Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYMIANA ZŁOŻA OSUSZAJĄCEGO W ZESPOLE UZDATNIANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

 

DTA-381-11/2019

 

Szamotuły, 13.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYMIANA ZŁOŻA OSUSZAJĄCEGO W ZESPOLE UZDATNIANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana złoża osuszającego w zespole uzdatniania sprężonego powietrza BA-A 07 XS DDS w dwóch urządzeniach firmy CompAir.

 2. Wymiana obejmuje takie czynności jak: demontaż wyeksploatowanego złoża, dostawę potrzebnych części do wymiany oraz montaż nowego złoża.

 3. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu wyeksploatowanego złoża oraz unieszkodliwienia (utylizacji) zbędnych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami na własny koszt.

 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: maksymalnie 21 dni kalendarzowych

 5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kod CPV: 42123610-6 - układ sprężonego powietrza

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 2. zaparafowany projekt zlecenia na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 4. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy 

 

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Szymon Anioł, tel. 61 29 27 125, e-mail s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 27.03.2019r. godz.10:00
  w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYMIANA ZŁOŻA OSUSZAJĄCEGO
  W ZESPOLE UZDATNIANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA nie otwierać przed 27.03.2019r. godz. 10:15.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (m.in. koszty części eksploatacyjnych oraz dojazdu do siedziby Zamawiającego).

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

 6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

 1. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ----------------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów
  w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

 2. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie.

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

 

 

 

Załączniki:

 • zał. nr 1. Formularz ofertowy

 • zał. nr 2. Projekt zlecenia

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 321.67Kb) 2019-03-29 07:59:48 503 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 160.12Kb) 2019-03-29 07:49:22 489 razy
3 Zapytanie ofertowe.doc (DOC, 52.00Kb) 2019-03-13 13:59:10 547 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 54.50Kb) 2019-03-13 13:59:10 500 razy
5 Zał. nr 2 - projekt zlecenia.doc (DOC, 37.00Kb) 2019-03-13 13:59:10 500 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 13-03-2019 13:59:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 13-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 29-03-2019 07:59:48