Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT I MULTISPLIT

 

Szamotuły, 29.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT I MULTISPLIT

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Miejsce montażu

Moc chłodnicza urządzenia

Oddział wewnętrzny - sala intensywnego nadzoru

5,2 kW

Oddział wewnętrzny 1 - gabinet zabiegowy

2,8 kW

Oddział wewnętrzny 2 - gabinet zabiegowy

2,8 kW

Oddział dziecięcy - gabinet zabiegowy

2,8 kW

Oddział chirurgii - gabinet zabiegowy

2,8 kW

Oddział położniczy - gabinet zabiegowy

2,8 kW

Prosektorium

3,5 kW

Terminy wykonywania montażu - max 14 dni od daty zlecenia.

Kod CPV: 39717200-3 - urządzenia klimatyzacyjne

45331220-4 - instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

Szymon Anioł, tel. 61 29 27 125, s.aniol@szamotuly.med.pl

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: ożyć w terminie do dnia 12.06.2019r. godz.11:00
w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT I MULTISPLIT nie otwierać przed 12.06.2019 r. godz. 11:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

 

VIII. Informacje o formalnościach

 

IX . Uwagi końcowe

Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Załączniki:

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-22/2019

 

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów typu split i multisplit. Miejsce i sposób montażu winien być oszacowany na podstawie własnych wyliczeń - po wizji lokalnej. Wycena musi zakładać wszystkie roboty związane z wykonaniem instalacji, uruchomieniem, szkoleniem i dwuletnią gwarancją. Długość instalacji nie powinna przekroczyć 8m.

 2. Miejsce i elementy oferty:

  1. Projekt zlecenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

  2. Zalecana wizja lokalna obiektu po uprzednim umówieniu terminu.

  3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

  4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
   a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

  1. zaparafowane projekty zlecenia na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

  3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

  4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik Wykonawcy

  5. certyfikat dla przedsiębiorców z F-Gazy - załącznik Wykonawcy

  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
   i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

  2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

  1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

  1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

  2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (wykonanie instalacji, uruchomienie, szkolenie i dwuletnia gwarancja).

  3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
   w złotych polskich.

  4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
   o zaoferowaną kwotę.

  5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

  1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

  1. Zamawiający zawrze zlecenie z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

  1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

  1. Formularz ofertowy

  1. Projekt zlecenia

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 387.65Kb) 2019-06-28 07:48:18 281 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 154.91Kb) 2019-06-13 14:51:20 306 razy
3 Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż klimatyzacji.doc (DOC, 68.00Kb) 2019-05-29 13:40:51 270 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 64.00Kb) 2019-05-29 13:40:51 283 razy
5 Zał. nr 2 - projekt zlecenia.doc (DOC, 48.00Kb) 2019-05-29 13:40:51 268 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 29-05-2019 13:40:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 29-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 28-06-2019 07:48:18