Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ UPS

 

ZP-381-12/2019 Szamotuły, dnia 29.03.2019 r.

 

 

 

Ogłoszenie o postępowaniu na:

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ UPS.

o wartości nie przekraczającej 30.000 euro

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 (dalej SP ZOZ w Szamotułach) ogłasza postępowanie na: Przegląd urządzeń UPS

 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1), w zamkniętej kopercie z napisem: Przegląd urządzeń UPS.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie wymagane informacje
i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym.

 1. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

 • Wypełniony i podpisany przez oferenta formularz oferty przedstawiony w załączniku nr 1.

 • Zaakceptowany przez Oferenta, poprzez zaparafowanie każdej strony projekt umowy, przedstawiony w załączniku nr 2.

 • W przypadku występowania pełnomocnika do oferty winno być załączone upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

 • Dokument uprawniający do wykonania czynności związanych z przeglądem bezprzerwowych zasilaczy UPS tj. uprawnień eksploatacji do 1kV.

 

 

OPIS PRZEDMIOTU

 1. Przedmiot zamówienia:

Przegląd konserwacyjny każdego z bezprzerwowych zasilaczy UPS wykazanych w załączniku nr 3, wykonany w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, polegający w szczególności na:

 1. czyszczeniu wnętrza UPS (nie dotyczy UPS posiadających gwarancję)

 2. czyszczeniu zewnętrznej obudowy

 3. smarowaniu części, które tego wymagają

 4. innych czynnościach, których wymaga konserwacja danego modelu UPSa zgodnie z zaleceniami producenta i instrukcją eksploatacji urządzenia

 5. wykonaniu przeglądu UPSa i przedstawieniu ekspertyzy wraz z raportem, w którym opisany zostanie stan urządzenia wraz z podaniem listy części, które należy wymienić natychmiast lub w określonym przedziale czasowym ze względu na ich stan techniczny. Zamawiający niezwłocznie dokona zakupu wyszczególnionych części po rozpoznaniu rynku. Następnie wykonawca dokona wymiany uszkodzonych części, ewentualnej kalibracji urządzenia oraz sprawdzenia poprawności pracy zasilacza UPS. Jeżeli UPS jest sprawny, to raport winien zawierać jednoznaczną informację o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji z datą i godziną. Raport z tą informacją należy przekazać kierownikowi DT-A lub kierownikowi IT do rąk własnych. Raport winien być sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W raporcie należy też umieścić informacje, o których Wykonawca posiada wiedzę, a które mogą być istotne dla zachowania sprawności UPSa lub jego prawidłowej eksploatacji, np. odnośnie warunków eksploatacji UPSa, temperatury w pomieszczeniu, obciążeniu/przeciążeniu i innych nieprawidłowościach

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UWAGA! Terminy wszystkich prac związanych z wyłączeniem zasilania należy bezwzględnie i każdorazowo uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego tj. kierownikiem IT, kierownikiem DTA lub elektrykiem dyżurnym szpitala.

 

 

SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły najpóźniej do dnia 12.04.2019r. do godz. 11:00.

 

 

OTWARCIE OFERT

 1. Oferty zostaną otwarte w dniu złożenia ofert, tj. w dniu 12.04.2019r. r. o godz. 11:15 w Sali konferencyjnej SPZOZ (przy sekretariacie), ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną informacje dotyczące danych oferentów oraz zaoferowane ceny.

 3. Oferty złożone po terminie lub niezgodne z treścią ogłoszenia zostaną przez SPZOZ odrzucone.

 

WYBÓR OFERTY

 1. Kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty jest najniższa zaoferowana cena brutto.

 2. SPZOZ niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu lub unieważnieniu.

 3. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania rozstrzygnięcia.

 4. SPZOZ zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Dyrektor

-//-

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

Formularz ofertowy - zał. nr 1

Projekt umowy - zał. nr 2

Wykaz zasilaczy UPS - zał. nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 385.05Kb) 2019-04-16 10:28:42 291 razy
2 Zestawienie ofert.doc (DOC, 35.00Kb) 2019-04-15 09:44:28 290 razy
3 Ogłoszenie UPS.doc (DOC, 72.00Kb) 2019-03-29 07:07:42 331 razy
4 Zał nr 1 Formularz oferty.doc (DOC, 75.00Kb) 2019-03-29 07:07:42 307 razy
5 Zał nr 2 Projekt umowy.doc (DOC, 46.50Kb) 2019-03-29 07:07:42 317 razy
6 Zał nr 3 Wykaz urządzeń UPS podlegających przeglądowi.doc (DOC, 51.50Kb) 2019-03-29 07:07:42 425 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 29-03-2019 07:07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 29-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 16-04-2019 10:28:42