eksploatacji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia użyczonych dozowników.

    7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o dostarczenie próbek zaoferowanych produktów. Próbki muszą być dostarczone w oryginalnych najmniejszych opakowaniach handlowych.

    8. Wykonawca na swój koszt zorganizuje i przeprowadzi w siedzibie SPZOZ
     w Szamotułach szkolenia wyznaczonego personelu, w zakresie prawidłowego użytkowania płynów (szkolenia przeprowadzane co trzy miesiące w okresie obowiązywania umowy, pierwsze szkolenie musi zostać przeprowadzone w terminie pierwszych dwóch tygodni od daty zawarcia umowy).

    9. Zamawiający wymaga wdrożenia w czasie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy
     o zamówienie publiczne programu bądź oprogramowania komputerowego monitorującego poziom higieny szpitalnej. Program ma umożliwiać rejestrowanie kontroli szpitalnej, kontroli znacznikiem fluorescencyjnym.

Zamawiający wymaga, aby program umożliwiał:

 • Tworzenie planów higieny dla poszczególnych pomieszczeń szpitalnych

 • Graficzne przedstawienie miejsca pozostawienia znaczników fluorescencyjnych

 • Przypisywanie do wyników kontroli zdjęć punktów kontrolnych

 • Tworzenie analiz porównawczych w zależności od wybranej metody kontroli

 • Tworzenie testów sprawdzających poziom wiedzy w zakresie dezynfekcji
  i utrzymania czystości

Zamawiający wymaga dostarczenia na etapie wdrożenia programu znaczników fluorescencyjnych 5 szt. o pojemności 50 ml oraz latarki UV 1 szt.

    1. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek dołączenia do oferty dostępu do wersji demo oprogramowania oraz wydruków z aplikacji potwierdzających wyżej wymienione możliwości programu.

    2. Sukcesywne dostawy będą odbywać się w terminie 33 miesięcy od daty podpisania umowy.

    3. Dostawy płynów będą odbywać się na podstawie zamówień składanych e-mailowo przez upoważnionego pracownika Działu Techniczno - Administracyjnego, na podany adres e-mailowy Wykonawcy.

    4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania płynów na własny koszt i ryzyko
     do siedziby Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
     w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły - Magazyn (piwnica poziom -1, Budynek F) w godzinach od 7:30 do 13:30.

    5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

    6. Do każdej dostawy płynów, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oryginał faktury VAT.

 

Kod CPV: 39800000-0

 

    1. Cena podana w formularzu ofertowym oraz formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym musi zostać niezmienna przez okres trwania umowy tj. przez okres 33 miesięcy.

    2. Termin wykonania zamówienia: 33 miesiące od daty podpisania umowy

    3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

    4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

    5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy - wg załączonego wzoru formularza asortymentowo - ilościowo - cenowego - załącznik nr 3

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 4. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 5. aktualne ulotki i karty charakterystyki wszystkich zaoferowanych płynów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) - załącznik Wykonawcy

 6. zaświadczenie, że oferowany produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia lub atest PZH (dot. poz. nr 1, 2, 3 w formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym) - załącznik Wykonawcy

 7. kopia opinii Centrum Zdrowia Dziecka lub innej Jednostki Badawczo-Rozwojowej, że dany produkt może być stosowany w otoczeniu dzieci (dot. poz. nr 1 i 2
  w formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym) - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

    1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres
     e-mail: dta@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 12:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 12.08.2019r. godz.9:00
w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Sukcesywna dostawa płynów czyszczących i polerujących powierzchnie nie otwierać przed 12.08.2019 r. godz. 9:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. dostawa itp.).

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane poniżej kryteria wyboru.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

 

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w o podane kryteria wyboru.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

IX . Uwagi końcowe

  1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
   z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą
   w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 2. Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-33-2/2019

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 353.08Kb) 2019-09-02 13:29:19 211 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 155.48Kb) 2019-08-13 15:38:58 190 razy
3 Zapytanie ofertowe - płyny.doc (DOC, 78.00Kb) 2019-08-05 14:37:19 234 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 52.50Kb) 2019-08-05 14:37:19 202 razy
5 Zał. nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 56.50Kb) 2019-08-05 14:37:19 217 razy
6 Zał. nr 3 Formularz asort.-ilość.-cen.xlsx (XLSX, 14.65Kb) 2019-08-05 14:37:19 217 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 05-08-2019 14:37:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 05-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 02-09-2019 13:29:19