Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

Szamotuły, 03.06.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i adaptacji pomieszczeń SPZOZ
w Szamotułach.

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i adaptacji pomieszczeń SPZOZ w Szamotułach, niżej wymienionych oddziałów i pracowni SPZOZ w Szamotułach:

 1. Koncepcja przebudowy oddziałów: Dziecięcy, Ginekologia, Noworodki, Położnictwo z Blokiem Porodowym

 2. Wejście główne do szpitala - od strony obecnej ENDOSKOPII

 3. Koncepcja Tomografii komputerowej wraz z poczekalnią

 4. Koncepcja przeniesienia Endoskopii na 3 piętro szpitala (po Fizykoterapii)

 5. Koncepcja przeniesienia Fizykoterapii po dziale centralnej sterylizacji wraz z rozbudową o około 80m2

 6. Koncepcja dostosowania apteki szpitalnej do obowiązujących przepisów

Obowiązkowa w celu przedstawienia oferty jest wizja lokalna ww. obiektu.

 

Wybrany projektant będzie miał obowiązek wykonać koncepcję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującą w Szpitalu Ekspertyzą pożarową budynku. Wizualizacje muszą zakładać obowiązujący system oznakowania - opracowany w osobnym opracowaniu przez Inwestora.

 

Zakres prac projektowych:

 1. Dialog techniczny z personelem i użytkownikiem na temat potrzeb lokalowych i sprzętowych.

 2. Sporządzenie projektu koncepcji architektonicznej - w 3 wariantach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przedstawione koncepcje. Ostateczna koncepcja będzie uznana dopiero po zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego.

 3. Projekt koncepcyjny architektoniczny:

 • rzuty poszczególnych kondygnacji

 • opis techniczny koncepcji wraz z zestawieniem powierzchniowym

 • wrysowany sprzęt w zakresie tomografu komputowego

 • podanie szacunkowych kosztów adaptacji pomieszczeń - bez wyposażenia

 1. Wizualizacje:

 • Widok perspektywiczny wejścia do szpitala po przebudowie (3-5 ujęć).

 • Widok perspektywiczny korytarza po przebudowie przy pracowni Tomografii (3-5 ujęć)

 • Widok perspektywiczny zewnątrz budynku na rozbudowaną część Fizykoterapii na parterze (3-5 ujęć)

 1. Założenia do oferty:

 • Zamawiający dysponuje inwentaryzacją budynku, którą przekaże Projektantowi - w wersji .pdf. Projektant w celu poprawnego wykonania zadania ma obowiązek sprawdzić aktualność inwentaryzacji. Szpital nie dysponuję inwentaryzacją wraz z wymiarami.

 • Zakres koncepcji nie obejmuje koncepcji branżowych: instalacji sanitarnych, instalacji, elektrycznych, konstrukcji.

 1. Oferta musi obejmować:

 • Spotkania z Inwestorem mające na celu przedstawienie projektu, przyjętych rozwiązań architektonicznych.

 • Trzy egzemplarze projektu koncepcyjnego przebudowy Szpitala wraz z wizualizacjami

 • Płytę CD z wersją cyfrową opracowania /pliki PDF + edytowalne/.

 1. Termin realizacji:

 • 60 dni od przekazania zlecenia. (do uzgodnienia z Zamawiającym)

 

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 4. oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 17.06.2019r. godz.10:00
  w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i adaptacji pomieszczeń SPZOZ w Szamotułach. nie otwierać przed 17.06.2019 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o zaoferowaną kwotę.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 95%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 95 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „cena ofertowa brutto”

 

 1. Termin realizacji zamówienia - 5%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najkrótszy termin realizacji zamówienia

Cy = --------------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt

termin realizacji zamówienia oferty badanej

Cy - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „termin realizacji zamówienia”

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

IX . Uwagi końcowe

Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 2. Rzuty pomieszczeń

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-24/2019

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 412.62Kb) 2019-06-28 07:49:53 390 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 157.63Kb) 2019-06-21 10:42:18 279 razy
3 Zapytanie ofertowe - wykonanie koncepcji.doc (DOC, 67.50Kb) 2019-06-03 10:45:41 301 razy
4 Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.doc (DOC, 52.50Kb) 2019-06-03 10:45:41 263 razy
5 Zał. nr 2 - Projekt umowy.doc (DOC, 82.00Kb) 2019-06-03 10:45:41 309 razy
6 Zał. nr 3 - Rzuty pomieszczeń.pdf (PDF, 1.36Mb) 2019-06-03 10:45:41 297 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 03-06-2019 10:45:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 03-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 28-06-2019 07:49:53