Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REMONT DACHU BUDYNKU SZPITALA

 

Szamotuły, 29.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

REMONT DACHU BUDYNKU SZPITALA

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

    1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku szpitala.

Przedmiot ten obejmuje:

 • sprawdzenie zamontowania złączek rynny, łączników rynny z rurą spadową, haków rynnowych itp.

 • uzupełnienie braków pasów nadrynnowych i podrynnowych z blachy tytan-cynk,

 • oczyszczenie dachu z odchodów i innych zabrudzeń, mogących mieć wpływ na prawidłową przyczepność papy

 • pokrycie dachu papą termozgrzewalną SBS 5.2, posiadająca gwarancję produktu min. 20 lat (dokumenty - specyfikację należy załączyć do oferty)

 • obróbki kominów, murków i innych połączeń z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia i lepiku i taśmy uszczelniającej,

 • wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja,

 • demontaż i montaż zgodnie ze sztuką kostek betonowych instalacji odgromowej,

 • naciągnięcie przewodów instalacji odgromowej,

 • badania instalacji odgromowej.

Powierzchnia dachu - 800m2. Szkic dachu z zaznaczonym obszarem przedstawia załącznik nr 3 do postępowania.

Kod CPV: 45261910-6 -Naprawa dachów

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

 

    1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiały muszą posiadać stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz warunkom technicznym wykonania
     i odbioru prac.

    2. Zalecana wizja lokalna po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

    3. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych.

    4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

    5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

    6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 4. oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) - załącznik Wykonawcy

 5. specyfikacja zaoferowanej papy - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dok
umentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

Kierownik Działu Techniczno - Adminstracyjnego

Szymon Anioł, tel. 61 29 27 125, s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 12:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 12.06.2019r. godz.10:00
w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem REMONT DACHU BUDYNKU SZPITALA nie otwierać przed 12.06.2019 r. godz. 10:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (wykonanie instalacji, uruchomienie, szkolenie i dwuletnia gwarancja).

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane poniżej kryteria wyboru.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 95%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------------- x 95 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

 1. Termin wykonania zamówienia (maksymalnie 30 dni kalendarzowych) - 5%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najkrótszy termin wykonania zamówienia

Cy = ---------------------------------------------------------------- x 5 pkt

termin wykonania zamówienia oferty badanej

Cy - ilość przyznanych punktów badanej ofercie w zakresie kryterium „termin wykonania zamówienia”

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktacji oferty ocenionej wg podanych powyżej kryteriów.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze zlecenie z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

IX . Uwagi końcowe

Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 2. Szkic dachu

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-21/2019

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 396.45Kb) 2019-06-28 07:47:33 303 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 156.39Kb) 2019-06-13 14:50:58 301 razy
3 Zapytanie ofertowe - remont dachu.doc (DOC, 66.00Kb) 2019-05-29 13:34:35 320 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 53.00Kb) 2019-05-29 13:34:35 326 razy
5 Zał. nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 90.50Kb) 2019-05-29 13:34:35 322 razy
6 Zał. nr 3 - szkic dachu.pdf (PDF, 164.97Kb) 2019-05-29 13:34:35 288 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 29-05-2019 13:34:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 29-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 28-06-2019 07:47:33