Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DZIERŻAWA KONTENERA NA SKŁADOWANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ SP ZOZ W SZAMOTUŁACH II

 

Szamotuły, 28.03.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

DZIERŻAWA KONTENERA NA SKŁADOWANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa kontenera na składowanie odpadów medycznych wytworzonych przez SP ZOZ w Szamotułach.

 2. Zamawiający wymaga kontenera o wymiarach co najmniej 4,5m x 2,0 m i wysokości co najmniej 2,2, wykonanego z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych
  i umożliwiających dezynfekcję.

 3. Kontener musi posiadać opinię bądź decyzję sanitarno-epidemiologiczną wydaną
  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty kopii opinii bądź decyzji potwierdzającej powyższy fakt oraz dokumentu przedstawiającego rzut kontenera z wymiarami oraz oznaczonymi strefami zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

 4. Kontener musi być wyposażony w sprawny agregat chłodniczy.

 5. Dzierżawiony kontener będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do gromadzenia odpadów medycznych wytwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

 6. Przekazanie kontenera nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego postępowania, oraz podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego.

 7. Okres dzierżawy wynosi 36 miesięcy (w czasie obowiązywania umowy na odbiór
  i utylizację odpadów medycznych). Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia okresu dzierżawy biorąc pod uwagę termin zakończenia umowy na odbiór i utylizację odpadów medycznych.

 8. Wysokość czynszu nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy dzierżawy.

 9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kontenera i postawienia go w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 10. Z tytułu dostarczenia i postawienia kontenera, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Niniejsze koszty muszą zostać wliczone w wysokość opłaty dzierżawy.

 1. Dzierżawa będzie płatna raz w miesiącu na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Wystawienie pierwszej faktury może nastąpić po zakończeniu miesiąca, w którym to kontener został posadowiony
  w siedzibie Zamawiającego. W przypadku gdyby pierwszy okres dzierżawy nie był pełnym miesiącem kalendarzowym, wartość dzierżawy zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby dni, w której to kontener został posadowiony.

 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 3. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

 4. Po zakończonej umowie dzierżawy Zamawiający zwróci Wykonawcy kontener
  w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem naturalnego zużycia wynikającego
  z bieżącej, prawidłowej eksploatacji.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 4. kopia opinii bądź decyzji sanitarno - epidemiologicznej wydanej w oparciu
  o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi- załącznik Wykonawcy

 5. rzut kontenera z wymiarami oraz oznaczonymi strefami zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Wszelkie pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres e-mail dta@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 11.04.2019r. godz.12:00
  w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem DZIERŻAWA KONTENERA NA SKŁADOWANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ SP ZOZ W SZAMOTUŁACH nie otwierać przed 11.04.2019 r. godz. 12:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto (kwota dzierżawy za 1 pełny miesiąc oraz łączna kwota dzierżawy za okres 36 miesięcy) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (m.in. koszty transportu, montażu).

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o zaoferowaną kwotę dzierżawy.

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

 

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto za cały okres dzierżawy

Cx = -------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto za cały okres dzierżawy oferty ocenianej

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTA-381-9/2019

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania..pdf (PDF, 371.27Kb) 2019-05-09 11:34:55 252 razy
2 Zestawienie ofert..pdf (PDF, 209.98Kb) 2019-05-09 11:34:55 225 razy
3 Dzierżawa kontenera - zapytanie ofertowe.doc (DOC, 60.00Kb) 2019-03-28 13:38:49 260 razy
4 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 52.00Kb) 2019-03-28 13:38:49 237 razy
5 Zał. nr 2 Projekt umowy.doc (DOC, 41.00Kb) 2019-03-28 13:38:49 242 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 28-03-2019 13:38:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 28-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 09-05-2019 11:34:55