Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZEGLĄD UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW II

 

ZP-381-14-2/2019 Szamotuły, 23.04.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 euro
zgodnie z Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

DYREKTOR SPZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:

PRZEGLĄD UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW

I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd układu wentylacji i klimatyzacji wraz z wymianą filtrów:

 1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna - klimatyzacyjna VTS - Poradnie specjalistyczne w szpitalu

 • Filtr Kieszeniowy F5 430x287x300-3szt

 • Filtr kieszeniowy F5 286x287x300-3szt

 • Filtr kasetowy F5 712x300x50-2szt-wywiew

 

 1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna - klimatyzacyjna - Blok Operacyjny (wraz z zaprogramowaniem szafy sterowniczej opartej na regulatorach Siemens)

CENTRALA SYSTEMAIR MAXI 1100

 • F-7 176x894x250-1szt.

 • F-5 176x894x250-1szt.

 

CENTRALA WENTYLACYJNA ZEWNĘTRZNA EUROCOND EC6 EC12

 • filtr kieszeniowy F5 592x592x600 - 2 szt.

 • filtr kieszeniowy F5 287x592x300 - 6 szt.

 • filtr kieszeniowy F5 592x592x300 - 6 szt.

 • filtr kieszeniowy F9 592x592x600 - 6 szt.

 • filtr kieszeniowy F9 287x592x300—6 szt.

 • filtr kieszeniowy F9 592x592x300 - 2 szt.

 • filtr kieszeniowy F9 287x592x600 - 4 szt.

 

 1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna - klimatyzacyjna - RTG

 • Filtr F-500x200x10-4szt

 

 1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna VTS - SOR

 • Filtr kieszeniowy F4 429x287x300-4szt

 • Filtr kieszeniowy F7 429x287x600-4szt.

 

 1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna SALD - Punkt wydawania bielizny

 • Filtr kieszeniowy F5 565x283x250-1szt

 

 1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna - Budynek ochrony zdrowia

 • P.FLR EU-4 925x890x50/MCK.01-4szt

 • B.FLR EU-9 592x592/KIESZ/MCK.01-x500-2szt

 • B.FLR EU-9 592x287/KIESZ/MCK.01-x500-4szt

 • B.FLR EU-9 287x287/KIESZ/MCK.01-x300-2szt

 

Lennox

Klimatyzator

1500 W

2 razy w roku

Blok Porodowy

mała sala

Lennox

Klimatyzator

2500 W

2 razy w roku

Blok Porodowy

duża sala

 

6 jednostek wewnętrznych, 1 zewnętrzna - multisplit

2 jednostki wewnętrzne, 2 wewnętrzne - jednostki split

 

 

 

Czynności dokonywane podczas przeglądu CENTRAL oraz klimatyzacji należy wliczyć:

wymiana filtrów powietrza

wyczyszczenie i dezynfekcja wymienników (nagrzewnica, chłodnica) środkami grzybobójczymi

wyczyszczenie wewnętrznych segmentów centrali

sprawdzenie i wyczyszczenie tacy ociekowej

sprawdzenie odprowadzenia skroplin

sprawdzenie / wyczyszczenie wymiennika krzyżowego / rotora

sprawdzenie poprawności działania wentylatorów

sprawdzenie działania automatyki centrali

sprawdzenie działania przepustnic

sprawdzenie działania siłowników

sprawdzenie działania sterownika

sprawdzenie połączeń elektrycznych

sprawdzenie napięcia paska klinowego

sprawdzenie poprawności działania urządzenia

sprawdzenie szczelności centrali wentylacyjnej

sprawdzenie mocowania centrali wentylacyjnej

wyczyszczenie obudowy centrali wentylacyjnej

inne zalecane przez wykonawcę, a konieczne do wykonania dla prawidłowego działania urządzenia

wyczyszczenie i umycie anemostatów nawiewnych i wyciągowych w pomieszczeniach

 

UWAGA!!! W zakresie przeglądów central wentylacyjnych jest czyszczenie i mycie anemostatów nawiewnych i wyciągowych.

 

Do czynności dokonywanych podczas przeglądu / AGREGAT DAIKIN/ należy wliczyć:

sprawdzenie / wyczyszczenie skraplaczy

sprawdzenie pracy wentylatorów

sprawdzenie pracy sprężarek

sprawdzenie szczelności układu freonowego

sprawdzenie ciśnienia roboczego czynnika chłodniczego

sprawdzenie filtra wodnego

sprawdzenie pracy pompy wodnej obiegowej

sprawdzenie ciśnienia roboczego chłodziwa (wody lodowej)

sprawdzenie stanu zbiornika chłodziwa

sprawdzenie działania zaworu trójdrożnego

sprawdzenie mocowania agregatu

sprawdzenie poprawności działania automatyki urządzenia

sprawdzenie połączeń elektrycznych

sprawdzenie poprawności działania urządzenia

wyczyszczenie obudowy agregatu

inne zalecane przez wykonawcę, a konieczne do wykonania dla prawidłowego działania urządzenia

 

Terminy wykonywania przeglądów (3 razy na 12 miesięcy - przegląd wraz z wymianą filtrów) to:

 

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i
dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Waldemar Nowak 61 29 27 132 w.nowak@szamotuly.med.pl

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 07.05.2019r. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZEGLĄD UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

Kryterium I: cena= cena brutto - 100 pkt., zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

 

Sposób oceny ofert:

Kryterium I

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

Najniższa cena brutto spośród oferowanych

uzyskana liczba punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.

Łączna cena brutto oferty badanej

 

 

VIII. Informacje o formalnościach

 

 

ZATWIERDZIŁ:

 

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Klimatyzacja w technologii kanałowej - Blok porodowy

  1. Klimatyzacja w technologii multisplit - Chirurgia

  1. Apteka ogólnodostępna

  • Filtr Kasetowy G4 590x490x100-2szt

  • Klimatyzacja

  1. Stacja sprężonego powietrza medycznego (dostawa - sam filtr)

  • Filtr kasetowy G-4 700x450x50 - 4 szt.

  1. Agregat DAIKIN wody lodowej na wymienniku glikolowym

  • do 30.05.2019r.

  • do 30.10.2019r.

  • do 30.04.2020r.

  1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.

  2. Zalecana wizja lokalna obiektu po uprzednim umówieniu terminu.

  3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

  4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

  5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 rok od daty podpisania umowy.

  1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
   wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

  2. Zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

  4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; (załącznik Wykonawcy);.

  5. Certyfikat dla przedsiębiorców z F-Gazy (załącznik Wykonawcy);.

  1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan/i:

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

  1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

  3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

  4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

  5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następujących dwóch kryteriów:

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

  2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
   o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

  5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

     1. Formularz ofertowy

     2. Projekt umowy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 232.59Kb) 2019-05-27 07:27:00 285 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 156.89Kb) 2019-05-24 09:17:07 287 razy
3 Zapytanie ofertowe - klima.doc (DOC, 89.50Kb) 2019-04-23 13:44:40 326 razy
4 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 59.00Kb) 2019-04-23 13:44:40 292 razy
5 Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc (DOC, 70.00Kb) 2019-04-23 13:44:40 302 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 23-04-2019 13:44:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 23-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 27-05-2019 07:27:00