Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

 

Szamotuły, dn.26.03.2019r.

 

Znak sprawy: ZP-381-13/2019                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

  I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3.

 2. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zamienniki następujących marek tonerów i  tuszy: Asarto, UNI-1, BlackPoint, Accura.

 3. W polach gdzie Zamawiający wymaga tonerów lub tuszy oryginalnych nie dopuszcza się zamienników.

 4. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych niż wskazane oraz:

a) fabrycznie nowy, nieregenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi (do oferty wymagane jest dołączenie stosownych dokumentów),

b) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania,

c) którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, oraz ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu,

d) który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu,

e) który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem

f) który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej,
g) w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny,

h) w którym zastosowano toner/tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem.

 1. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy oraz nazwy producenta produktu równoważnego w kolumnie nr 7 „Marka / producent i nazwa oferowanego materiału”
  w formularzu asortymentowo - cenowym (załącznik nr 3 ) oraz wypełnienie kolumny
  nr 8 „Oryginał (zalecany przez producenta) czy produkt równoważny” a także dołączenie do oferty opisu ze szczegółową specyfikacją, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, niż określone przez Zamawiającego:
  a) nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu,
  b) jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu,
  c) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt,
  d) pojemność / wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych, zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 (do oferty wymagane jest załączenie stosownych dokumentów - testów). Opisy zamieszczone przez Wykonawców w ww. kolumnach traktowane będą jako deklaracja (oświadczenie) Wykonawcy dotycząca dostarczanych przez niego materiałów eksploatacyjnych, a także będą służyły Zamawiającemu do sprawdzenia, czy dostarczone przez wybranego Wykonawcę materiały eksploatacyjne są zgodne z zaoferowanymi.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24 - miesięcznej gwarancji na dostarczone tonery i tusze.

 3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.

 4. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których użycie spowoduje uszkodzenie urządzenia drukującego, potwierdzone przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzeń - Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie producenta urządzeń na swój koszt w terminie 7 dni od daty telefonicznego potwierdzonego faksem lub pisemnie zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego oraz do zwrotu kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy.

 5. W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 6 wzoru umowy, przekroczy 3 dni robocze, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach i funkcjonalności na koszt Wykonawcy.

 6. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia drukującego z przyczyn, o których mowa w §1 ust. 6 wzoru umowy (braku możliwości dokonania naprawy), Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia o takich samych lub wyższych parametrach (standardzie i funkcjonalności) lub zwrotu kosztów brutto zakupu nowego urządzenia takiego samego lub innego o takim samym lub nie gorszym standardzie i funkcjonalności oraz takich samych parametrach lub parametrach lepszych.

 7. W przypadku, gdy toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez wysypujący się wkład barwiący, Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczania urządzeń w budynku Zamawiającego, w którym to urządzenie jest eksploatowane, na własny koszt w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

 8. Dostarczane materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych: informację o producencie, nazwę (symbol) materiału eksploatacyjnego, opis zawartości, wskazanie urządzenia/urządzeń do jakiego/jakich dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony.

 9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami - w formie zamówień cząstkowych, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Wielkość
  i termin dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać
  z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, która przesłana będzie Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Dostawy częściowe należy realizować najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych

 10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych na własny koszt, do miejsca każdorazowo wskazanego przez Zamawiającego (Budynek Administracji - Budynek F, loco Magazyn, piwnica poziom -1).

 11. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę z Magazynu SPZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza  13, na pisemne (e-mailowe) zawiadomienie Zamawiającego.

 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu tonerów niewykorzystanych wskutek utraty ich przydatności na jego rzecz (wymiana urządzeń drukarskich posiadających inne tonery). Wykonawca zobowiązuje się do odbioru na swój koszt niezużytego toneru, po uprzednim zawiadomieniu o konieczności jego odbioru drogą e-mail, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia zgłoszenia. Fakturę korektę do zamówienia Wykonawca wystawi najpóźniej w terminie 14 dni od daty odbioru urządzenia. W przypadku nieodebrania tonera we wskazanym terminie bądź niewystawienia faktury korekty, Zamawiający ma prawo do potrącenia należności za nieodebrany toner z bieżącymi płatnościami Wykonawcy i zachowuje prawo zwrotu tonera Wykonawcy w każdym czasie.

 13. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

 14. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 15. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 16. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 17. Zamawiający dokona płatności za zrealizowaną dostawę na podstawie faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę i dostarczonych przy każdej dostawie przedmiotu zamówienia.

 18. Termin płatności do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

Kod CPV: 30125100-2: wkłady barwiące

30125110-5: toner do drukarek laserowych/faksów

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1)   wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego  

  wzoru formularza ofertowego - Załącznik nr 1

2) zaparafowany projekt umowy - Załącznik nr 2

3)   wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy -

      wg załączonego wzoru - Załącznik nr 3

4)   pozostałe dokumenty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia potwierdzające, że asortyment towaru będącego przedmiotem zamówienia będzie spełniał określone przez zamawiającego parametry - Załącznik Wykonawcy

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu nr 61 29 102 lub drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: dta@szamotuly.med.pl

Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Marek Maćkowiak, tel. 61 29 26 506.

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie ofertowe.

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 09.04.2019r. godz.10:00
  w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK nie otwierać przed 09.04.2019r. godz. 10:15.

 

VII. Informacje o formalnościach

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

 6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

 1. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ----------------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów
  w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

 2. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie.

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania podając informację na stronie internetowej Zamawiającego,

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do udzielenia dodatkowych informacji związanych z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą.

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

 Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

3. Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 

 

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach

-//-

Remigiusz Pawelczak

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 595.41Kb) 2019-04-29 07:45:11 484 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 164.49Kb) 2019-04-09 14:30:28 422 razy
3 Odpowiedź - sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.doc (DOC, 29.00Kb) 2019-04-01 14:06:11 375 razy
4 Zapytanie ofertowe TONERY.doc (DOC, 70.00Kb) 2019-03-26 09:53:50 500 razy
5 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 56.00Kb) 2019-03-26 09:53:50 422 razy
6 Zał. nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 59.50Kb) 2019-03-26 09:53:50 475 razy
7 Zał. nr 3 Formularz asortymentowo - ilościowo- cenowy.xls (XLS, 41.00Kb) 2019-03-26 09:53:50 492 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 26-03-2019 09:53:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 26-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 29-04-2019 07:45:11